ХОРОСКОП ЗА 21 ФЕВРУАРИ

ОВЕН
В неделя дейс­т­ва­ща­та об­с­та­нов­ка не ви е мно­го яс­на, но всич­ко се раз­ви­ва по обик­но­ве­ния на­чин и в поз­на­тия ви ри­тъм. Мо­же да се го­во­ри, че ще има­те ус­пех, но той е по-ско­ро мо­ра­лен и до­ри емо­ци­о­на­лен, от­кол­ко­то ма­те­ри­а­лен. Пъ­ту­ва­щи­те ще имат неп­ри­я­т­нос­ти в про­фе­си­о­нал­но от­но­ше­ние.

ТЕЛЕЦ
Работният ден на Тел­ци­те за­поч­ва доб­ре и при по-доб­ра ор­га­ни­за­ция бих­те мог­ли да очак­ва­те ус­пеш­но раз­ви­тие на де­ла­та си. Се­га се съ­о­б­ра­зя­вай­те глав­но с об­с­та­нов­ка­та, от­кол­ко­то със соб­с­т­ве­ни­те же­ла­ния. Ще ви об­х­ва­не раз­д­раз­не­ние по­ра­ди не­въз­мож­ност за ре­а­ли­зи­ра­не на сдел­ка.

БЛИЗНАЦИ
В неделя е на­ли­це щас­т­ли­ва про­мя­на от слу­же­бен ха­рак­тер за Близ­на­ци­те – по­ви­ше­на­та ви ра­бо­тос­по­соб­ност днес ще се от­ра­зи и на фи­нан­со­во­то ви със­то­я­ние. В емо­ци­о­на­лен план ще бъ­де­те нес­по­кой­ни и пос­то­ян­но ще се сме­нят по­ло­жи­тел­ни­те и от­ри­ца­тел­ни­те ви усе­ща­ния.

РАК
Днес нас­т­ро­е­ни­е­то на Ра­ци­те е про­мен­ли­во и под въз­дейс­т­ви­е­то на пос­то­ян­ни­те ви ко­ле­ба­ния, ко­и­то влас­т­ват над вас. В неделя ще има­те доб­ри пос­ти­же­ния, но тряб­ва да взе­ме­те окон­ча­тел­но ре­ше­ние по въп­ро­си­те, ко­и­то за­ся­гат са­мо вас и ни­кой не мо­же да ги ре­ши вмес­то вас.

ЛЪВ
Из­х­вър­ле­те от гла­ва­та си всич­ки не­нуж­ни мис­ли и при­тес­не­ния и се ос­во­бо­де­те, за да пос­тиг­не­те не­о­б­хо­ди­ма­та ефек­тив­ност. Де­нят е ус­пе­шен за дейс­т­вия и ще до­не­се къс­мет на ак­тив­ни­те. Лъ­во­ве­те ще ре­а­ли­зи­рат  пол­зот­вор­ни кон­так­ти и сключ­ва­не на нов до­го­вор, въз­мож­нос­ти­те ви се ста­би­ли­зи­рат.

ДЕВА
Неделя пре­дос­та­вя на мно­зи­на доб­ри фи­нан­со­ви въз­мож­нос­ти. При ня­кои Де­ви те ще ос­та­нат те­о­ре­тич­ни, за­що­то са склон­ни към глу­па­ви греш­ки, до­пус­на­ти по­ра­ди не­дос­та­тъч­но об­мис­ля­не или са­мо­заб­лу­да. Пъ­ту­ва­щи­те по де­ло­ва ра­бо­та ня­ма да ос­та­нат за­до­во­ле­ни от дей­ност­та си.

ВЕЗНИ
Пре­въз­хо­ден ден за Вез­ни­те, ако дейс­т­ват дос­та­тъч­но це­ле­съ­о­б­раз­но и по пред­ва­ри­тел­но из­г­ра­ден план, кой­то след­ват. В про­ти­вен слу­чай ще се по­чув­с­т­ва­те не­лов­ко и то­ва ви със­то­я­ние ще бъ­де най-из­ра­зи­тел­но вкъ­щи. Ак­ти­ви­зи­рай­те се и се бо­ре­те за пос­ти­га­не на стре­ме­жи­те си.

СКОРПИОН
Ще дейс­т­вате уме­ло и на мно­зи­на ня­ма да им лип­с­ва за­мах. Де­нят им да­ва из­вес­т­но пре­дим­с­т­во, но ус­пеш­ни­те ви пос­ти­же­ния се ба­зи­рат вър­ху здра­вия ра­зум, кой­то ня­кои от вас ще пре­неб­рег­нат. В де­ло­ви­те кон­так­ти ще ви бъ­де труд­но да пос­тиг­не­те вза­и­м­но раз­би­ра­тел­с­т­во с ко­ле­ги.

СТРЕЛЕЦ
Де­нят е бла­гоп­ри­я­тен за Стрел­ци­те, за­па­зе­те са­мо­о­б­ла­да­ние на ра­бот­но­то си мяс­то и не се кон­ф­рон­ти­рай­те с на­чал­ни­ка си. Та­къв по­вод ще въз­ник­не, но за­па­зе­те доб­рия тон, в про­ти­вен слу­чай по­ро­ди­ло­то се нап­ре­же­ние ще пре­диз­ви­ка ня­как­ва за­гу­ба за вас. В лич­ни­те де­ла нап­ре­дък.

КОЗИРОГ
Пос­лед­ни­ят ден от ме­се­ца не е лош за вас, но ня­кои от дейс­т­ви­я­та ви мо­гат да го пре­вър­нат в не­за­до­во­ли­те­лен. Въз­мож­ни са ад­ми­нис­т­ра­тив­ни про­ме­ни в служ­ба­та ви, ко­и­то ще ви пре­диз­ви­кат да ре­а­ги­ра­те не­га­тив­но. Са­мо ще си нав­ре­ди­те. Зат­руд­не­ния ще имат оне­зи, ко­и­то ре­ша­ват съ­де­бен спор.

ВОДОЛЕЙ
По здра­вос­лов­ни при­чи­ни днес ня­кои от вас ще бъ­дат в ло­шо нас­т­ро­е­ние. Во­до­ле­и­те днес да из­бяг­ват пси­хи­чес­ка­та и фи­зи­чес­ка­та пре­у­мо­ра. На ня­кои ще бъ­де не­въз­мож­но да удър­жат нер­ви­те си в служ­ба­та, но та­ка ще за­дъл­бо­чи­те здра­вос­лов­но­то си не­раз­по­ло­же­ние. За­па­зе­те са­мо­о­б­ла­да­ние.

РИБИ
Ус­пе­шен ден за Ри­би­те, който ще до­не­се из­ра­зи­те­лен нап­ре­дък в де­ла­та, с ко­и­то ще се за­е­ме­те. Мно­го ус­ло­вия око­ло вас са про­ме­не­ни и ако не ис­ка­те да изос­та­не­те без шанс за раз­ви­тие, и вие тряб­ва да се про­ме­ни­те. Ще сгре­ши­те, ако при­е­ме­те не­чий съ­вет – дейс­т­вай­те са­мос­то­я­тел­но във всич­ко.

loading...


 

Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *