ХОРОСКОП ЗА 18 ЮНИ

ОВЕН

При въз­мож­ност ог­ра­ни­че­те кръ­га от хо­ра, с кои­то ще об­щу­ва­те днес. Дори и об­щу­ва­не­то с лю­би­мииия чо­век сни­же­те до ми­ни­мум, тъй ка­то ще има­те раз­ног­ла­сия по въп­рос, чие­то раз­ре­ше­ние за­ви­си от вас, а вие го от­ла­га­те по необя­сни­ми при­чи­ни. Пос­ле ще се на­ло­жи да се бо­ри­те с пос­ле­ди­ци­те на бур­но­то му не­до­волс­тво.

ТЕЛЕЦ

Днес в хо­да на съ­би­тия­та ше ста­нат нео­чак­ва­ни про­ме­ни, кои­то не мо­же да не ви за­сег­нат. На­ли­це са но­ви гри­жи и ан­га­жи­мен­ти, но не всич­ки ще са прия­тни за вас. Лю­би­мият чо­век в съ­бо­та ще от­ка­же да спо­де­ли някак­ва тай­на, тъй ка­то не е си­гу­рен в дис­крет­нос­тта ви или ще ре­ши, че то­ва не ви зас­яга. Не зло­радс­твай­те на чуж­ди греш­ки.

БЛИЗНАЦИ

Някои от Близ­на­ци ще бъ­дат мно­го ра­ни­ми на те­ма ли­чен жи­вот и на­пад­ки­те в та­зи по­со­ка ще за­тор­мо­зи об­щу­ва­не­то с тях. Ока­зва­те всякак­ва мо­рал­на под­кре­па на бли­зък чо­век, кой­то ви е по­тър­сил по­мощ. Някои от зо­дия­та ще пъ­ту­ват с прия­те­ли в пла­ни­на­та, нас­ла­де­те се на при­ро­да­та и ре­лак­си­рай­те.

РАК

То­ва е един от оне­зи дни, ко­га­то мо­же да си поз­во­ли­те прак­ти­чес­ки всич­ко. Ва­шият ли­чен ав­то­ри­тет ед­ва ли ще бъ­де пос­та­вен под съм­не­ние. Обе­ща­ват да бъ­дат ус­пеш­ни кон­так­ти­те с хо­ра от ва­шия про­фе­сио­на­лен кръг и с по­ли­ти­ци. Въз­мож­ни са щас­тли­ви съ­би­тия, свър­за­ни с де­ца­та или се­мей­ство­то, а мо­же и с лю­бов­ния жи­вот.

ЛЪВ

Днес ще има­те уни­кал­ния шанс да се по­чувс­тва­те зре­ли и сил­ни лич­нос­ти, въп­ре­ки че пон­яко­га пред­ста­ва­та ви за се­бе си е ко­рен­но про­ти­во­по­лож­на на то­зи об­раз. По­ло­вин­ка­та ви ще бъ­де прия­тно из­не­на­да­на от проя­ви­ли­те се но­ви ка­чес­тва. Пос­та­рай­те се да не ги за­гу­би­те с те­че­ние на вре­ме­то.

ДЕВА

Днес ва­шият лю­бим чо­век ще ви бъ­де още по-скъп, ну­жен и бли­зък. Ще ви из­не­на­да с по­да­рък или нео­чак­ва­но пред­ло­же­ние и вие ще ос­та­не­те оча­ро­ва­ни и ще му зас­ви­де­телс­тва­те лю­бов­та си. За дру­ги са на­ли­це неп­рия­тни слу­жеб­ни за­да­чи,  аб­стра­хи­рай­те се от всич­ко и си спес­те­те не­раз­бо­рии­те и ус­лож­не­ния­та.

ВЕЗНИ

Неут­ра­лен ден от всяка глед­на точ­ка, ос­вен ро­ман­тич­на­та, къ­де­то влия­ние­то на по­зи­тив­ни­те тен­ден­ции ще бъ­де осе­зае­мо. Днес ще мо­же­те да ре­ши­те мно­го лич­ни проб­ле­ми, ако се от­не­се­те към тях се­риоз­но, а не ос­тав­яте не­ща­та са­ми да се раз­ре­ша­ват. В об­щу­ва­не­то с лю­би­мия чо­век из­бягвай­те не­дом­лъв­ки­те, бъ­де­те ис­кре­ни.

СКОРПИОН

Днес у вас ще се съ­бу­ди стре­ме­жът към не­що ек­стре­мал­но и дей­ствия­та ви ще бъ­дат дос­та ак­тив­ни. Бъ­де­те го­то­ви за то­ва, че ще ви се на­ло­жи да да­ва­те под­роб­ни об­ясне­ния за дей­ствия­та си, от­стоя­вай­те по­зи­ции­те си и дип­ло­ма­тич­но, но нас­тоя­тел­но тър­се­те пра­ва­та си. Мо­же да срещ­не­те не­раз­би­ра­не по някои слу­жеб­ни въп­ро­си.

СТРЕЛЕЦ

Денят не е лош за ра­бо­та. Ще ус­пее­те да се със­ре­до­то­чи­те и точ­но зато­ва ще пос­тиг­не­те та­ки­ва ре­зул­та­ти, на кои­то не­доб­ро­же­ла­те­ли­те нап­ра­во ще ви за­видят. Пос­ти­же­ния­та ви ще вну­ша­ват ува­же­ние. Оча­квай­те по­ви­ша­ва­не в длъж­ност или уве­ли­ча­ва­не на зап­ла­та­та. Близ­ки­те ви одо­бряват всяка ва­ша ини­циа­ти­ва и ви под­крепят. Някои от вас се отправят на път с цел почивка, възползвайте се от предоставената ви възможност.

КОЗИРОГ

То­ва е ден, в кой­то мо­же да прик­лю­чи­те изо­ста­на­ли за­да­чи, при­чи­на­та за кое­то е ва­ша. Ре­ше­ния­та и ид­еи­те ви са ху­ба­ви и няма да срещ­не­те съп­ро­ти­ва от ко­ле­ги, ще по­лу­чи­те тяхно­то съг­ла­сие и одо­бре­ние. Дру­ги ще прео­до­леят раз­ног­ла­сия­та със съд­руж­ни­ци­те си от­нос­но бъ­де­що­то раз­ви­тие на об­щия им биз­нес и то­ва е пра­вил­на­та по­со­ка. Заемете се с неща, които ви носят удоволствие. Така ще се отпуснете от напрежението.

ВОДОЛЕЙ

В съ­бо­та е пре­по­ръ­чи­тел­но Во­до­леи­те да не об­съж­дат лич­ния си жи­вот с прия­те­ли­те. Па­зе­те лич­но­то си прос­транс­тво и сво­бо­да. Ще прео­до­лее­те раз­ног­ла­сия­та от пос­лед­ни­те дни с по-въз­рас­тни род­ни­ни или ста­ри прия­те­ли са­мо ако нап­ра­ви­те ком­про­мис и от­стъ­пи­те на же­ла­ния­та им. Де­ло­ви парт­ньо­ри фор­ми­рат нов съю­з, кой­то ще е от пол­за за вас и ще повиши жизнения ви стандарт.

РИБИ

От­ка­же­те се от ек­спе­ри­мен­ти­те в съ­бо­та. Вър­ве­те по пра­вия път и па­зе­те вер­нос­тта си към тра­ди­ции­те и след­вай­те доб­рия при­мер. Ако вни­ма­тел­но наб­лю­да­ва­те зао­би­кал­ящи­те и ана­ли­зи­ра­те до­пус­на­ти­те от тях греш­ки, ще си да­де­те смет­ка как­во не трябва да пра­ви­те, но как­во трябва да пред­прие­ме­те, за да пос­тиг­не­те цел­та си. Ангажирани сте с някакъв проект, днес ще го довършите, което се и очаква от вас.

loading...


 

 

Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *