хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 20 АПРИЛ

  ОВЕНРано е да се отпускате, някои от вас изживяват трудни моменти и вероятно това ще ги разбалансира малк ...

  ОВЕНРано е да се отпускате, някои от вас изживяват трудни моменти и вероятно това ще ги разбалансира малко, но не приемайте фатално нещата. Огромни са възможностите ви във вторник, стига да действате ...

  Четете още
 • Седмичен хороскоп от 19 до 25 април

  Овен Седмицата няма да бъде особено събитийна, което ще ви позволи да насочите вниманието си главно върху ...

  Овен Седмицата няма да бъде особено събитийна, което ще ви позволи да насочите вниманието си главно върху работата и самоусъвършенстването. Началото на месеца на трудолюбивия Телец ще ви помогне да от ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 АПРИЛ

  ОВЕНРазлични са причините за безпокойството при Овните, от чисто лични и любовни, проблемите достигат до ...

  ОВЕНРазлични са причините за безпокойството при Овните, от чисто лични и любовни, проблемите достигат до финансови. Това характеризира и широката гама от настроения, които често оказват силно влияние ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 АПРИЛ

  ОВЕН Неделя е дос­та нап­рег­ната за Ов­ни­те. По от­но­ше­ние на фи­нан­со­ва­та стра­на на ва­ша­та ра­ ...

  ОВЕН Неделя е дос­та нап­рег­ната за Ов­ни­те. По от­но­ше­ние на фи­нан­со­ва­та стра­на на ва­ша­та ра­бо­та про­я­вя­ва­те без­по­койс­т­во, с пре­го­во­ри с ше­фа ви без уси­лия мо­же да по­лу­чи­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 АПРИЛ

  ОВЕН Оче­рта­ва се спо­коен ден пред Ов­ни­те, де­ла­та ви ще вървят, кон­так­ти­те ще са на ви­со­та, по ...

  ОВЕН Оче­рта­ва се спо­коен ден пред Ов­ни­те, де­ла­та ви ще вървят, кон­так­ти­те ще са на ви­со­та, пое­ти­те ан­га­жи­мен­ти от съд­руж­ни­ци­те ще се реа­ли­зи­рат... Съ­бо­та за някои е свър­за­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 АПРИЛ

  ОВЕН В пе­тък при по­ве­че­то от Ов­ни­те се наб­лю­да­ва из­то­ще­ние и до­ри мал­ко по­ра­жен­чес­ко на ...

  ОВЕН В пе­тък при по­ве­че­то от Ов­ни­те се наб­лю­да­ва из­то­ще­ние и до­ри мал­ко по­ра­жен­чес­ко нас­трое­ние вследс­твие на­то­ва­ре­на­та ви сед­ми­ца. Сблъс­ка­ли сте се с оби­ди, ра­зо­ча­ро ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 АПРИЛ

  ОВЕН За Ов­ни­те чет­вър­тък е бла­гоп­рия­тен, но­си про­ме­ни в биз­не­са и про­фе­сия­та, ка­то по то­ ...

  ОВЕН За Ов­ни­те чет­вър­тък е бла­гоп­рия­тен, но­си про­ме­ни в биз­не­са и про­фе­сия­та, ка­то по то­зи на­чин се съз­да­ват но­ви ус­ло­вия за ва­ша­та реа­ли­за­ция. Денят е по­ло­жи­те­лен и от ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 АПРИЛ

  ОВЕНСряда е важен ден за Овните и зависи изцяло от тях как точно ще протече. Ако вие днес изявите присъща ...

  ОВЕНСряда е важен ден за Овните и зависи изцяло от тях как точно ще протече. Ако вие днес изявите присъщата си агресивност, може да се сблъскате с неочаквани неприятности. Следете поведението си на ра ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 АПРИЛ

  ОВЕНВторник е много благоприятен за професионалните ви дела и обещава постигане на желаната реализация. П ...

  ОВЕНВторник е много благоприятен за професионалните ви дела и обещава постигане на желаната реализация. Предстои ви среща с високопоставени хора, които ще ви натоварят с допълнителни задачи. Ядовете и ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 АПРИЛ

  ОВЕН В по­не­дел­ник гол­яма част от Ов­ни­те са при­тес­не­ни от въоб­ра­жае­ми неп­рия­тнос­ти. Ис­ти­н ...

  ОВЕН В по­не­дел­ник гол­яма част от Ов­ни­те са при­тес­не­ни от въоб­ра­жае­ми неп­рия­тнос­ти. Ис­ти­на е, че те са та­ки­ва и най-доб­ре е въоб­ще да не об­ръ­ща­те вни­ма­ние на слу­хо­ве или на ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 АПРИЛ

  ОВЕНСпоред нашия дневен хороскоп 11 април 2021 неделя ще сблъска много от представителите на Овен с нови ...

  ОВЕНСпоред нашия дневен хороскоп 11 април 2021 неделя ще сблъска много от представителите на Овен с нови преживявания. Склонни сте да пръскате пари, за да се почувствате по-добре, а това хич няма да В ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 АПРИЛ

  ОВЕНБъдете внимателни с изразите, когато беседвате с любимия човек. Днес той ще е склонен да разбира думи ...

  ОВЕНБъдете внимателни с изразите, когато беседвате с любимия човек. Днес той ще е склонен да разбира думите ви по доста своеобразен начин и да си прави от тях наистина странни изводи, които няма да са ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 АПРИЛ

  ОВЕНДнес проблемите за социалната и професионалната стабилност са ярко откроени във вашето съзнание. Несъ ...

  ОВЕНДнес проблемите за социалната и професионалната стабилност са ярко откроени във вашето съзнание. Несъмнено причини за подобно безпокойство има, но те са временни и вашата позиция сега трябва да е ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 АПРИЛ

  ОВЕНДнес Овните са превъзбудени и нестабилни в емоционално отношение, имате причина да сте недоволни и ез ...

  ОВЕНДнес Овните са превъзбудени и нестабилни в емоционално отношение, имате причина да сте недоволни и езикът ви е много изострен. Това ви прави нежелани събеседници в службата. Не е излишно да знаете ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 АПРИЛ

  ОВЕН В сряда за ро­де­ни­те под Овен не се оча­кват неб­ла­гоп­рия­тни влия­ния. За мно­зи­на денят се св ...

  ОВЕН В сряда за ро­де­ни­те под Овен не се оча­кват неб­ла­гоп­рия­тни влия­ния. За мно­зи­на денят се свър­зва с доб­ра пе­чал­ба. Яр­ка ха­рак­те­рис­ти­ка на деня е бор­ба­та за при­до­бив­ки и пос ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 АПРИЛ

  ОВЕН Денят ви пре­дос­тавя мно­го емо­ции, кои­то ви въо­ду­шев­яват и са при­чи­на за мал­ко еу­фо­рич­н ...

  ОВЕН Денят ви пре­дос­тавя мно­го емо­ции, кои­то ви въо­ду­шев­яват и са при­чи­на за мал­ко еу­фо­рич­но­то ви нас­трое­ние. Има­те ос­но­ва­ние за­ра­ди ра­дос­тни­те съ­би­тия днес, но е ху­ба­во ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 АПРИЛ

  ОВЕН По­не­дел­ник за­поч­ва мно­го доб­ре за вас. По­ве­че­то Ов­ни са вед­ри, за то­ва има как­то су­бе ...

  ОВЕН По­не­дел­ник за­поч­ва мно­го доб­ре за вас. По­ве­че­то Ов­ни са вед­ри, за то­ва има как­то су­бек­тив­ни, та­ка и обе­ктив­ни при­чи­ни. От пър­ви­те е важ­но да се от­бе­ле­жат лю­бов­ният и ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 АПРИЛ

  ОВЕН Де­нят е мно­го бла­гоп­ри­я­тен за сре­щи и кон­так­ти. Ще ви за­рад­ват но­вос­ти. Не е из­к­лю­че ...

  ОВЕН Де­нят е мно­го бла­гоп­ри­я­тен за сре­щи и кон­так­ти. Ще ви за­рад­ват но­вос­ти. Не е из­к­лю­че­но прис­ти­га­не­то на ва­жен за вас чо­век, въз­мож­но и от чуж­би­на. Бъ­де­те де­я­тел­ни и ...

  Четете още
 • Любовен месечен хороскоп за април 2021

  Овен Няма нужда да се извиняването за вашето мнение по някои интимни въпроси. През този месец ще научите ...

  Овен Няма нужда да се извиняването за вашето мнение по някои интимни въпроси. През този месец ще научите истини, които притесняват половинката ви в сексуално отношение. Изчистете недоразумен ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 АПРИЛ

  ОВЕНВ събота Овните трябва да направят своя избор спрямо две предложения, вие си знаете интересите и няма ...

  ОВЕНВ събота Овните трябва да направят своя избор спрямо две предложения, вие си знаете интересите и няма да съжалявате за избора си по-късно. Тази позиция е силно характерна за мъжете и вие енергично ...

  Четете още