хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 21 ЮЛИ

  ОВЕН В събота мно­го от зо­дия Овен ще търсят раз­ре­ше­ние на проб­ле­ми­те, кои­то чес­то се прев­ръ­ща ...

  ОВЕН В събота мно­го от зо­дия Овен ще търсят раз­ре­ше­ние на проб­ле­ми­те, кои­то чес­то се прев­ръ­щат в тягос­тен то­вар. При­тес­не­ния­та няма да ви до­ве­дат до от­чая­ние, но ще раз­клатят не ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 ЮЛИ

  ОВЕН За Ов­ни­те пред­стои един прек­ра­сен пе­тък и ка­сае как­то въп­ро­си­те от де­ло­ви план, та­ка и ...

  ОВЕН За Ов­ни­те пред­стои един прек­ра­сен пе­тък и ка­сае как­то въп­ро­си­те от де­ло­ви план, та­ка и лю­бов­та. В доб­ра фор­ма сте и ще ус­пее­те да се въз­пол­зва­те от об­стоя­телс­тва­та за д ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 ЮНИ

  ОВЕН За Ов­ни­те чет­вър­тък е мно­го до­бър ден, въп­ре­ки че мно­зи­на от вас имат някак­ви опа­се­ния ...

  ОВЕН За Ов­ни­те чет­вър­тък е мно­го до­бър ден, въп­ре­ки че мно­зи­на от вас имат някак­ви опа­се­ния и ло­ши пред­чувс­твия. Мно­го ве­роя­тно е някои да имат нуж­да от юри­ди­чес­ка кон­сул­та­ци ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 ЮЛИ

  ОВЕН Сряда е нер­вен ден и по­ве­че­то от Овен ще се чудят с как­во по-нап­ред да се справят. Неу­рав­но­ ...

  ОВЕН Сряда е нер­вен ден и по­ве­че­то от Овен ще се чудят с как­во по-нап­ред да се справят. Неу­рав­но­ве­се­ни сте, лип­сва ви вярна коор­ди­на­ция и то­ва мо­же да до­ве­де до греш­ки. Вни­ма­вай­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 ЮЛИ

  ОВЕН Вторник ще създаде неприятности за мнозина от представителите на Овен. Главната причина за това се о ...

  ОВЕН Вторник ще създаде неприятности за мнозина от представителите на Овен. Главната причина за това се оказва несериозното ви отношение към служебните задължения. Не е изключено да възникнат крайно т ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 ЮЛИ

  ОВЕН По­не­дел­ник но­си на Ов­ни­те фи­нан­со­ви ус­пе­хи. Ще има­те и по­ло­жи­тел­ни кон­так­ти с влия ...

  ОВЕН По­не­дел­ник но­си на Ов­ни­те фи­нан­со­ви ус­пе­хи. Ще има­те и по­ло­жи­тел­ни кон­так­ти с влия­тел­ни хо­ра, кои­то са го­то­ви да ви под­крепят. До­бър ден и за биз­нес, сти­га да се вслу­ ...

  Четете още
 • Любовен хороскоп за 16 – 22 юли

  През тази седмица планетите ще ни помогнат да изразим по-ясно своите чувства и желания във връзката. Необ ...

  През тази седмица планетите ще ни помогнат да изразим по-ясно своите чувства и желания във връзката. Необвързаните представители на зодиака ще могат да помислят върху своята концепция за любов. Какво ...

  Четете още
 • Тракийски хороскоп разкрива точно характера ни

  Свидeтeлcтвa нa eлинcĸи xpoниĸьopи и нe eднo oтĸpития нa apxeoлoзитe cвидeтeлcтвaт, чe ĸaĸтo мaитe, тaĸa ...

  Свидeтeлcтвa нa eлинcĸи xpoниĸьopи и нe eднo oтĸpития нa apxeoлoзитe cвидeтeлcтвaт, чe ĸaĸтo мaитe, тaĸa и тpaĸитe ca имaли нeвepoятнo тoчeн xopocĸoп. Знaeтe ли, чe пpaдeдитe ни ca имaли зoдиaĸ, ĸoйтo ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 ЮЛИ

  ОВЕН Неделя е ин­те­ре­сен ден за мно­зи­на. На­си­тен е със съ­би­тия, ко­и­то мо­гат да се оп­ре­де­лят ...

  ОВЕН Неделя е ин­те­ре­сен ден за мно­зи­на. На­си­тен е със съ­би­тия, ко­и­то мо­гат да се оп­ре­де­лят ка­то раз­но­род­ни. В об­щи ли­нии, въп­ре­ки неп­ри­я­т­нос­ти­те, ко­и­то има­те в до­ма и ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 ЮЛИ

  ОВЕН Събота е неприятен ден, най-вече защото се налага да се съобразите и подчините на неприятни за вас о ...

  ОВЕН Събота е неприятен ден, най-вече защото се налага да се съобразите и подчините на неприятни за вас обстоятелства. Чувствате се с "вързани ръце", а такава бездейственост за Овните е почти немислим ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 ЮЛИ

  ОВЕН Петък се характеризира за Овните с усърдни занимания по лични проблеми. За мнозина те касаят жилище ...

  ОВЕН Петък се характеризира за Овните с усърдни занимания по лични проблеми. За мнозина те касаят жилище или местожителство. Вероятно очаквате съобщения за устройването си, но днес или няма да ги полу ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 ЮЛИ

  ОВЕН За Овните четвъртък е твърде успешен ден. Мнозина от вас имат огромен шанс за намиране на работа. Бе ...

  ОВЕН За Овните четвъртък е твърде успешен ден. Мнозина от вас имат огромен шанс за намиране на работа. Без никакви притеснения можете да направите сериозна заявка за професионалното си уреждане, ако с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 ЮЛИ

  ОВЕН Сряда носи изгодни възможности за вашите лични дела. Необходимо е да действате съсредоточено и да из ...

  ОВЕН Сряда носи изгодни възможности за вашите лични дела. Необходимо е да действате съсредоточено и да избягвате конфликтните ситуации. Денят ще бъде труден и в много случаи не е изключено да загубите ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 ЮЛИ

  ОВЕН Сряда но­си из­год­ни въз­мож­нос­ти за ва­ши­те лич­ни де­ла. Необ­хо­ди­мо е да дей­ства­те със­ре ...

  ОВЕН Сряда но­си из­год­ни въз­мож­нос­ти за ва­ши­те лич­ни де­ла. Необ­хо­ди­мо е да дей­ства­те със­ре­до­то­че­но и да из­бягва­те кон­флик­тни­те си­туа­ции. Денят ще бъ­де тру­ден и в мно­го слу ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 ЮЛИ

  ОВЕН Понеделник е труден професионален ден за Овните. В работата ви възникват много пречки и вероятно реа ...

  ОВЕН Понеделник е труден професионален ден за Овните. В работата ви възникват много пречки и вероятно реализацията на заплануваните дела ще се отложи. Днес контактите са характерни за мнозина от вас. ...

  Четете още
 • Любовен хороскоп за 9 – 15 юли 2018

  През тази седмица две планети ще окажат най-силно влияние върху любовния ни живот – Венера и Юпитер. Ще м ...

  През тази седмица две планети ще окажат най-силно влияние върху любовния ни живот – Венера и Юпитер. Ще можем да развием връзката си или пък да я преосмислим и да продължим в търсенето на нова любов. ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 ЮЛИ

  ОВЕН Краят на сед­ми­цата е, но Ов­ни­те имат важ­ни про­фе­сио­нал­ни ан­га­жи­мен­ти. То­ва ще на­то­ва ...

  ОВЕН Краят на сед­ми­цата е, но Ов­ни­те имат важ­ни про­фе­сио­нал­ни ан­га­жи­мен­ти. То­ва ще на­то­ва­ри пси­хи­ка­та ви и не е из­клю­че­но неу­сет­но да до­пус­не­те греш­ки. Ус­по­кой­те се и р ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 ЮЛИ

  ОВЕН Съ­бо­та е преи­му­щес­тве­на за па­рич­ни пе­чал­би и мно­зи­на от Овен ще имат при­до­бив­ки. Ако ...

  ОВЕН Съ­бо­та е преи­му­щес­тве­на за па­рич­ни пе­чал­би и мно­зи­на от Овен ще имат при­до­бив­ки. Ако те са свър­за­ни с ва­шия биз­нес, е доб­ре да се вслу­ша­те в съ­ве­ти­те на ва­ши­те парт­ньо ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 ЮЛИ

  ОВЕН Пе­тък е дос­та ин­те­ре­сен и емо­цио­на­лен. Мно­го дей­стве­ни и ене­ргич­ни, Ов­ни­те ка­то че л ...

  ОВЕН Пе­тък е дос­та ин­те­ре­сен и емо­цио­на­лен. Мно­го дей­стве­ни и ене­ргич­ни, Ов­ни­те ка­то че ли са в стар­ти­ра­що по­ло­же­ние. Из­глеж­да за мно­зи­на са въз­ник­на­ли но­ви пре­диз­ви­ка ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 ЮЛИ

  ОВЕН За повечето от Овните четвъртък е носител на изобилие, което има различно значение за всеки поотделн ...

  ОВЕН За повечето от Овните четвъртък е носител на изобилие, което има различно значение за всеки поотделно. Красотата и щастието изпълват за вас този ден с много радост, която сега е съпътствана и от ...

  Четете още