ХОРОСКОП ЗА 25 МАЙ

ОВЕН

Днес Ов­ни­те да са осо­бе­но вни­ма­тел­ни в де­ла­та си, тъй ка­то съ­бо­та ви из­правя пред ре­ди­ца труд­нос­ти, кои­то ще из­вадят мно­зи­на от рав­но­ве­сие. То­ва не би­ва да до­пус­ка­те, за­що­то ще пос­лед­ват ре­ди­ца неп­рия­тнос­ти и нео­чак­ва­ни труд­нос­ти. Всяко раз­сей­ва­не из­вън оно­ва, с кое­то сте ан­га­жи­ра­ни за съот­вет­ния мо­мент, про­во­ки­ра неп­рия­тност.

ТЕЛЕЦ

За Тел­ци­те съ­бо­та е дос­та ра­дос­тен и ще ви под­не­се из­не­на­да под фор­ма­та на из­вес­тие, из­пра­те­но ви от ви­со­ко­пос­та­вен чо­век. За ед­ни от вас вес­тта се от­нася до де­ло­ви въп­ро­си, а при дру­ги – до съ­деб­но де­ло, кое­то е прик­лю­чи­ло във ва­ша пол­за. Оча­кват ви при­до­бив­ки в служ­ба­та, те се свър­зват и с до­ма ви.

БЛИЗНАЦИ

Съ­бо­та е ра­дос­тен за по-мла­ди­те Близ­на­ци. Ста­ва ду­ма за осъ­щест­вява­не на брак в най-ско­ро вре­ме. За дру­ги ра­дос­тна­та но­ви­на ид­ва от да­леч­но място в стра­на­та или от чуж­би­на и но­си из­вес­тие от бли­зък прия­тел. Мно­зи­на от зна­ка не са с нас­трое­ние за ра­бо­та и ще бъ­дат твър­де по­вър­хнос­тни в служ­ба­та си. Не се ан­га­жи­рай­те с фи­нан­си.

РАК

Съ­бо­та е денят на ва­ше­то об­нов­ле­ние, кое­то все още се за­дър­жа. Су­бек­тив­ни­те при­чи­ни са съ­щес­тве­ни за то­ва за­бав­яне. Мно­зи­на схва­щат ве­че приб­ли­жа­ва­не­то им, но прояв­яват ко­леб­ли­вост и не пред­прие­мат ни­що. По­ве­че­то от вас търсят уса­мот­ява­не­то, стра­ху­вай­ки се от но­во­то. Про­фе­сио­нал­ният ден е тру­ден.

ЛЪВ

Лъ­во­ве­те трябва да бъ­дат по-дей­стве­ни през то­зи ден, тъй ка­то съ­щес­тву­ват доб­ри въз­мож­нос­ти да пос­тиг­не­те оно­ва, към кое­то се стре­ми­те в своя ли­чен и де­ло­ви жи­вот. Важ­но е да не из­бър­зва­те, осо­бе­но по въп­ро­си, ка­сае­щи фи­нан­со­ва дей­ност или па­рич­ни при­до­бив­ки. За някои от вас об­стоя­телс­тва­та в служ­ба­та са твър­де неиз­год­ни.

ДЕВА

Трябва да пре­въз­мог­не­те някои труд­нос­ти, кои­то се от­насят лич­но до вас, и чрез во­ле­ви­те си уси­лия да се ан­га­жи­ра­те с пред­стоя­ща­та ви де­ло­ва дей­ност. Про­ме­ни­те за вас нас­тъп­ват мно­го бър­зо и не е да­леч денят, в кой­то ще тър­жес­тву­ва­те. Ос­вен пре­ки­те ви де­ло­ви за­дъл­же­ния днес не се ан­га­жи­рай­те с дру­ги де­ла.

ВЕЗНИ

Ако днес сте стрик­тни и из­пъл­ни­тел­ни за пое­ти­те ан­га­жи­мен­ти, ще пос­тиг­не­те на­ме­ре­ния­та си. Мно­зи­на ще ус­пеят, след­вай­ки пред­ва­ри­тел­но из­гот­ве­ния план. Вни­ма­вай­те за еве­нтуал­ни про­пус­ки по­ра­ди раз­сея­ност. Про­фе­сио­нал­ният ден има по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие за по-гол­яма част от Вез­ни­те. Някои от вас ще пос­тиг­нат нап­ре­дък в про­фе­сио­на­лен план.

СКОРПИОН

Съ­бо­та е дос­та по­ло­жи­те­лен за Скор­пио­ни­те. Ене­ргич­ни сте и ще дей­ства­те ус­пеш­но по всич­ки нап­рав­ле­ния от лич­но и де­ло­во ес­тес­тво. Денят се ха­рак­те­ри­зи­ра с про­фе­сио­нал­ни проб­ле­ми за някои, но ак­тив­ни­те ви дей­ствия ще ги от­странят на­пъл­но. Ще бъ­де­те за­рад­ва­ни от нео­чак­ва­но пред­ло­же­ние, кое­то се свър­зва с де­ло­ва­та ви из­ява.

СТРЕЛЕЦ

Съ­бо­та не е мно­го до­бър ден за Стрел­ци­те. Има­те да ре­ша­ва­те дос­та проб­ле­ми, кои­то не из­ли­зат от ума ви и най-чес­то ви пре­чат да бъ­де­те пос­ле­до­ва­тел­ни в дей­ствия­та си. Те са съ­щин­ска при­чи­на за ва­ша­та раз­сея­ност в съ­бо­та. Ред­но е да се мо­би­ли­зи­ра­те, осо­бе­но на ра­бот­но­то си място, къ­де­то про­пус­ки­те ще ви пос­тавят в неиз­год­но по­ло­же­ние.

КОЗИРОГ

Ко­зи­ро­зи­те са ам­би­ци­ра­ни в съ­бо­та за точ­ни дей­ствия от­нос­но за­вър­шва­не­то на де­ло­ви­те ан­га­жи­мен­ти. Но пос­ти­же­ние­то на те­зи ви на­ме­ре­ния е твър­де съм­ни­тел­но. При дос­та от вас лип­са­та на па­ри е глав­ният фак­тор на при­тес­не­ния и ве­роя­тно мно­зи­на ще се ор­иен­ти­рат към фи­нан­со­ва реа­ли­за­ция. Биз­нес­ме­ни­те ще реа­ли­зи­рат но­ви до­го­во­ри.

ВОДОЛЕЙ

За Во­до­леи­те съ­бо­та ще бъ­де тру­ден ден и ще съз­да­де мно­го проб­ле­ми за ва­ши­те кон­так­ти. Дру­ги от вас са пси­хи­чес­ки и фи­зи­чес­ки не­раз­по­ло­же­ни, кое­то съ­що ще им пре­чи. Се­га де­ло­ви­те ан­га­жи­мен­ти на някои от вас са твър­де мно­го и то­ва са­мо по се­бе си е дос­та­тъч­но да ви нап­ра­ви нес­та­бил­ни. Но про­фе­сио­нал­ният ден ще бъ­де пъ­лен за по­ве­че­то Во­до­леи.

РИБИ

Съ­бо­та не е лош ден за Ри­би­те, но мно­зи­на от вас до­пус­кат греш­ка, дей­ствай­ки пре­ка­ле­но ак­тив­но в де­ла­та си. То­зи стил на ра­бо­та на­ру­ша­ва точ­нос­тта и це­лос­тта на из­пъл­не­ние­то. Твър­де си­лен къс­мет има­те по всякак­ви де­ло­ви въп­ро­си и той ще ви по­ма­га без­препя­тстве­но да пос­тиг­не­те на­ме­ре­ние­то си.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *