Refan-728×90-July-2019
Refan-728×90-July-2019
Refan-728×90-July-2019

ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 9 ЮНИ

БНТ

05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка с Да­ниел Спа­сов и Ми­лен Ива­нов /п/ 06:00 Не­дел­но ева­нге­лие 06:05 Вни­ма­ние, ро­бо­ти­ка – ани­ма­цио­нен филм /п/ 06:30 Среб­рис­тият жре­бец – ани­ма­цио­нен филм /п/ 07:15 Маг­на Ау­ра, из­гу­бе­ният град – тв филм 07:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 08:00 Пъ­те­ки – сед­мич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Де­ни­ца Ата­на­со­ва-Гер­го­ва 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 11:00 От­бли­зо с Ми­ра – раз­вле­ка­тел­но пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Ев­ро­па – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не 13:00 Де­ца­та на Бал­ка­ни­те с ду­хов­ност в Ев­ро­па – дет­ски ет­но фес­ти­вал /1 част/ 14:00 Биб­лио­те­ка­та – пре­да­ва­не за ли­те­ра­ту­ра и кул­ту­ра с во­дещ Ни­ко­лай Ко­лев 15:00 Се­мей­ство Да­ръл 3 – тв филм  /6 епи­зод/ 15:50 УЕ­ФА Ли­га на на­ции­те: Сре­ща за 3 и 4 място – пряко пре­да­ва­не от Пор­ту­га­лия 17:55 Сла­ва­та на Бъл­га­рия тв филм     /Бъл­га­рия, 2003 г./, ре­жи­сьор: Ва­сил Бар­ков, в ро­ли­те: Джо­ко Ро­сич, Хрис­то Шо­пов, Стой­чо Маз­га­лов и др. 18:30 Спорт то­то 19:00 Ос­тро­вът на си­ни­те пти­ци – дет­ски тв филм /4 епи­зод/ 19:55 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:30 Спор­тни но­ви­ни 20:45 В ка­дър – Да срещ­неш Па­па Фран­циск 21:15 Сту­дио Фут­бол ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 21:45 УЕ­ФА Ли­га на на­ции­те: Фи­нал – пряко пре­да­ва­не от Пор­ту­га­лия 00:15 Гос­по­дин Сел­фридж 2 – тв филм /1 и 2 епи­зод/ /п/ 01:55 Гре­хо­ве­те на ба­ща ми – до­ку­мен­та­лен филм /Ар­жен­ти­на, Ко­лум­бия, 2009 г./ (14) 03:30 Джинс – Ро­дът на проф.Ев­ге­ния Ива­но­ва     /п/ 04:00 Из­вън иг­ра­та /п/ 04:45 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /п/

bTV

05:10 “Cool…T” /п/ 06:00 “Гри­жов­ни омай­ни­че­та” – ани­ма­ция 07:00 “Кое е то­ва мо­ми­че” – се­риал, с. 6, еп. 15, 16 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – пре­да­ва­не с во­де­щи Же­ни Мар­че­ва, Алекс Кръс­те­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Тър­си се” – ток­шоу с во­де­щи Ме­ги и Не­ли 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Хо­тел Ел­еон” – се­риал, с. 2, еп. 14 13:00 “По­ли­цей­ска ака­де­мия 4: Граж­дан­ски пат­рул” – ко­ме­дия (САЩ, 1987), ре­жи­сьор: Джим Дрейк, в ро­ли­те: Стив Гу­тен­бърг, Бу­ба Смит, Дей­вид Граф, Май­къл Уин­слоу, Лес­ли Ис­тър­брук, Ша­рън Стоун и др. 14:50 “А­ла­ми­нут: Доб­ре дош­ли в Бъл­га­рия” – скеч шоу 15:10 “Чен­ге в дет­ска­та гра­ди­на 2” – ко­ме­дия, ек­шън (САЩ, 2016), ре­жи­сьор: Дон Май­къл Пол, в ро­ли­те: Долф Лунд­грен, Дар­ла Тей­лър, Бил Бе­ла­ми, Алекс По­но­вик, Са­ра Стрейндж и др. 17:00 “120 ми­ну­ти” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Све­тос­лав Ива­нов 17:50 Спорт то­то 18:00 “120 ми­ну­ти” 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:25 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 Фи­нал: “Г­ла­сът на Бъл­га­рия” – му­зи­кал­но шоу, с. 6, тре­ти кон­церт на жи­во 22:00 “Па­па­ра­ци” – те­ле­ви­зио­нен таб­лоид с во­дещ Ве­не­та Рай­ко­ва 23:00 “Как пре­ка­рах лятна­та ва­кан­ция” – ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 2012), ре­жи­сьор: Ей­дриън Гран­бърг, в ро­ли­те: Мел Гиб­сън, Ке­вин Хер­нан­дес, Да­ниел Хи­ме­нес Ка­чо, Пи­тър Стор­меър, Хе­сус Оч­оа, Дийн Но­рис, Пи­тър Ге­ре­ти, Скот Коен и др. 00:50 “Дявол” – хо­рър, пси­хот­ри­лър (САЩ, 2010), ре­жи­сьор: Джон Ерик Доу­дъл, в ро­ли­те: Крис Ме­си­на, Ка­ро­лин Да­вър­на, Бо­кийм Уд­байн, Ло­ган Мар­шал-Грийн, Боя­на Но­ва­ко­вич и др. 02:20 “Кое е то­ва мо­ми­че” /п/ – се­риал, с. 6, еп. 16 02:50 “Тър­си се” /п/ 03:50 “120 ми­ну­ти” /п/

 bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок:       “Т­ран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс”    /п/ – се­риал, с. 2, еп. 3, 4 07:00 “Т­ран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с. 2, еп. 5, 6 08:00      “С­тре­ла­та” – се­риал, еп. 4 – 6 11:00 “Не­ви­ди­мия­” – ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 1996), ре­жи­сьор: Джон Грей, в ро­ли­те: Сти­вън Се­гал, Кий­нън Ай­въ­ри Уе­йънс, Боб Гън­тън, Бра­йън Кокс, Ми­шел Джон­сън, Сти­вън То­бо­лов­ски и др. 13:00 “Д­жак Ра­йън: Тео­рия на хао­са” – ек­шън, пси­хот­ри­лър (САЩ, Ру­сия, 2014), ре­жи­сьор: Ке­нет Бра­на, в ро­ли­те: Крис Пайн, Ке­вин Кос­тнър, Кий­ра Най­тли, Ке­нет Бра­на, Колм Фиор, Дже­ма Чан и др. 15:00 “Лу­ци­фер­” – се­риал, с. 3, еп. 8, 9 17:00 “Ди­ва­та му­ха” – пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, еп. 22 17:30 “Ми­сия Моят Дом” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн, еп. 10 18:00 “Су­пер ко­ли” – спор­тна ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с. 6, еп. 26 18:30 “Ми­сия­та не­въз­мож­на: Ре­жим Фан­том” – ек­шън, прик­лю­чен­ски, три­лър (САЩ, 2011), ре­жи­сьор: Брад Бърд, в ро­ли­те: Том Круз, Дже­ре­ми Ре­нър, Сай­мън Пег, По­ла Па­тън, Ми­каел Ник­вист, Леа Сей­ду и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Се­крет­на квар­ти­ра” – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, ЮАР, 2012), ре­жи­сьор: Да­ниел Ес­пи­но­са, в ро­ли­те: Ден­зъл Уо­шин­гтън, Ра­йън Рей­нолдс, Ро­бърт Пат­рик, Ве­ра Фар­ми­га, Брен­дън Глий­сън, Сам Ше­пърд и др. 00:15 “Не­ви­ди­мия­” – ек­шън, кри­ми­на­лен (САЩ, 1996), ре­жи­сьор: Джон Грей, в ро­ли­те: Сти­вън Се­гал, Кий­нън Ай­въ­ри Уе­йънс, Боб Гън­тън, Бра­йън Кокс, Ми­шел Джон­сън, Сти­вън То­бо­лов­ски и др. 02:15 “С­тре­ла­та” – се­риал, еп. 5, 6 03:45 “Су­пер ко­ли” – спор­тна ав­то­мо­бил­на по­ре­ди­ца, с. 6, еп. 8 04:15 “Ка­ра­ва­на­та” – хо­рър, три­лър (САЩ, 2018), ре­жи­сьор: Том Ней­гъл, в ро­ли­те: Де­нис Ри­чардс, Ми­ша Бар­тън, Джеф Ден­тън, Бра­йън Ней­гъл и др. [16+]

bTV Comedy

05:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 06:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 5, еп. 2, 3 07:00 “П­рия­те­ли” – се­риал 08:00 “Мо­нстър Хай: Гим­на­зия за чу­до­ви­ща” – ани­ма­ция, се­риал, еп.  7 – 10 09:00 “Ба­рби: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” – се­риал, еп. 7 – 9 10:00 “Ле­де­на епо­ха” – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски, ко­ме­дия (САЩ, 2002), ре­жи­сьо­ри: Крис Уедж и Кар­лос Сал­да­на 12:00 “Ой, къ­де из­чез­на Ной!” – ани­ма­ция, ко­ме­дия (Гер­ма­ния, Бел­гия, Люк­сем­бург, Ир­лан­дия, 2015), ре­жи­сьо­ри: То­би Ген­кел и Шон Мак­кор­мак 14:00 “Иг­ри­те на звез­ди­те” – гейм шоу с во­дещ Ка­те­ри­на Ев­ро 15:00 “Кухня” – се­риал 17:00 “Ба­рът на Пе­пе” – се­риал 20:30 “О, брат­ко, къ­де си?” – ко­ме­дия, кри­ми­на­лен (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, 2000), ре­жи­сьо­ри: Джоуел Коен и Итън Коен, в ро­ли­те: Джордж Клу­ни, Джон Тур­ту­ро, Тим Блейк Нел­сън, Джон Гуд­ман, Хо­ли Хън­тър, Май­къл Ба­да­лу­ко, Уейн Дю­вал и др. 22:30 “Ли­га­та на джен­тъл­ме­ни­те” – се­риал, еп. 5, 6 23:30 “Д­ва­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 01:00 “Кухня” – се­риал 02:00 “Т­ео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 03:00 “Ли­га­та на джен­тъл­ме­ни­те” – се­риал 04:00 “Ба­рби: Стра­на­та на съ­ни­ща­та” – се­риал

Nova TV

06:30 “И­ко­нос­тас” 07:00 “Чер­на лю­бов” – се­риен филм 08:00 “Съ­бу­ди се” – пре­да­ва­не 11:00 “Съ­де­бен спор” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Пръс­тен до про­лет­та” – с уч. на Рей­чъл Бос­тън, Кър­би Мо­роу, Дже­си Мос, Али Ли­берт и др. 14:15 “Да из­не­на­даш лю­бов­та” – с уч. на Лек­си Джои­ва­ньо­ли, Брант До­хър­ти, Лек­си Ат­кинс, Ран­ди Уейн и др. 16:00 “Мис­те­рии­те на Ау­ро­ра Тий­гар­дън: Нео­чак­ва­на смърт” – с уч. на Кан­дис Ка­ме­рън Бър, Ма­ри­лу Хе­нър, Лек­са Дойг, Брус Доу­сън и др. 18:00 “Съд­би на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 “Бърз и ярос­тен” – с уч. на Вин Ди­зел, Пол Уо­кър, Джор­да­на Брус­тър, Ми­шел Род­ри­гес, Джон Ор­тиз и др. 22:10 “Ан­ге­ли и де­мо­ни” – с уч. на Том Ханкс, Юън Мак­гре­гър, Ар­мин Мю­лер-Стал, Айе­лет Зу­рер, Сте­лън Скар­сгард, Пиер­фран­чес­ко Фа­ви­но и др. 01:00 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ /п/ 01:30 “Да из­не­на­даш лю­бов­та” – с уч. на Лек­си Джои­ва­ньо­ли, Брант До­хър­ти, Лек­си Ат­кинс, Ран­ди Уейн и др. /п/ 03:40 “Пръс­тен до про­лет­та” – с уч. на Рей­чъл Бос­тън, Кър­би Мо­роу, Дже­си Мос, Али Ли­берт и др. /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Бо­ру­сия Мьон­хен­глад­бах – Ба­йер Ле­вер­ку­зен, мач от вто­ри кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Бас­кет­бол: Мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 14:00 Фут­бол: Лил – Гин­гам, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Бас­кет­бол: Мач от ис­пан­ска­та бас­кет­бол­на ли­га /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Бор­до – Мо­на­ко, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 20:00 Фут­бол: Мар­си­лия – Рен, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Про­фе­сио­нал­на бор­ба: “Че­лен сблъ­сък”, 23-ти епи­зод 23:15 Фут­бол: Бо­ру­сия Дор­тмунд – Юн­ион Бер­лин, мач от тре­ти кръг за Ку­па­та на Гер­ма­ния /п/ 01:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 01:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 03:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 07:00 “Па­рла­мен­тът на фо­кус” /п/ 07:15 “И­ма­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров /п/ 08:00 “Пулс” /п/ 08:30 “Ве­чни­те пес­ни” 09:00 “И­ко­но­ми­ка и биз­нес” /п/ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 “О­фан­зи­ва” с Лю­бо Ог­нянов /п/ 11:45 “Бу­кмей­кър – ко­мен­та­ри и ана­ли­зи” 12:00 Топ шоп 12:15 “Па­рла­мен­тът на фо­кус” /п/ 12:30      “Д­ру­го­то ли­це” 13:00 НО­ВИ­НИ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Без мон­таж” 14:45 Топ шоп 15:00 НО­ВИ­НИ 15:15 “И­ма­те ду­ма­та” /п/ 16:00 НО­ВИ­НИ 16:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 17:00 “Бе­нов­ска пи­та” 19:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 19:45 “Па­рче­та от реал­нос­тта” 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “И­ма­те ду­ма­та” с Але­ксан­дър Вла­ди­ми­ров 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “С­порт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Бе­нов­ска пи­та” /п/ 01:00 НО­ВИ­НИ /п/ 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *