ХОРОСКОП ЗА 11 ЮЛИ

ОВЕН

В по­не­дел­ник Ов­ни­те са при­тис­на­ти от мно­го гри­жи. Ак­тив­ни са по­ве­че­то от вас през ра­бот­ния ден, но той няма да до­не­се ни­що за­до­во­ли­тел­но. Ин­те­ре­сен мо­мент днес се свър­зва с по­се­ще­ние­то на чо­век в до­ма ви. То има от­но­ше­ние към бъ­де­ща­та ви ма­те­риал­на си­гур­ност.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те за­поч­ват ло­шо сед­ми­ца­та, не­до­вол­ни от ло­шия сън, кой­то са има­ли. Но е доб­ре да се за­дей­ства­те, за­що­то ви оча­ква дос­та ра­бо­та днес. От­нася се до служ­ба­та ви и е поч­ти за­дъл­жи­тел­но да се спра­ви­те. Мно­зи­на от вас ще имат пло­дот­вор­ни сре­щи.

БЛИЗНАЦИ

За Близ­на­ци­те по­не­дел­ник но­си голям про­фе­сио­на­лен ус­пех. Не е из­клю­че­но ак­тив­нос­тта ви да се ока­же ба­за за по­ви­ша­ва­не в длъж­ност. В дру­ги слу­чаи ста­ва въп­рос са­мо за па­рич­но уве­ли­че­ние. Денят про­дъл­жа­ва ус­пеш­но и за кон­так­ти­те ви. 

РАК

Днес об­щес­тве­ният на­чин на жи­вот пред­ла­га за Ра­ци­те из­год­ни офе­рти по от­но­ше­ние на тяхна­та де­ло­ва дей­ност. Денят е твър­де ус­пе­шен за тър­гов­ци­те и хо­ра­та от биз­не­са. Бъ­де­те ак­тив­ни и дей­ствай­те по всич­ки нап­рав­ле­ния, за­що­то къс­ме­тът е с вас.

ЛЪВ

Те­зи от Лъ­во­ве­те, кои­то ще се вклю­чат ак­тив­но в де­ло­вия ден, по­не­дел­ник ще им но­си мно­го ус­пе­хи. Пъ­ту­ва­не­то е ха­рак­тер­но за някои и е свър­за­но с па­рич­ни при­до­бив­ки. Все пак бъ­де­те вни­ма­тел­ни по про­фе­сио­нал­ни­те въп­ро­си, тъй ка­то сте зас­тра­ше­ни от до­пус­ка­не на греш­ки.

ДЕВА

Де­ви­те в по­не­дел­ник не са ли­ше­ни от прия­тни но­ви­ни. Най-чес­то те ка­саят ва­ша­та ра­бо­та и за да ги осъ­щес­тви­те, е доб­ре да дей­ства­те мак­си­мал­но точ­но и бър­зо. Някои ще срещ­нат хо­ра, кои­то дъл­го и без­по­лез­но сте се опи­тва­ли да от­крие­те. Ус­пеш­но ще пре­ми­не денят ви на ра­бот­но­то място, къ­де­то без­проб­лем­но ще се спра­ви­те с до­пъл­ни­тел­на ра­бо­та.

ВЕЗНИ

За Вез­ни­те по­не­дел­ник е мно­го ва­жен ден. Ед­на от най-сил­ни­те звез­дни тен­ден­ции за вас е та­зи, коя­то оп­ре­деля фи­нан­со­ви­те при­до­бив­ки. То­зи път за вас е от­крит. Необ­хо­ди­мо е да дей­ства­те бър­зо и точ­но. Не по-мал­ка е реа­ли­за­ция­та ви на ра­бот­но­то място, къ­де­то ще има но­ви въз­мож­нос­ти, кои­то ще ви да­дат пра­во­то на до­пъл­ни­тел­на реа­ли­за­ция.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те са най-го­ле­ми­те къс­мет­лии в по­не­дел­ник. Слу­жеб­на­та ви ак­тив­ност или та­зи в биз­не­са ще ви пре­дос­тавят мно­гок­рат­ни въз­мож­нос­ти за при­до­бив­ки. И те­зи прия­тни съ­би­тия са неиз­беж­ни за по­ве­че­то от вас. Опи­ти­те ви да се срещ­не­те с няко­го или да дей­ства­те по въп­рос, за кой­то пред­ва­ри­тел­но сте ре­ши­ли, ще пре­търпят неус­пех.

СТРЕЛЕЦ

Стрел­ци­те ви­на­ги са се от­ли­ча­ва­ли със своя сво­бо­до­лю­бив дух, но днес ще бъ­дат и твър­де дей­стве­ни. Мно­зи­на от вас ще се опи­тат да раз­чупят рам­ки­те на стаг­на­ция в служ­ба­та си. Дей­ствия­та ви мо­же да имат ус­пех, ако раз­чи­та­те пре­дим­но на собс­тве­ни­те си си­ли. Въз­мож­ни са из­вес­тни неп­рия­тнос­ти с фи­нан­сов ха­рак­тер, но проб­ле­мът ще има до­бър за­вър­шек.

КОЗИРОГ

По­не­дел­ник ще се ока­же неп­рия­тен за вас, пре­ди всич­ко по­ра­ди не­га­тив­ни­те пси­хи­чес­ки нат­руп­ва­ния у по­ве­че­то от Ко­зи­рог. То­ва во­ди до греш­ки, кои­то оби­кно­ве­но се ха­рак­те­ри­зи­рат в про­пус­ки във връз­ка с въз­мож­нос­ти­те ви за при­до­бив­ки. Въз­ник­ват спо­ро­ве и про­ти­во­ре­чия по фи­нан­со­ви въп­ро­си в сре­ди­те на биз­не­са, не ги из­яснявай­те днес.

ВОДОЛЕЙ

За Во­до­леи­те по­не­дел­ник ще пре­ми­не ус­пеш­но са­мо ако са бе­зот­каз­ни на ра­бот­но­то си място и в де­ла­та, кои­то им пред­стои да из­вър­шат. По то­зи на­чин ще мо­же­те да се реа­ли­зи­ра­те и да пос­тиг­не­те оп­ре­де­ле­ни при­до­бив­ки. Из­бягвай­те про­ти­во­ре­чия­та и при­бър­за­ни­те дей­ствия. Ще пос­тиг­не­те раз­би­ра­телс­тво по важ­ни въп­ро­си, ако сте дип­ло­ма­тич­ни.

РИБИ

Ри­би­те са при­тес­не­ни по­ра­ди го­ле­мия брой за­дъл­же­ния, кои­то им пред­стоят. За­поч­ва­те умо­ре­ни деня, но ус­пе­хи­те ще пос­лед­ват. Де­ла­та ви ще се дви­жат бър­зо и без мно­го уси­лия. Доб­ро раз­ви­тие на­ми­рат някои важ­ни фи­нан­со­ви въп­ро­си и ве­роя­тнос­тта за при­до­бив­ки е за­си­ле­на. В служ­ба­та ви не лип­сват но­вос­ти, за мно­зи­на оз­на­ча­ват по­ви­ша­ва­не на зап­ла­та­та.

loading...


 

Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *