хороскоп
 • Месечен хороскоп за август

  Най-слънчевият месец от годината предстои и нямаме търпение да разберем какво ни е подготвил август. Ето ...

  Най-слънчевият месец от годината предстои и нямаме търпение да разберем какво ни е подготвил август. Ето какво вещаят звездите за всеки зодиакален знак: ОвенМесецът ще е много успешен за вас, Овни. Въ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 25 ЮЛИ

  ОВЕН Днес Овните има върху какво да разсъждават и са длъжни да достигнат до необходимото заключение. Став ...

  ОВЕН Днес Овните има върху какво да разсъждават и са длъжни да достигнат до необходимото заключение. Става дума за вашето място в живота като професия и социална позиция. В силни позиции сте и с какви ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 24 ЮЛИ

  ОВЕН Много ентусиазъм има днес у Овните и сили за реализация в професионално отношение. Сряда се характер ...

  ОВЕН Много ентусиазъм има днес у Овните и сили за реализация в професионално отношение. Сряда се характеризира и с нови надежди и проекти. При някои от вас е възможно да възникнат проблеми. ТЕЛЕЦТелци ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 23 ЮЛИ

  ОВЕН Вашата сигурност се гради върху два стълба - дома и професията. Тъй че, ако действате като защитници ...

  ОВЕН Вашата сигурност се гради върху два стълба - дома и професията. Тъй че, ако действате като защитници на тези важни компоненти в живота ви, е изключено да сгрешите фатално. ТЕЛЕЦВторник носи делов ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 22 ЮЛИ

  ОВЕННа работещите представители на Овен ще се представи случай да покажат способностите си, предприемачит ...

  ОВЕННа работещите представители на Овен ще се представи случай да покажат способностите си, предприемачите ще разширят бизнеса си. Ако живеете под наем, може да ви предложат да освободите квартирата. ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 21 ЮЛИ

  ОВЕН В неделя най-го­ле­ми­те проб­ле­ми за Ов­ни­те са свър­за­ни с до­ма, но ако се­мей­но обе­ди­ни­те ...

  ОВЕН В неделя най-го­ле­ми­те проб­ле­ми за Ов­ни­те са свър­за­ни с до­ма, но ако се­мей­но обе­ди­ни­те уси­ли­я­та си, лес­но ще ги пре­въз­мог­не­те. За дру­ги неделя е ден за пъ­ту­ва­не, ко­е­то ...

  Четете още
 • Любовен хороскоп за 22 – 28 юли

  Тази седмица определено ще усетим любовта и романтиката. В последните дни не се радвахме на мно ...

  Тази седмица определено ще усетим любовта и романтиката. В последните дни не се радвахме на много благоприятен любовен климат. Сега всичко започва да се променя. Какво ви очаква според ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 ЮЛИ

  ОВЕН В съ­бо­та проя­ва­та на дес­по­ти­зъм и ег­ои­зъм е ха­рак­тер­на за мно­зи­на от Овен. То­ва е про ...

  ОВЕН В съ­бо­та проя­ва­та на дес­по­ти­зъм и ег­ои­зъм е ха­рак­тер­на за мно­зи­на от Овен. То­ва е про­дик­ту­ва­но от съм­не­ния­та, че някой ви шпио­ни­ра и оча­ква­те да ви нав­ре­ди. Възмож­но ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 ЮЛИ

  ОВЕН Пе­тък се ха­рак­те­ри­зи­ра за Ов­ни­те с усъ­рдни за­ни­ма­ния по лич­ни проб­ле­ми. За мно­зи­на ...

  ОВЕН Пе­тък се ха­рак­те­ри­зи­ра за Ов­ни­те с усъ­рдни за­ни­ма­ния по лич­ни проб­ле­ми. За мно­зи­на те ка­саят жи­ли­ще или мес­то­жи­телс­тво. Ве­роя­тно оча­ква­те съоб­ще­ния за ус­трой­ва­не­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 ЮЛИ

  ОВЕН За Ов­ни­те чет­вър­тък е твър­де ус­пе­шен ден. Мно­зи­на от вас имат ог­ро­мен шанс за на­ми­ра­не ...

  ОВЕН За Ов­ни­те чет­вър­тък е твър­де ус­пе­шен ден. Мно­зи­на от вас имат ог­ро­мен шанс за на­ми­ра­не на ра­бо­та. Без ни­как­ви при­тес­не­ния мо­же­те да нап­ра­ви­те се­риоз­на зая­вка за про­ф ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 ЮЛИ

  ОВЕН Сряда но­си из­год­ни въз­мож­нос­ти за ва­ши­те лич­ни де­ла. Необ­хо­ди­мо е да дей­ствате със­ре­ ...

  ОВЕН Сряда но­си из­год­ни въз­мож­нос­ти за ва­ши­те лич­ни де­ла. Необ­хо­ди­мо е да дей­ствате със­ре­до­то­че­но и да из­бягва­те кон­флик­тни­те си­туа­ции. Денят ще бъ­де тру­ден и в мно­го слу­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 ЮЛИ

  ОВЕН Във втор­ник се на­ла­га Ов­ни­те да бъ­дат дос­та вни­ма­тел­ни. Мно­зи­на ще имат неп-рия­тнос­ти ...

  ОВЕН Във втор­ник се на­ла­га Ов­ни­те да бъ­дат дос­та вни­ма­тел­ни. Мно­зи­на ще имат неп-рия­тнос­ти в служ­ба­та си, от кои­то ще бъ­де за­сег­на­то до­ри чес­то­лю­бие­то им. Та­ка ще стиг­не­те ...

  Четете още
 • Любовен хороскоп за 15-19 юли

  ОвенПрез тази седмица ще чувствате "на място" във връзката си – знаете точно къде стоите и какво искате. ...

  ОвенПрез тази седмица ще чувствате "на място" във връзката си – знаете точно къде стоите и какво искате. Вашият партньор ще оцени независимостта ви като личност и това ще ви даде допълнителна уверенос ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 ЮЛИ

  ОВЕН По­не­дел­ник е тру­ден про­фе­сио­на­лен ден за Ов­ни­те. В ра­бо­та­та ви въз­ник­ват мно­го преч­ ...

  ОВЕН По­не­дел­ник е тру­ден про­фе­сио­на­лен ден за Ов­ни­те. В ра­бо­та­та ви въз­ник­ват мно­го преч­ки и ве­роя­тно реа­ли­за­ция­та на зап­ла­ну­ва­ни­те де­ла ще се от­ло­жи. Днес кон­такти­те ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 ЮЛИ

  ОВЕН Неделя е дос­та тру­ден ден за Ов­ни­те, но то­ва не се свър­з­ва с ва­шия про­фе­си­о­на­лен и де­л ...

  ОВЕН Неделя е дос­та тру­ден ден за Ов­ни­те, но то­ва не се свър­з­ва с ва­шия про­фе­си­о­на­лен и де­ло­ви ден. Ста­ва въп­рос за до­маш­ни неп­ри­я­т­нос­ти, ко­и­то ще ви при­тес­ня­ват през це­л ...

  Четете още
 • Седмичен хороскоп за 13-19 юли

  Овен Очертава се чудесен уикенд, с пътувания и важни срещи, които ще определят една нова посока на развит ...

  Овен Очертава се чудесен уикенд, с пътувания и важни срещи, които ще определят една нова посока на развитието ви в бъдеще. Планирайте посещение на важни места и среща с хора способни да ви спонсорират ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 ЮЛИ

  ОВЕН Днес не оча­квай­те мно­го от пъ­ту­ва­ния­та си, осо­бе­но ако са на дъл­ги раз­стоя­ния. Из­бягвай ...

  ОВЕН Днес не оча­квай­те мно­го от пъ­ту­ва­ния­та си, осо­бе­но ако са на дъл­ги раз­стоя­ния. Из­бягвай­те да се об­вър­зва­те с кон­крет­ни обе­ща­ния от­нос­но бъ­де­ще­то. При­ток на хо­ра в съ­с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 ЮЛИ

  ОВЕН Последният работен ден на тази седмица ви изправя пред трудности, имащи отношение към вашите обществ ...

  ОВЕН Последният работен ден на тази седмица ви изправя пред трудности, имащи отношение към вашите обществени и финансови контакти. При последните не е изключено да последва измама. Тя може да бъде пло ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 ЮЛИ

  ОВЕН За по­ве­че­то от Ов­ни­те чет­вър­тък е но­си­тел на изо­би­лие, кое­то има раз­лич­но зна­чение за ...

  ОВЕН За по­ве­че­то от Ов­ни­те чет­вър­тък е но­си­тел на изо­би­лие, кое­то има раз­лич­но зна­чение за все­ки поот­дел­но. Кра­со­та­та и щас­тие­то из­пъл­ват за вас то­зи ден с мно­го радост, коя ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 ЮЛИ

  ОВЕН Спънките ще бъдат големи за Овните почти през целия ден. Съвсем незначителна е вероятността да пости ...

  ОВЕН Спънките ще бъдат големи за Овните почти през целия ден. Съвсем незначителна е вероятността да постигнете желаното от вас, но не се отказвайте от по-нататъшна борба. С течение на времето проблеми ...

  Четете още