Фирма, близка до Черепа, залага екобомба на 1 км от Кресна, подлагаща на риск здравето на хората

Фирма от най-близкото обкръжение на Васил Божков-Черепа залага екологична бомба в едно от най-чистите и запазени природни кътчета на Югозапада – в североизточния дял на Малешевска планина, на 1 км от гр. Кресна и 800 метра от с. Горна Брезница, в центъра както на екологичната мрежа „Натура 2000”, така и на защитените зони за опазване на местообитанията „Кресна-Илинденци“ и за опазване на птиците „Кресна“.

Тук, в центъра на този природен рай, където в 24 вида природни местообитания живеят 35 вида птици, включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, други 9 редовно срещащи се мигриращи видове птици, 17 вида бозайници, 7 вида земноводни и влечуги, 4 вида риби и 17 вида безгръбначни, софийската фирма „ФОРБС БГ“ АД ще прави върху площ от 230 дка открита кариера за добив на  риолити, които ще се ползват като суровина за стъкларската и керамичната промишленост.

През 2013 г. с разрешение №360 на Министерството на икономиката и енергетиката дружеството направило проучване на района със 7 сондажа на дълбочина над 30 метра и накрая определило участъка, в който иска да копае. Той вече е кръстен находище „Балабаница”. Според лабораторните химични анализи на пробите от риолитите калиево-натриевата суровина от находището напълно отговаря на най-високите изисквания и даже е по-качествена в сравнение с пегматите от Стрелча, Панагюрско и находище Устрем, Тополовградско.

С тези резултати “ФОРБС БГ” АД вече е задействала процедурата, за да кандидатства за концесия по право, тъй като тя е правила и проучванията. Досега няма случай на отказана концесия, след като държавата вече е дала право за проучване на терен.

Намеренията на инвеститора са да добива риолити чрез взривни работи, като трошачният комплекс ще бъде разположен непосредствено до кариерата.  Извозването на суровината ще се осъществява с автосамосвали по Е-79. Фирмата е изчислила, че за годишен добив на 15 000 т полезно изкопаемо са необходими два взрива годишно. На ден ще се вадят по 250 тона изкопаеми, а за 35-годишната концесия ще бъдат добити 8 631 300 тона плътна скална маса.

Само за разкриване на находището ще бъдат изровени 471 615 куб.м  почва.

„ФОРБС БГ“ признава, че разработването на находище „Балабаница” ще доведе до известни промени в компонентите на околната среда, но твърди, че те няма да са фатални. Негативните ефекти върху екологичното равновесие в резултат от провеждането на добивните работи били управляем процес, при който отрицателното въздействие и нарушенията в околната среда могат да се ограничат и сведат до приемливи нива, твърди инвеститорът. Това, което не биха могли да предотвратят пък, щяло да бъде възстановено след изчерпване на находището с подходяща техническа и биологична рекултивация.

Фирмата е намерила решение и за шума от взривовете, работата на багерите, транспортните машини и камионите. В Кресна и Горна Брезница той щял да бъде приемлив, защото щял да се чува сравнително тихо, а шофьорите, които ще работят за тях, щели да бъдат снабдени с антифони.

„ФОРБС БГ“ не очаква да има сериозно унищожаване на растителността и животинския свят, освен „частично избиване на незначителна част от местообитанието на ограничен брой безгръбначни видове и дребни гризачи”.

РИОСВ – Благоевград обаче като една от първите инстанции, до които стигна инвестиционното намерение на столичното акционерно дружество, прецени, че нещата не са чак толкова прости и елементарни и отхвърли искането на дружеството да получи разрешение за работа, без да се извършва оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Кариерата може да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания на видове от дивата флора и фауна, категорични са благоевградските екоинспектори.

По данни, получени в рамките на Националния проект

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”,

заявената площ на находището попада в границите на

четири природни местообитания, в които има псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Тhero Brachypodietea, церово-горунови гори, източни гори от космат дъб и ендемични гори от Juniperus spp., за които има реална опасност от поголовно унищожение заедно с птиците, живеещи в тях, смятат еколозите. Според РИОСВ реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до промяна в състоянието на околната среда и значителна визуална промяна в състоянието на ландшафта, а в резултат на извършваните взривни, добивни и транспортни дейности се очаква да настъпи и дискомфорт на околната среда. От реализацията на инвестиционното предложение съществува и риск от влошаване качеството на атмосферния въздух, тъй като дейността и технологията е източник на неорганизирани емисии на прах в атмосферния въздух и шум, смятат екоинспекторите. Те се базират и на становище с изх. No13433/08.06.2017 г. на РЗИ – Благоевград, според което от здравно-хигиенна гледна точка има основание да се предполага възникване на здравен риск за жителите на Кресна и Г. Брезница, поради което задължително трябва да се извърши ОВОС.

Отказът на РИОСВ да си затвори очите пред сериозните опасности за екологията около Кресна с бъдещата кариера означава сериозно забавяне на мечтаното разрешително, защото процедурата по издаване на ОВОС е дълга и тромава. Тя включва уведомяване на засегнатото население от двете селища Кресна и Горна Брезница, извършване на консултации с различни експерти с компетентност по фитоценология, херпетология и орнитология, определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклада за ОВОС, оценяване качеството на доклада, организиране на обществено обсъждане и чак накрая вземане на решение по оценката.

Успоредно с това фирмата ще трябва да получи и разрешително от общинските съветници в Кресна за промяна предназначението на 55 дка земя, които попадат в района на находището. Става въпрос за 16 имота, които са частна общинска собственост, и други 6 са със статут на държавни частни.

Въпреки предстоящите тромави процедури, почти сигурно е, че „ФОРБС БГ“ ще ги преодолеят с лекота, защото фирмата далеч не е случайна. Тя е със софийска регистрация и сравнително скромния капитал от 50 000 лв., но се представлява от 2 дами, които са председател и изпълнителен директор на съвета на директорите: Елена Николаевна Москвичева и Кристина Орлинова Хаджиянкова. От двете по-известна е Хаджиянкова, която се явява дъщеря на дясната ръка на Васил Божков Черепа –  Opлин Xaджиянĸoв.

Бизнес съдружието на Божков и Хаджиянков датира от 2008 г., когато двамата купиха 15% oт XД “Πътищa” и нaд 20% oт “Mocтcтpoй”. Преди това Орлин Хаджиянков бе изпълнителен директор на Холдинг „Пътища” и „Железопътна инфраструктура” – холдингово дружество, а след смяната му през 2010 г. остана член на Съвета на директорите на двете компании. Хаджиянков е един от основните управляващи в множество фирми на Васил Божков и негов бивш съдружник във „Вато 2002“. Той е роден през 1960 и по всички родни класации е в топ 100 на най-богатите българи.

БОРЯНА ЦОНЕВА

Коментар с Facebook

loading...

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *