ХОРОСКОП ЗА 11 ДЕКЕМВРИ

ОВЕН

За­поч­ва­те нап­рег­на­то сед­ми­ца­та, а при някои от вас про­фе­сио­нал­на­та си­туа­ция е дос­та нея­сна. Ако мо­же­те, изо­ли­рай­те се от об­ща­та су­ма­то­ха. Мо­же би ще има­те про­фе­сио­нал­ни неп­рия­тнос­ти, ако се от­не­се­те пре­неб­ре­жи­тел­но към ра­бо­та­та си. Неочаквани новини от чужбина.

ТЕЛЕЦ

За­си­ле­но е чувс­тво­то ви за ма­ло­цен­ност днес и по­ве­че­то от вас ще бъ­дат необ­щи­тел­ни. Няма при­чи­ни да се при­тесн­ява­те за про­фе­сио­нал­на­та си ста­бил­ност, тя е факт, и то неос­по­рим. Някои от вас ще имат ле­ки вът­реш­ни сът­ре­се­ния, но знай­те, че то­ва е от­дав­на за­поч­нал про­цес.

БЛИЗНАЦИ

Мно­го ра­бо­та ви пред­стои в по­не­дел­ник и някои от вас ще се учудят не без ос­но­ва­ние. Но денят ви е пъ­лен и ед­ва ли ще объ­рне­те вни­ма­ние на по-гол­ямо­то на­то­вар­ва­не. По­не­дел­ник е мно­го до­бър ден за без­ра­бот­ни­те меж­ду вас. Има­те доб­ри въз­мож­нос­ти да за­поч­не­те ра­бо­та.

РАК

Пром­яна­та в си­туа­ция­та око­ло вас е ди­на­мич­на в по­не­дел­ник. Някои от вас ще трябва да по­не­сат кри­ти­ка в служ­ба­та от ше­фо­ве­те си или от прия­те­ли, до­ка­то дру­ги ще бъ­дат об­гър­на­ти с вни­ма­ние и приз­на­ние. Неп­рия­тнос­ти мо­гат да пос­лед­ват при уре­жда­не на ад­ми­нис­тра­тив­ни въп­ро­си.

ЛЪВ

Две са ене­ргии­те, кои­то ви вла­деят се­га – та­зи за ра­бо­та и та­зи за лю­бов. Слу­жеб­ни­те ви неп­рия­тнос­ти са свър­за­ни с някак­ви про­ме­ни, кои­то някои от вас ще пре­жи­веят до­ри дра­ма­тич­но, но то­ва не оз­на­ча­ва за­гу­ба в някак­ва сте­пен. Мо­же би ви пре­дос­тавя но­ви пе­че­лив­ши въз­мож­нос­ти.

ДЕВА

От вас за­ви­си ре­ша­ва­не­то на два слу­жеб­ни проб­ле­ма, въз­мож­но е да ви об­винят в бе­зот­го­вор­ност. На та­зи ос­но­ва днес ще за­бе­ле­жи­те про­ме­не­но­то от­но­ше­ние на те­зи хо­ра към вас. В биз­не­са спо­ме­на­та­та си­туа­ция най-чес­то се де­тер­ми­ни­ра, ка­то но­си за­гу­ба на до­ве­рие от парт­ньо­ри­те.

ВЕЗНИ

Спо­кой­ствие­то над­дел­ява у вас и ни­що не мо­же да ви сму­ти се­га. По-драс­тич­на ще бъ­де ра­дос­тна­та об­ста­нов­ка днес и трябва да се па­зи­те най-мно­го от въз­ник­ва­не на ава­рия. Вни­ма­вай­те вие да не сте при­чи­на­та или да не ви на­бедят нап­раз­но. Не рис­ку­вай­те на тъм­но.

СКОРПИОН

В ра­бо­та­та ще има­те ус­пе­шен и спо­коен ден, кой­то с ни­що не сви­де­телс­тва за неп­рия­тнос­ти­те, кои­то ще има­те из­вън служ­ба­та при до­сег с ад­ми­нис­тра­ции и на сре­щи. Трябва да бъ­де­те на всяка це­на вни­ма­тел­ни днес, за­що­то сте склон­ни към аг­ре­сия и им­пул­сив­ни дей­ствия.

СТРЕЛЕЦ

Нев­ни­ма­тел­ни, не­тър­пе­ли­ви и при­бър­зва­щи, Стрел­ци­те мо­гат да си нав­ле­кат го­ле­ми неп­рия­тнос­ти в служ­ба­та от началник. Се­га е неоп­рав­да­на и склон­нос­тта ви към риск, кое­то съ­що мо­же да ви до­ка­ра неп­рия­тнос­ти. Се­га труд­но уп­равл­ява­те фи­нан­си и хар­чи­те без­раз­съд­но. Парите ще ви потрябват в най-скоро време, намалете темпото на харчовете си.

КОЗИРОГ

Мал­ко неп­рия­тен е по­не­дел­ник и по­ви­ше­на­та нер­вност ще ви съп­ро­вож­да през деня. Не е из­клю­че­но да де­монс­три­ра­те гру­бост към око­лни­те, кое­то ед­ва ли ще бъ­де във ва­ша пол­за. Се­га има­те доб­ри въз­мож­нос­ти за кон­так­ти и де­ло­ви ан­га­жи­мен­ти. Неочакван успех в хазартни игри. Бъдете искрени с хората, които са в близкото ви обкръжени

ВОДОЛЕЙ

Де­ло­вият по­не­дел­ник се оп­ре­деля ка­то ден на кон­так­ти за Во­до­леи­те. По­ве­че­то от тях са с же­ни от ад­ми­нис­тра­тив­на­та или ин­те­лек­туал­на­та сфе­ра. Чес­то та­ки­ва кон­так­ти мо­гат да се ока­жат мно­го по­лез­ни за вас и с по­ло­жи­тел­но въз­дей­ствие вър­ху слу­жеб­ни­те ви от­но­ше­ния. Приемете допълнителната работа, която ви се предлага само ако вярвате в собствените си сили.

РИБИ

Ва­ша­та ене­ргий­на мощ про­дъл­жа­ва да рас­те и ус­по­ред­но с то­ва и въз­мож­нос­ти­те ви за раз­рас­тва­не на лич­на и про­фе­сио­нал­на реа­ли­за­ция. Съ­щес­тву­ват и някои сму­ща­ва­щи фак­то­ри ка­то не­тър­пе­ние, из­бух­ли­вост и поч­ти без­раз­съ­ден стре­меж към са­мои­ни­циа­ти­ва. Тези качества не се гледат с добро око от началниците ви, затовае необходимо да се владеете днес.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *