ХОРОСКОП ЗА 19 ЮНИ

ОВЕН

В неделя мно­зи­на от Овен ще пос­тиг­нат яс­но­та по ва­жен въп­рос. То­ва ня­ма да ста­не без учас­ти­е­то на ва­ши при­я­те­ли, ко­и­то в ед­ни слу­чаи ще ви под­с­ка­жат вяр­но­то ре­ше­ние в раз­го­вор, а в дру­ги ще се на­ме­сят прак­ти­чес­ки. Об­мис­ляй­те вни­ма­тел­но дейс­т­ви­я­та си, така няма да допуснете грешки.

ТЕЛЕЦ

Та­зи неделя е на­пъл­но ан­га­жи­рана за вас. За ед­ни ак­тив­ност­та се свър­з­ва с про­фе­си­я­та и ра­бот­ния ден. Ня­кои Телци при­гот­вят до­ма за пос­ре­ща­не на гос­ти и при­тес­не­ни­я­та не са мал­ки по­ра­ди опа­се­ния от лип­са на вре­ме. Ако имате проб­ле­ми с пар­т­ньо­ри­те, се­га е вре­ме за от­с­т­ра­ня­ва­не­то им.

БЛИЗНАЦИ

Неделя е тру­ден ден и сиг­на­ли­зи­ра за пре­пят­с­т­вия, ко­и­то в по­ве­че­то слу­чаи ще ви поп­ре­чат да осъ­щес­т­ви­те на­ме­ре­ни­я­та си. Ня­кои имат важ­ни проб­ле­ми за ре­ша­ва­не, но се­га не се за­ла­вяй­те с тях. На мно­зи­на им лип­с­ва яс­но­та и ще по­тър­сят при­я­тел­с­ки съ­вет. Най-осъ­щес­т­ви­ми са на­ме­ре­ни­я­та на пъ­ту­ва­щи­те.

РАК

Вие има­те мно­го пла­но­ве и поч­ти всич­ки са на ни­во же­ла­ние или пред­ва­ри­тел­но об­мис­ля­не. В неделя из­г­леж­да­те доб­ре и мно­зи­на вдъх­ват до­ве­рие у окол­ни­те, де­мон­с­т­ри­рай­ки ста­бил­ност. В дейс­т­ви­тел­ност сте тре­вож­ни  и в по­ве­че­то слу­чаи те­зи нер­в­ни сму­ще­ния ви трав­ма­ти­зи­рат. Успокойте се!

ЛЪВ

Днес Лъ­во­ве­те са осо­бе­но ак­тив­ни. Ус­пе­хът е ха­рак­те­рен за де­ла­та ви и се­га ни­що ня­ма да ви се оп­ре. Ан­га­жи­рай­те се из­ця­ло за окон­ча­тел­но за­вър­ш­ва­не на по­е­ти­те за­дъл­же­ния. В биз­не­са при мно­зи­на ще въз­ник­нат не­о­чак­ва­ни проб­ле­ми, ко­и­то днес ед­ва ли ще раз­ре­ши­те, поради липса на време.

ДЕВА

Де­нят е до­бър за кон­так­ти и мно­зи­на мо­гат да пос­тиг­нат чу­дес­ни до­го­во­ре­нос­ти. Па­рич­ни опе­ра­ции, как­то и ин­вес­ти­ции с цел бър­за пе­чал­ба са об­ре­че­ни на не­у­с­пех. Въз­мож­но е днес да про­ме­ни­те мес­то­жи­тел­с­т­во­то. Пол­з­вай­те по­мощ­та на ко­ле­ги и не раз­ре­ша­вай­те са­ми труд­ни и зап­ле­те­ни де­ла.

ВЕЗНИ

Неделя не е мно­го до­бър ден за Вез­ни­те. Тряб­ва да бъ­де­те вни­ма­тел­ни за дейс­т­ви­я­та си. Въз­мож­но е да се са­мо­и­з­ма­ми­те с неправилна преценка. При ня­кои от вас е въз­мож­но да се от­ло­жат про­фе­си­о­нал­ни за­да­чи или да не ги из­пъл­ни­те. Биз­нес­ме­ни­те ще имат ус­пе­шен ден, ако дейс­т­ват по съ­ве­ти­те на сво­и­те пар­т­ньо­ри.

СКОРПИОН

За ня­кои от ро­де­ни­те под Скор­пи­он неделя мо­же да изиг­рае важ­на ро­ля от­нос­но сре­щи­те и кон­так­ти­те през то­зи ден, раз­го­во­ри­те от­нос­но близ­ко­то бъ­де­ще. Бла­го­да­ре­ние на ва­ши­те да­ро­ва­ния се­га сте в със­то­я­ние да про­ме­ни­те сво­е­то по­ло­же­ние. Мо­же би тряб­ва да сте по-ак­тив­ни, за да постиг-нете резултат.

СТРЕЛЕЦ

Днес ус­пе­хът не ви изос­та­вя и неделя е бла­гоп­ри­я­тен ден за Стрел­ци­те. По­ве­че­то от вас имат скри­ти въз­мож­нос­ти, ко­и­то все още не са раз­ра­бо­те­ни или не сте има­ли въз­мож­ност да ги ре­а­ли­зи­ра­те. Днес ня­кои от вас ще пъ­ту­ват и то е по-ско­ро свър­за­но с лю­бов­на­та ви наг­ла­са, от­кол­ко­то с де­ло­ва прак­ти­ка.

КОЗИРОГ

Мно­го ин­те­ре­сен ден е неделя, при вас наз­ря­ват ус­ло­вия за дейс­т­ви­тел­но про­фе­си­о­нал­но и лич­но из­рас­т­ва­не. Оно­ва, ко­е­то се­га не ста­ва ка­то де­ло­ва ре­а­ли­за­ция, не би­ва на­си­ла да го тлас­ка­те. Та­ка са­мо ще за­гу­би­те. Ня­кои от вас ще по­лу­чат важ­но съ­о­б­ще­ние, което несъмнено ще ви зарадва късно вечер.

ВОДОЛЕЙ

Ва­ши­те ка­чес­т­ва не­е­д­нок­рат­но са оце­ня­ва­ни от при­я­те­ли­те ви и мо­же би неви­на­ги са ус­пя­ва­ли да ви бла­го­да­рят за по­мощ­та, ко­я­то сте им оказ­ва­ли. Ще ви ока­жат цен­на по­мощ и бла­го­да­ре­ние на нея ва­ше­то по­ло­же­ние ще се про­ме­ни в по­ло­жи­тел­на по­со­ка. До­бър раз­вой имат де­ла­та ви днес.

РИБИ

В неделя прак­ти­чес­ки­те дейс­т­вия при Рибите са зат­руд­не­ни по при­чи­ни, ко­и­то най-чес­то са из­вън вас. Те­зи не­у­доб­с­т­ва лес­но мо­гат да бъ­дат от­с­т­ра­не­ни, ако по­тър­си­те по­мощ­та на ва­ши­те близ­ки при­я­те­ли. На­ру­ше­на е до­маш­на­та хар­мо­ния – въз­с­та­но­вя­вай­те я, чрез по-продължителни разговори.

loading...


 

 

Коментар с Facebook

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *