ХОРОСКОП ЗА 20 МАРТ

ОВЕН
Неделя е до­бър ден, но за мно­зи­на ще ос­та­не са­мо на те­о­рия та­къв. Та­ка е, за­що­то ви лип­с­ва ор­га­ни­зи­ра­ност и по­ве­че­то от Овен ще до­пус­нат глу­па­ви греш­ки или ще пос­тъ­пят съв­сем де­тин­с­ки при ре­ша­ва­не на важ­ни въп­ро­си. По прин­цип има­те шанс за пос­ти­же­ния, но бъ­де­те по-схват­ли­ви.

ТЕЛЕЦ
При­до­бив­ки­те в неделя се оказ­ват глав­ни­ят стре­меж на мно­зи­на от Тел­ци­те и ня­ма да се раз­ми­нат с же­ла­ни­е­то си. Те са ва­лид­ни в сфе­ра­та на фи­нан­си­те, на ра­бот­но­то мяс­то и чрез кон­так­ти по де­ло­ви въп­ро­си. Дру­ги от вас ще бъ­дат осо­бе­но до­вол­ни от ре­а­ли­за­ци­я­та в служ­ба­та.

БЛИЗНАЦИ
За Близ­на­ци­те неделя се оказ­ва мно­го до­бър ден. Здра­ве­то и си­ла­та ви ук­реп­ват, как­то и слу­жеб­ни­ят ав­то­ри­тет на мно­зи­на. При биз­нес­ме­ни­те си­ту­а­ци­я­та на ко­ле­ба­ния е свър­за­на с ня­кои про­ме­ни, за ко­и­то е твър­де въз­мож­но да не сте ин­фор­ми­ра­ни. За­па­зе­те доб­рия тон в служ­ба­та си.

РАК
Про­мя­на­та, ко­я­то се осъ­щес­т­вя­ва на­пос­ле­дък при вас, и днес не гу­би своя сми­съл, но съз­да­ва у мно­зи­на чув­с­т­во за не­си­гур­ност и не поз­во­ля­ва да из­бе­ре­те най-доб­ра­та ал­тер­на­ти­ва за на­со­ка­та си през ид­ва­щи­те дни. Би­тов проб­лем ще бъ­де раз­ре­шен бла­гоп­ри­я­т­но за вас. В службата неприятности.

ЛЪВ
Неделните ви при­тес­не­ния мо­гат да бъ­дат свър­за­ни са­мо с до­ма им. Мо­же би ще се на­ло­жи да се от­ка­же­те от не­що, ко­е­то до мо­мен­та не оп­рав­да­ва до­ве­ри­е­то. Де­нят но­си не­що ху­ба­во от ин­тим­но ес­тес­т­во. Из­пъл­не­те по­е­ти­те ан­га­жи­мен­ти. Не да­вай­те во­ля на не­га­тив­ни­те си емо­ции.

ДЕВА
Дос­та ус­пе­шен ден за Де­ви­те е неделя, днес чув­с­т­ва­та оп­ре­де­ле­но до­ми­ни­рат при осъ­щес­т­вя­ва­не на де­ло­ви­те ви про­е­к­ти. Ще про­ве­де­те ожи­вен спор с оне­зи, ко­и­то са ва­ши пар­т­ньо­ри или съд­руж­ни­ци. Мо­мен­тът не е под­хо­дящ ни­то за слу­жеб­ни, ни­то за час­т­ни пъ­ту­ва­ния. Бъдете внимателни.

ВЕЗНИ
Вни­ма­ни­е­то на Вез­ни­те е кон­цен­т­ри­ра­но вър­ху проб­лем от лю­бов­но ес­тес­т­во и ка­то че ли дру­ги­те въп­ро­си са на вто­ри план. Не тряб­ва да се при­тес­ня­ва­те в та­зи връз­ка, за­що­то ня­ма при­чи­ни. Де­нят ще ви пред­ло­жи по мал­ко от всич­ко – мал­ко па­ри, мал­ко вни­ма­ние и дреб­на слу­жеб­на про­мя­на.

СКОРПИОН
Ва­ши­те де­ла се раз­ви­ват пра­во­ли­ней­но и не сте ли­ше­ни от ус­пе­хи в неделя. Де­нят се ха­рак­те­ри­зи­ра с до­бър про­фе­си­о­на­лен ри­тъм, изя­ве­на въз­мож­ност за при­до­бив­ки, кон­так­ти с ли­ца от дру­гия пол и нес­к­ри­ти на­ме­ци за вза­и­м­ност, но с под­чер­та­на дис­к­рет­ност. Бъ­де­те мак­си­мал­но бди­тел­ни.

СТРЕЛЕЦ
Неб­ла­го­по­лу­чи­я­та от­ми­на­ват и тен­ден­ци­я­та за ус­пеш­на ре­а­ли­за­ция все по­ве­че си про­би­ва път към вас – всич­ко за­ви­си от лич­на­та ви ак­тив­ност и стре­меж за ре­а­ли­за­ция. Днес око­ло вас ца­ри спо­койс­т­вие и вед­ри­на, но вие сте нес­по­кой­ни, въл­ну­ва ви ли­чен проб­лем, а вие още не сте на­ме­ри­ли из­ход.

КОЗИРОГ
Мал­ко ску­чен и до­са­ден ви е неделя на ра­бот­но­то мяс­то, но мно­зи­на ще си на­ме­рят на­чин да го уп­лът­нят. Из­вън служ­ба­та оба­че де­нят пре­дос­та­вя не­мал­ко въз­мож­нос­ти, ко­и­то спо­кой­но мо­же­те да из­пол­з­ва­те. На пър­во мяс­то са кон­так­ти­те с приятели. Ще се срещнете със стар познат.

ВОДОЛЕЙ
До­бър ден, през кой­то има­те бо­га­ти въз­мож­нос­ти, но ако бър­за­те и не дейс­т­ва­те пре­циз­но, ще сгре­ши­те. То­ва е мно­го важ­но за про­фе­си­о­нал­ни­те за­дъл­же­ния. Де­ло­ви­те сре­щи ще до­не­сат ус­пех и не тряб­ва да скром­ни­чи­те, кри­е­й­ки ка­чес­т­ва­та си. Не лип­с­ват и лю­бов­ни кон­так­ти.

РИБИ
Дейс­т­вай­те ед­нак­во на­по­рис­то и при де­ло­ви пре­го­во­ри, и в по-де­ли­кат­ни си­ту­а­ции. Зна­е­те как­во ис­ка­те и та­зи са­мо­у­ве­ре­ност ви пра­ви мно­го прив­ле­ка­тел­ни за про­ти­во­по­лож­ния пол. Неделя е до­бър ден за при­до­бив­ки от биз­нес и пъ­ту­ва­не, насочете цялата си енергия в дей-ствията си.

loading...


 

Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *