ХОРОСКОП ЗА 12 ЮНИ

ОВЕН

Днес ра­бот­ни­ят ден ще пре­ми­не по обик­но­ве­ния на­чин, но са­мо вие сте в със­то­я­ние да осъ­щес­т­ви­те из­вес­т­ни свои ис­ка­ния, за­що­то днес ко­ле­ги­те и ше­фо­ве­те ще се съ­о­б­ра­зя­ват с вас. В сфе­ра­та на кон­так­ти­те ще пос­тиг­не­те на­ме­ре­ни­я­та си и по-об­ла­го­де­тел­с­т­ва­ни ще бъ­дат ва­ши­те лю­бов­ни връз­ки.

ТЕЛЕЦ

В неделя вие има­те ис­тин­с­ко ус­т­рем­но на­ча­ло и де­нят ще ви до­не­се ус­пе­хи в ре­а­ли­зи­ра­не на фи­нан­си или лич­ни на­ме­ре­ния. Днес сте дейс­т­ве­ни по всич­ки въп­ро­си, но тряб­ва да има­те по-гъв­ка­во дър­жа­не в ра­бо­та­та си. През то­зи ден  ще имате ус­пе­хи в лю­бов­та и в се­мей­ството.

БЛИЗНАЦИ

Неделя е прек­ра­сен ден и ще ви из­пъл­ни с мно­го лю­бов и щас­тие. Днес Близнаците ще има­те доб­ри въз­мож­нос­ти и за ре­а­ли­за­ция в раз­лич­ни по­со­ки. Ра­бот­ни­ят ден ще бъ­де те­жък, из­пъл­нен с нап­ре­же­ния и кон­ф­рон­та­ции. Опи­тай­те се да дейс­т­ва­те спо­кой­но и да из­бяг­ва­те про­ти­во­ре­чи­я­та.

РАК

Ра­ци­те са в доб­ро нас­т­ро­е­ние днес и де­нят им ще пре­ми­не поч­ти не­за­бе­ля­за­но – без нап­ре­же­ние, ре­а­ли­зи­рай­ки въз­мож­нос­ти­те си. Неделя ще бъ­де ден на про­ме­ни­те за ня­кои от вас и то­ва има от­но­ше­ние как­то към де­ло­вия, та­ка и към лич­ния ви жи­тейс­ки ри­тъм. Де­ло­ви­ят ден ще бъ­де из­пъл­нен с нап­ре­же­ние.

ЛЪВ

Мно­зи­на от вас ще пъ­ту­ват в неделя във връз­ка с дей­ност, свър­за­на с при­до­бив­ки. Па­зе­те се от вра­го­ве­те си, въз­мож­на е за­гу­ба. В лич­ни­те си от­но­ше­ния вни­ма­вай­те мно­го и не се про­ти­во­пос­та­вяй­те на лю­бов­ния или се­мей­ния пар­т­ньор. Опи­тай­те се да раз­бе­ре­те пар­т­ньо­ра си.

ДЕВА

Де­ви­те в неделя мо­гат да пос­тиг­нат мно­го от на­ме­ре­нията си или ре­а­ли­зи­рат важ­ни кон­так­ти. На ра­бот­но­то си мяс­то тряб­ва да бъ­дат вни­ма­тел­ни. Днес мо­же да въз­ник­не нап­ре­же­ние меж­ду вас и пре­кия ви шеф, ко­е­то да има неп­ри­я­т­ни пос­лед­с­т­вия. Из­вес­т­ни нап­ре­же­ния и в до­ма ви.

ВЕЗНИ

Тру­ден ден се явя­ва неделя за вас и мно­зи­на ще бъ­дат прес­лед­ва­ни от труд­нос­ти и преч­ки в де­ло­вия или лич­ния жи­вот. У мно­зи­на е за­си­ле­на кри­тич­ност­та днес и тя ви раз­де­ля от окол­ни­те. Тряб­ва с по­ве­че такт и стре­меж за бли­зост да кон­так­ту­ва­те с дру­ги­те, без зна­че­ние да­ли то­зи кон­такт е ли­чен или де­ло­ви.

СКОРПИОН

Ус­пе­шен ден е неделя за ва­ши­те лич­ни от­но­ше­ния. Всич­ки, ко­и­то имат проб­ле­ми в лич­ния си жи­вот и са в об­тег­на­ти от­но­ше­ния със сво­и­те близ­ки, днес мо­гат без уси­лие да ги из­г­ла­дят и да пос­тиг­нат раз­би­ра­тел­с­т­во. Днес ще осъ­щес­т­ви­те про­мя­на на лич­но ни­во. По­ло­жи­те­лен ден в про­фе­си­о­нал­но от­но­ше­ние.

СТРЕЛЕЦ

Тру­ден ден ще бъ­де неделя за Стрелците. Има­те да осъ­щес­т­ви­те ня­кои не­ща в де­ло­ви план, но де­нят не да­ва доб­ри га­ран­ции за ре­а­ли­за­ци­я­та им. Не би­ва да се от­пус­ка­те или в дейс­т­ви­я­та ви да ли­чи вя­лост. Из­бяг­вай­те фи­нан­со­ви опе­ра­ции и служебни  споро-ве днес – ще за­гу­би­те.

КОЗИРОГ

Неделя пре­дос­та­вя го­ля­ма сво­бо­да на дейс­т­ви­я­та за Козирог. Раз­чи­тай­те на лич­ни­те си въз­мож­нос­ти за из­г­раж­да­не на прак­ти­чес­ка­та ос­но­ва за бъ­де­щи ре­а­ли­за­ции. Осъ­щес­т­вя­ва­ни­те трай­ни връз­ки с про­фе­си­о­на­лис­ти от бран­ша ви ще под­по­мог­нат за ва­ше­то про­фе­си­о­нал­но из­рас­т­ва­не.

ВОДОЛЕЙ

Во­до­ле­и­те имат шан­со­ве за ре­а­ли­за­ция, но ще ви бъ­де мно­го труд­но да дейс­т­ва­те в оп­ре­де­ле­на­та от вас прак­ти­чес­ка на­со­ка. Нас­тъп­ва осе­за­е­ма про­мя­на, ко­я­то има от­но­ше­ние към но­ва вът­реш­на и вън­ш­на ре­а­ли­за­ция. Доб­ри­те фи­нан­со­ви въз­мож­нос­ти мо­гат да се явят ка­то на­ча­ло на но­ва дей­ност.

РИБИ

Мно­го от ро­де­ни­те под Ри­би ще пъ­ту­ват днес по де­ло­ви при­чи­ни и та­зи дей­ност се свър­з­ва с ус­пе­хи. Та­ки­ва ще има­те днес и в лю­бов­та си. Мно­зи­на ще срещ­нат свои ста­ри поз­нати. В де­ло­во и про­фе­си­о­нал­но от­но­ше­ние неделя ще ви сблъс­ка и с труд­нос­ти, чи­е­то пре­о­до­ля­ва­не за­ви­си от вас.

loading...


 

 

Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *