хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 17 ЮЛИ

  ОВЕН Сряда но­си из­год­ни въз­мож­нос­ти за ва­ши­те лич­ни де­ла. Необ­хо­ди­мо е да дей­ствате със­ре­ ...

  ОВЕН Сряда но­си из­год­ни въз­мож­нос­ти за ва­ши­те лич­ни де­ла. Необ­хо­ди­мо е да дей­ствате със­ре­до­то­че­но и да из­бягва­те кон­флик­тни­те си­туа­ции. Денят ще бъ­де тру­ден и в мно­го слу­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 ЮЛИ

  ОВЕН Във втор­ник се на­ла­га Ов­ни­те да бъ­дат дос­та вни­ма­тел­ни. Мно­зи­на ще имат неп-рия­тнос­ти ...

  ОВЕН Във втор­ник се на­ла­га Ов­ни­те да бъ­дат дос­та вни­ма­тел­ни. Мно­зи­на ще имат неп-рия­тнос­ти в служ­ба­та си, от кои­то ще бъ­де за­сег­на­то до­ри чес­то­лю­бие­то им. Та­ка ще стиг­не­те ...

  Четете още
 • Любовен хороскоп за 15-19 юли

  ОвенПрез тази седмица ще чувствате "на място" във връзката си – знаете точно къде стоите и какво искате. ...

  ОвенПрез тази седмица ще чувствате "на място" във връзката си – знаете точно къде стоите и какво искате. Вашият партньор ще оцени независимостта ви като личност и това ще ви даде допълнителна уверенос ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 ЮЛИ

  ОВЕН По­не­дел­ник е тру­ден про­фе­сио­на­лен ден за Ов­ни­те. В ра­бо­та­та ви въз­ник­ват мно­го преч­ ...

  ОВЕН По­не­дел­ник е тру­ден про­фе­сио­на­лен ден за Ов­ни­те. В ра­бо­та­та ви въз­ник­ват мно­го преч­ки и ве­роя­тно реа­ли­за­ция­та на зап­ла­ну­ва­ни­те де­ла ще се от­ло­жи. Днес кон­такти­те ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 ЮЛИ

  ОВЕН Неделя е дос­та тру­ден ден за Ов­ни­те, но то­ва не се свър­з­ва с ва­шия про­фе­си­о­на­лен и де­л ...

  ОВЕН Неделя е дос­та тру­ден ден за Ов­ни­те, но то­ва не се свър­з­ва с ва­шия про­фе­си­о­на­лен и де­ло­ви ден. Ста­ва въп­рос за до­маш­ни неп­ри­я­т­нос­ти, ко­и­то ще ви при­тес­ня­ват през це­л ...

  Четете още
 • Седмичен хороскоп за 13-19 юли

  Овен Очертава се чудесен уикенд, с пътувания и важни срещи, които ще определят една нова посока на развит ...

  Овен Очертава се чудесен уикенд, с пътувания и важни срещи, които ще определят една нова посока на развитието ви в бъдеще. Планирайте посещение на важни места и среща с хора способни да ви спонсорират ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 ЮЛИ

  ОВЕН Днес не оча­квай­те мно­го от пъ­ту­ва­ния­та си, осо­бе­но ако са на дъл­ги раз­стоя­ния. Из­бягвай ...

  ОВЕН Днес не оча­квай­те мно­го от пъ­ту­ва­ния­та си, осо­бе­но ако са на дъл­ги раз­стоя­ния. Из­бягвай­те да се об­вър­зва­те с кон­крет­ни обе­ща­ния от­нос­но бъ­де­ще­то. При­ток на хо­ра в съ­с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 ЮЛИ

  ОВЕН Последният работен ден на тази седмица ви изправя пред трудности, имащи отношение към вашите обществ ...

  ОВЕН Последният работен ден на тази седмица ви изправя пред трудности, имащи отношение към вашите обществени и финансови контакти. При последните не е изключено да последва измама. Тя може да бъде пло ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 ЮЛИ

  ОВЕН За по­ве­че­то от Ов­ни­те чет­вър­тък е но­си­тел на изо­би­лие, кое­то има раз­лич­но зна­чение за ...

  ОВЕН За по­ве­че­то от Ов­ни­те чет­вър­тък е но­си­тел на изо­би­лие, кое­то има раз­лич­но зна­чение за все­ки поот­дел­но. Кра­со­та­та и щас­тие­то из­пъл­ват за вас то­зи ден с мно­го радост, коя ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 ЮЛИ

  ОВЕН Спънките ще бъдат големи за Овните почти през целия ден. Съвсем незначителна е вероятността да пости ...

  ОВЕН Спънките ще бъдат големи за Овните почти през целия ден. Съвсем незначителна е вероятността да постигнете желаното от вас, но не се отказвайте от по-нататъшна борба. С течение на времето проблеми ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 ЮЛИ

  ОВЕНУспехите във вторник са сигурни при вас, ако сте достатъчно съобразителни и предпазливи. Последното е ...

  ОВЕНУспехите във вторник са сигурни при вас, ако сте достатъчно съобразителни и предпазливи. Последното е трудно изпълнимо поради напористата и енергична същност, с която се откроявате. Днес ви закрил ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 ЮЛИ

  ОВЕН По­не­дел­ник ще е неп­рия­тен ден за Ов­ни­те, има про­фе­сио­нал­ни проб­ле­ми, кои­то доста ви за ...

  ОВЕН По­не­дел­ник ще е неп­рия­тен ден за Ов­ни­те, има про­фе­сио­нал­ни проб­ле­ми, кои­то доста ви за­тор­моз­яват. Доб­ре е да сте пред­паз­ли­ви на ра­бот­но­то място, да не се ка­ра­те за дреб­ ...

  Четете още
 • Любовен хороскоп за 8 – 14 юли

  В началото на седмицата Венера и Уран ще се свържат по начин, който ще накара някои представители на зоди ...

  В началото на седмицата Венера и Уран ще се свържат по начин, който ще накара някои представители на зодиака да почувстват пеперуди в стомаха. Но Меркурий, който е ретрограден може да нанесе много объ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 ЮЛИ

  ОВЕН В неделя най-го­ле­ми­те проб­ле­ми за Ов­ни­те са свър­за­ни с до­ма, но ако се­мей­но обе­ди­ни­те ...

  ОВЕН В неделя най-го­ле­ми­те проб­ле­ми за Ов­ни­те са свър­за­ни с до­ма, но ако се­мей­но обе­ди­ни­те уси­ли­я­та си, лес­но ще ги пре­въз­мог­не­те. За дру­ги неделя е ден за пъ­ту­ва­не, ко­е­то ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 ЮЛИ

  ОВЕН Ви­со­кият емо­цио­на­лен заряд в съ­бо­та, кой­то ви ха­рак­те­ри­зи­ра, е оръ­жие­то, от което тря ...

  ОВЕН Ви­со­кият емо­цио­на­лен заряд в съ­бо­та, кой­то ви ха­рак­те­ри­зи­ра, е оръ­жие­то, от което трябва да се па­зи­те най-мно­го. То­ва пре­дуп­реж­де­ние се от­нася към про­фе­сионал­ния ден. В ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 ЮЛИ

  ОВЕНВ делови аспект петък ще ви сблъска с трудности и нищо чудно да промените програмата си. Действително ...

  ОВЕНВ делови аспект петък ще ви сблъска с трудности и нищо чудно да промените програмата си. Действително имате материален шанс, но в много случаи се придружава с конфликти и неприятни последици. Не п ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 ЮЛИ

  ОВЕНБъдете благоразумни в четвъртък и не харчете парите си на вятъра, защото много скоро ще почувствате о ...

  ОВЕНБъдете благоразумни в четвъртък и не харчете парите си на вятъра, защото много скоро ще почувствате огромната им липса. Други от вас отдавна изпитват финансовата недостатъчност и правят амбициозни ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 ЮЛИ

  ОВЕН Проблемите, пред които сте изправени сега, напълно ви обезкуражават. Точно това трябва да избегнете ...

  ОВЕН Проблемите, пред които сте изправени сега, напълно ви обезкуражават. Точно това трябва да избегнете и да не се поддавате на негативни влияния. Сряда е денят, който ще изпита вашата решителност, и ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 ЮЛИ

  ОВЕНИзостанали са все още някои въпроси, които очакват своето разрешение и ви пречат за постижения в дела ...

  ОВЕНИзостанали са все още някои въпроси, които очакват своето разрешение и ви пречат за постижения в делата. Вторник създава известни възможности да разрешите някои от тях и вероятно това ще стане чре ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 ЮЛИ

  ОВЕННа представителите от зодията предстои да поработят с опитен човек, този опит ще бъде много полезен и ...

  ОВЕННа представителите от зодията предстои да поработят с опитен човек, този опит ще бъде много полезен и приятен за вас. Тази професионална промяна ще се отрази благотворно върху бюджета ви. Откриват ...

  Четете още