ХОРОСКОП ЗА 5 МАРТ

ОВЕН

По­я­вя­ва се но­ва яс­но­та в де­ла­та ви, ко­я­то мо­же би ще изис­ка от вас да се от­ка­же­те от до­се­гаш­ни­те пла­но­ве и ам­би­ции. Не е из­к­лю­че­но ня­кои Ов­ни да по­лу­чат неп­ри­я­т­но съ­о­б­ще­ние, не­о­чак­ва­но да ги връх­ле­тят проб­ле­ми. За как­во­то и да ста­ва ду­ма оба­че, къс­ме­тът ще е на ва­ша стра­на.

ТЕЛЕЦ

Събота е мно­го ху­бав, осо­бе­но за се­мей­но-до­маш­ни де­ла. Въз­мож­ни са пе­чал­би, по­лу­ча­ва­не на нас­лед­с­т­во, раз­ре­ша­ва­не на жи­ли­щен проб­лем. Не е ло­шо, ако ня­кой ви по­тър­си за по­мощ, да от­к­лик­не­те. Не мис­ле­те, че да­ва­те твър­де мно­го на дру­ги­те, но ще има­те пол­за от по­доб­на от­зив­чи­вост.

БЛИЗНАЦИ

Вни­ма­вай­те с па­ри­те днес, бъ­де­те пред­паз­ли­ви и в кон­так­ти­те. От­с­т­ра­ни из­г­леж­да­те ка­то хо­ра, раз­г­ле­зе­ни от съд­ба­та, за­то­ва не е из­к­лю­че­но пос­тъп­ки­те ви да се из­тъл­ку­ват прев­рат­но. Въз­мож­ни са кон­ф­лик­ти с мъ­же, сдър­жай­те се. Не е ло­шо да сте по-ре­зер­ви­ра­ни и в лю­бов­та.

РАК

Не­о­б­хо­ди­мо е да се при­ми­ри­те с ня­кои об­с­то­я­тел­с­т­ва, упо­ри­тост­та днес са­мо ще ви нав­ре­ди. На­ма­ле­те хар­чо­ве­те, склон­ни сте да пи­ле­е­те па­ри. Събота има с как­во да ви за­рад­ва, но ов­ла­дя­вай­те емо­ци­и­те. Въз­мож­но е да до­пус­не­те греш­ка. Нап­ре­дък в де­ла­та.

ЛЪВ

Мно­зи­на от Лъ­во­ве­те се чув­с­т­ват щас­т­ли­ви днес. Ов­ла­дей­те тем­пе­ра­мен­та си. Ще нав­ре­ди­те на дру­ги­те, не е из­к­лю­че­но и те да ви нав­ре­дят. Не бъ­де­те мно­го са­мо­у­ве­ре­ни, мис­ле­не­то ви не е най-пра­вил­но­то. Не се опит­вай­те да пос­тиг­не­те ус­пех със си­ла. Събота ще до­не­се на ня­кои от вас пе­чал­би.

ДЕВА

Де­нят е мно­го къс­мет­лийс­ки. Ще осъ­щес­т­ви­те за­мис­ли­те си, ще се рад­ва­те на пе­чал­би и при­до­бив­ки, ще мо­же­те да по­мог­не­те и на дру­ги­те. Има­те вли­я­тел­ни про­тек­ции. Из­пъл­не­ни­е­то на за­да­ча, пос­та­ве­на от шеф, ще бъ­де из­год­но и лич­но за вас. Ще бъ­де­те поз­д­ра­ве­ни лич­но от не­го за ус­пе­ха ви.

ВЕЗНИ

Ва­ши­те пос­ти­же­ния в събота не са мал­ко, но не над­це­ня­вай­те въз­мож­нос­ти­те си. За­дъл­жи­тел­но е да ра­бо­ти­те в екип с дру­ги хо­ра, са­мос­то­я­тел­на­та изя­ва ня­ма да да­де же­ла­ни­те ре­зул­та­ти. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви в лю­бов­ни­те де­ла, склон­ни сте да пра­ви­те греш­ки. Из­бяг­вай­те кон­ф­лик­ти с хо­ра в дома си.

СКОРПИОН

Мно­го пе­че­ливш ден за биз­нес и тър­го­вия. В емо­ци­о­на­лен ас­пект събота е те­жък. Смя­та­те се за жер­т­ви на нес­п­ра­вед­ли­вост­та, но по-ве­ро­я­т­но е да сте до­пус­на­ли греш­ка. Нап­ра­ве­те си съ­о­т­вет­ния из­вод и по­е­ме­те от­го­вор­ност­та за пос­тъп­ка­та си. На ра­бот­но­то мяс­то сте зас­т­ра­ше­ни от кон­ф­ликт.

СТРЕЛЕЦ

Събота е нап­рег­нат, но очер­та­ва пе­чал­би по про­фе­си­о­нал­на ли­ния. Бъ­де­те пес­те­ли­ви с па­ри­те, не е из­к­лю­че­но да ви пот­ряб­ват за път. В кон­так­ти­те ви ще нас­тъ­пят про­ме­ни. За ня­кои Стрел­ци раз­дя­ла с бли­зък чо­век, а за дру­ги – но­ви връз­ки с дъл­гос­роч­но раз­ви­тие.

КОЗИРОГ

Де­нят ви е пе­че­ливш как­то в ма­те­ри­а­лен ас­пект, та­ка и по от­но­ше­ние на лю­бов­та. Си­ту­а­ци­я­та око­ло вас се по­доб­ря­ва, от­к­ри­ват се въз­мож­нос­ти да по­доб­ри­те и фи­нан­со­во­то си по­ло­же­ние. Де­нят изяс­ня­ва об­с­то­я­тел­с­т­ва­та от до­маш­но ес­тес­т­во, ко­е­то ще ви зас­та­ви да про­ме­ни­те це­ли­те си.

ВОДОЛЕЙ

Не са из­к­лю­че­ни кон­ф­лик­ти в събота, бъ­де­те сдър­жа­ни и пред­паз­ли­ви. При­тес­не­ни сте и лес­но мо­же да до­пус­не­те греш­ка. Най-зас­т­ра­ше­ни сте в об­щу­ва­не­то на ра­бот­но­то мяс­то. Не спо­де­ляй­те об­с­то­я­тел­с­т­ва от лич­ния си жи­вот. Наб­лю­да­ват се тран­с­фор­ма­ции, въз­мож­но е да тръг­не­те в греш­на по­со­ка.

РИБИ

Най-неп­ри­я­т­но­то за де­ня е от­к­ри­ва­не­то на въз­мож­ност за лю­бов­но удов­лет­во­ре­ние. В по­ве­че­то слу­чаи фик­си­ра тай­на връз­ка. Не е ло­шо оба­че да се за­дейс­т­ва­те де­ло­во и по-спе­ци­а­л­но да се на­со­чи­те към кон­так­ти без емо­ци­о­нал­ни ок­рас­ки. Та­ка ще раз­ре­ши­те фи­нан­сов проб­лем.

loading...


Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *