ХОРОСКОП ЗА 9 ДЕКЕМВРИ

ОВЕН

Днес на ва­шия лю­бим чо­век ще бъ­де дос­та труд­но да раз­бе­ре при­чи­ни­те, кои­то са ви под­тик­на­ли към едно или друго дей­ствие. Съ­щи­те те­зи дей­ствия той ще раз­глеж­да от своя глед­на точ­ка и е на­пъл­но въз­мож­но да ги на­зо­ве с дос­та неп­рия­тни за вас ду­ми. Все пак об­яснeте своя­та по­зи­ция.

ТЕЛЕЦ

Всич­ко в то­зи ден ще се под­реж­да дос­та зап­ле­те­но. Ис­ка­те да „раз­пус­не­те“ и да ос­та­ви­те не­ща­та да си вървят по своя път, но точ­но то­ва е съ­вър­ше­но не­до­пус­ти­мо. Трябва да кон­тро­ли­ра­те раз­ви­тие­то на съ­би­тия­та. То­ва е слож­но и умо­ри­тел­но, но ще до­не­се оне­зи ре­зул­та­ти, към кои­то се стре­ми­те.

БЛИЗНАЦИ

В съ­бо­та при вас всич­ко трябва да е под кон­трол, спре­те да се за­ни­ма­ва­те с чуж­ди проб­ле­ми, раз­ре­ше­те ва­ши­те, кои­то са в ли­чен план. Ху­ба­во­то е, че съум­ява­те да дви­жи­те про­фе­сио­нал­ни­те си де­ла. Поз­во­ле­те си да се от­кло­ни­те от пътя, да крив­не­те по щас­тли­ва пъ­теч­ка.

РАК

Някой от ко­ле­ги­те или прия­те­ли­те, ко­го­то виж­да­те пос­тоя­нно, ще ви оп­ре­де­ли сре­ща и ще раз­го­вар­яте за бъ­де­щи об­щи пла­но­ве или ще ви по­търси съ­вет. Ва­шият  опи­т и зна­ния­та ви ще бъ­дат оце­не­ни по­до­ба­ва­що. Мо­же­те пре­ка­ле­но мно­го да по­мог­не­те, осо­бе­но ако ги спо­де­ли­те.

ЛЪВ

Днес ще бъ­де­те из­точ­ник на най-бе­зум­ни­те ид­еи. Ре­ше­ния­та ви за проб­ле­ми­те с ва­шия лю­бим чо­век или някак­ви дру­ги проб­ле­ми ще са ори­ги­нал­ни. В съ­бо­та ед­ва ли ще ус­пее­те да свър­ши­те всич­ко, кое­то е би­ло зап­ла­ну­ва­но. Не би би­ло зле да пос­ве­ти­те ве­чер­та на спо­кой­на по­чив­ка.

ДЕВА

Вие сте чо­век, с ко­го­то мо­же да се спо­делят лич­ни не­ща. Ни­ко­га не бих­те ги спо­де­ли­ли с дру­ги хо­ра и да пре­да­де­те до­ве­рие­то във вас. Ще взе­ме­те аб­со­лют­но пра­вил­но ре­ше­ние. Ако днес се ска­ра­те с чо­ве­ка, ко­го­то оби­ча­те, не се во­де­те от из­лиш­на гор­дост, а нап­ра­ве­те пър­ва­та крач­ка.

ВЕЗНИ

Раз­би­ра­те, че е дош­ло вре­ме за про­ме­ни, и чувс­тва­те, че пър­во­то не­що, от кое­то трябва да се от­ка­же­те, то­ва са ста­ри­те връз­ки. Хо­ра­та, с кои­то об­щу­ва­не­то дос­ко­ро е би­ло ин­те­рес­но и по­лез­но, се­га ви пре­чат да се дви­жи­те нап­ред, да се раз­ви­ва­те и да рас­те­те. Дей­ствай­те об­мис­ле­но.

СКОРПИОН

Уме­нието ви да ор­га­ни­зи­ра­те ра­бо­та­та не е са­мо на ду­ми, ус­пе­хът на общ биз­нес за­ви­си име­нно от то­ва ви ка­чес­тво. Пос­ло­вич­на е ва­ша­та пре­циз­ност при из­пъл­не­ние на за­да­чи­те и стремежът към пос­ти­га­не на це­ли­те. То­ва е клю­чът към ва­шия ус­пех. Ус­трой­те си праз­ник и се пог­ле­зе­те как­то трябва.

СТРЕЛЕЦ

Мно­го под­ходящ ден да си на­ме­ри­те но­во ув­ле­че­ние. Ако в лю­бов­на­та сфе­ра при вас не­ща­та не вървят из­клю­чи­тел­но глад­ко и но­ви от­но­ше­ния не ви ин­те­ре­су­ват, зае­ме­те се с на­ми­ра­не на хо­би. Нап­ри­мер мо­же да се зае­ме­те с изу­ча­ва­не на няка­къв език, да пра­ви­те не­ща, кои­то ви дос­тавят удо­волс­твие. Ако трябва, превърнете хобито си в професионален ангажимент.

КОЗИРОГ

Днес всич­ки ва­ши мис­ли ще бъ­дат зае­ти с тру­дос­ти­те в от­но­ше­ния­та. То­ва мо­же да бъ­дат труд­нос­ти с лю­би­мия чо­век или с кол­еги­те по ра­бо­та. Най-доб­ре е да за­па­зи­те спо­кой­ствие и да наб­лю­да­ва­те как ще се раз­ви­ва си­туа­ция­та. Ще дой­де вре­ме и за ак­тив­ни дей­ствия, но то­ва ще е в по-къ­сен етап. Днес ще трябва съумеете да съхраните и малката преднина в службата си.

ВОДОЛЕЙ

Днес ще ви се сто­ри, че ва­шият лю­бим чо­век най-сет­не е раз­брал как­во ис­ка­те от не­го, а съ­що и от жи­во­та. Са­мо че то­ва мо­же да се ока­же из­мам­ли­во впе­чат­ле­ние. Не се от­пус­кай­те, а за все­ки слу­чай об­ясне­те не­ща­та още вед­нъж – бав­но и раз­би­рае­мо. То­ва ще бъ­де не­що ка­то кон­тро­лен тест. Не всеки обаче успява да го издържи, подгответе се.

РИБИ

Денят е свър­зан със се­риоз­ни се­мей­ни проб­ле­ми, раз­ре­ша­ва­не­то на кои­то ще от­не­ме вре­ме. Гри­жи­те и суе­та­та драз­нят, но пък ре­зул­та­ти­те се ока­зват на­пъл­но дос­той­ни. Няма значение как се търкува вашата загришеност, правете нещата както според вас са правилни. Ве­роя­тнос­тта за но­ви за­поз­нанс­тва е гол­яма, но ед­ва ли за­поч­ва­щи­те от­но­ше­ния ще пре­рас­нат в не­що се­риоз­но.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *