ХОРОСКОП ЗА 25 ЮЛИ

 ОВЕН

По­не­дел­ник е тру­ден про­фе­сио­на­лен ден за Ов­ни­те. В ра­бо­та­та ви въз­ник­ват мно­го преч­ки и ве­роя­тно реа­ли­за­ция­та на зап­ла­ну­ва­ни­те де­ла ще се от­ло­жи. Днес кон­так­ти­те са ха­рак­тер­ни за мно­зи­на от вас. От тях най-ва­жен е то­зи, кой­то има от­но­ше­ние към ва­ши­те де­ло­ви проб­ле­ми. Мно­зи­на днес са ене­ргич­ни по фи­нан­со­ви де­ла.

 ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те са нас­тър­ве­ни за дей­ствия в де­ло­ва­та сфе­ра. Ус­пе­хи­те не са чуж­ди за ва­ша­та ак­тив­ност, но днес съ­щес­тву­ват обе­ктив­ни преч­ки, кои­то не поз­вол­яват да се из­яви­те в же­лан стил. Чес­то то­ва са проб­ле­ми, кои­то ви зас­ягат лич­но и до уре­жда­не­то им ед­ва ли ще ви е въз­мож­но да пос­тиг­не­те не­що раз­лич­но в из­ява­та си.

БЛИЗНАЦИ

 В по­не­дел­ник Близ­на­ци­те са лю­без­ни и ус­луж­ли­ви към всич­ки, с кои­то ще бъ­дат в съп­ри­кос­но­ве­ние. Дър­жа­ние­то ви ще бъ­де на­пъл­но оце­не­но в служ­ба­та, но за съ­жа­ле­ние не по то­зи на­чин ще реа­ги­рат близ­ки­те в до­ма. То­ва ще ви за­сег­не, но в ли­це­то на парт­ньо­ра ще на­ме­ри­те пъл­но раз­би­ра­не и за­чи­та­не на дос­той­нства­та ви.

РАК

 Ра­ци­те са с доб­ро са­мо­чувс­твие днес и ще дей­стват в тра­ди­цион­ния си стил по зада­чи­те през деня. Ра­бот­ният ден ще пре­ми­не ус­пеш­но за вас и не е из­клю­че­но да про­дъл­жи­те об­щу­ва­не­то си с ко­ле­ги­те след ра­бо­та, но в дру­ги ус­ло­вия и при раз­лич­ни об­стоя­телс­тва. По­зи­тив­на е ха­рак­те­рис­ти­ка­та на де­ла­та, свър­за­ни с фи­нан­си днес.

ЛЪВ

 По­не­дел­ник е бла­гоп­рия­тен за Лъ­во­ве­те за де­ло­ва­та им из­ява. Към по­зи­тив­на­та харак­те­рис­ти­ка за деня се при­бавят и ва­ши­те кон­так­ти, кои­то мо­гат да доп­ри­не­сат мно­го за бъ­де­що­то раз­ви­тие на де­ла­та ви. Без­ра­бот­ни­те мо­гат да се въз­пол­зват от ус­луж­ли­вос­тта на влия­те­лен чо­век, кой­то ще нап­ра­ви всич­ко, за да ви по­мог­не в на­ми­ра­не на ра­бо­та.

ДЕВА

 За Де­ви­те още не са прес­та­на­ли труд­нос­ти­те и мно­зи­на с все­ки из­ми­нат ден се ра­зо­ча­ро­ват все по-дъл­бо­ко. Ве­роя­тно е, че мно­го от де­ла­та ви са спъ­на­ти от раз­лич­ни препя­тствия, но в по­не­дел­ник не­ща­та ще пот­ръг­нат. Мо­же­те да се над­ява­те на ко­ле­га. Няма да сгре­ши­те, ако бъ­де­те дей­стве­ни по от­но­ше­ние на фи­нан­си­те.

ВЕЗНИ

 Вез­ни­те са жиз­не­ра­дос­тни в по­не­дел­ник и ще дей­стват бла­го­по­луч­но по де­ла­та си. Мно­зи­на раз­чи­тат на ча­ра си, за да ус­та­новят кон­так­ти­те с влия­тел­ни хо­ра. И не гре­шат. Бъ­де­те си­гур­ни, че има­те ус­пех и пос­ти­же­ния за ре­зул­та­ти­те, на кои­то раз­чи­та­те. Про­фе­сио­нал­ният ден пре­ми­на­ва в рам­ки­те на нор­мал­но­то и няма да ви съз­да­де труд­нос­ти.

СКОРПИОН

 Скор­пио­ни­те ще имат ус­пе­шен ден. За ра­бо­те­щи­те той съз­да­ва ус­ло­вия за при­до­бив­ки, а оне­зи, кои­то не са ан­га­жи­ра­ни със слу­жеб­ни­те си за­дъл­же­ния, най-ве­роя­тно ще ор­га­ни­зи­рат но­ви кон­так­ти. Днес сре­щи­те за по­ве­че­то от вас са важ­ни, свър­за­ни са с по­лу­ча­ва­не на под­кре­па от влия­тел­ни хо­ра, а дру­га­та е, че мо­же­те да пос­тиг­не­те съг­ла­сие.

СТРЕЛЕЦ

 В по­не­дел­ник Стрел­ци­те няма да бъ­дат осо­бе­но при­тес­не­ни от някои слу­жеб­ни неп­рия­тнос­ти, с кои­то ще се сблъс­кат. Вие раз­би­ра­те, че то­ва са вре­мен­ни нас­трое­ния на някои от ко­ле­ги­те или ръ­ко­во­ди­те­ли­те ви, и въоб­ще няма да им объ­рне­те вни­ма­ние. По­ве­че­то от вас са ам­би­ци­ра­ни за дей­ствия по де­ло­ви въп­ро­си. Ус­пеш­но ще до­вър­ши­те за­поч­на­та ра­бо­та, коя­то ви е кос­тва­ла в пос­лед­ни­те дни не-мал­ко при­тес­не­ния.

КОЗИРОГ

 Ако Ко­зи­ро­зи­те се на­со­чат днес към реа­ли­за­ция на на­ме­ре­ния­та си от­нос­но ор­га­ни­зи­ра­не на но­ва дей­ност или сключ­ва­не на някак­ва сдел­ка, ще пос­тиг­нат бе­зус­ло­вен ус­пех. В то­ва от­но­ше­ние по­не­дел­ник е бла­гоп­рия­тен, ка­то не ви ли­ша­ва и от съот­вет­на­та под­кре­па. Дей­ствия­та ви за па­рич­ни при­до­бив­ки съ­що ще до­ве­дат до по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти. Фи­нан­со­во ста­би­лен ден с при­до­бив­ки, ще ви бъде пла­те­но за някак­ва ра­бо­та.

ВОДОЛЕЙ

Во­до­леи­те е ху­ба­во да из­бягват слу­жеб­ни­те спо­ро­ве, за­що­то не е си­гур­но, че ще ги спе­челят. Мо­же би мно­зи­на ще си го поз­волят, за­що­то не са при­тис­на­ти от пре­ка­ле­но мно­го ра­бо­та. По­не­дел­ник но­си но­ви пер­спек­ти­ви за някои чрез кон­так­ти. Днес те в по­ве­че­то слу­чаи зас­ягат фи­нан­со­ва­та сфе­ра, вни­ма­вай­те да не про­пус­не­те съ­щес­тве­ни не­ща, как­то и еве­нтуал­ни греш­ки при об­ра­бот­ва­не на до­ку­мен­ти.

РИБИ

 За Ри­би­те по­не­дел­ник ще е по­ло­жи­те­лен. Ра­бот­ни­те ви въз­мож­нос­ти са го­ле­ми и ще се спра­ви­те с де­ла­та си. Ди­рек­тни сте в раз­го­во­ри­те, то­ва не ви­на­ги е най-уда­чно. Ус­пе­хи­те са ва­лид­ни и за биз­нес­ме­ни­те. Мно­зи­на от вас ще пъ­ту­ват по слу­жеб­на ли­ния. Мо­же би не на­пъл­но ще проя­ви­те реа­ли­за­тор­ски­те си ка­чес­тва, но пред вас има дос­та­тъч­но вре­ме за то­ва, за­що­то се­га сте в по­дем.

loading...


 

 

Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *