ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 15 ЮЛИ

БНТ

05:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 06:10 Тър­са­чи на ре­лик­ви – се­риен тв филм /20 епи­зод/ /п/ 07:00 Сут­ре­шен блок – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­де­щи Бор­яна Ка­ме­но­ва, Ели Ги­го­ва, Да­ниел Ми­хай­лов и Илия Ил­иев 08:30 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:45 Ис­то­рия.bg – Цар Пе­тър I Ми­рот­во­ре­цът /п/ 09:45 100% буд­ни /най-доб­ро­то/ – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев /п/ 10:45 Кап­ри – тв филм /20 епи­зод/ /п/ 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Зав­ръ­ща­не от Рим – 5-се­риен тв филм /Бъл­га­рия, 1977 г./, 1 се­рия, ре­жи­сьор: Иля Вел­чев, в ро­ли­те: Рай­на Ва­си­ле­ва, Ми­лен Пе­нев, Юри Ан­ге­лов, Пе­тър Сла­ба­ков и др. 13:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 14:00 Мал­ки ис­то­рии /п/ 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Мъ­же без мус­та­ци – 6-се­риен тв филм /Бъл­га­рия, 1989 г./, 1 се­рия, ре­жи­сьор: Ма­риа­на Ев­ста­тие­ва-Биол­че­ва, в ро­ли­те: Славян Габ­ров­ски, Кон­стан­тин Спа­сов, Иво Ка­ра­джов, Не­шо То­па­лов и др. 15:25 Прик­лю­че­ния­та на гор­ски­те ме­чо­ци – ани­ма­цио­нен филм 15:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:30 Кап­ри – тв филм /21 епи­зод/ 17:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:20 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:00 Тър­са­чи на ре­лик­ви – тв филм /21 епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ан­на Гер­ман – тв филм /7 епи­зод/ 21:55 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 2 – тв филм /5 епи­зод/(14) 22:40 Скри­тият език на па­ри­те – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:30 Брат за бра­та 3 – тв филм /19 епи­зод/ (16) 00:20 Ис­то­рия.bg – Цар Пе­тър I Ми­рот­во­ре­цът /п/ 01:20 100% буд­ни /най-доб­ро­то/ – пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен и съв­ре­ме­нен на­чин на жи­вот с во­де­щи Ма­рия Ан­до­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев /п/ 02:20 Гос­по­жо Дър­жа­вен сек­ре­тар 2 – тв филм /5 епи­зод/ /п/ (14) 03:05 Дой­че Ве­ле: Шифт 03:20 Скри­тият език на па­ри­те – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 03:40 Ан­на Гер­ман – тв филм /7 епи­зод/ /п/ 04:30 Брат за бра­та 3 – тв филм /19 епи­зод/ /п/ (16)

bTV

05:30 “Ли­це в ли­це” /п/ 06:00 “Т­ран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – ани­ма­ция, се­риал, еп. 10 06:30 “Бо­гатс­тва­та на Бъл­га­рия” – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “П­ре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” /п/ 13:30 Пре­мие­ра: “В­то­ри шанс” – се­риал, еп. 49 15:00 Пре­мие­ра: “Шест сес­три” – се­риал, с. 5, еп. 75 16:00 Пре­мие­ра: “Се­стра Бе­ти” – се­риал, с. 4, еп. 3 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:25 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 17:50 Спорт то­то 18:00 Пре­мие­ра: “О­пас­ни ули­ци” – се­риал, с. 13, еп. 48 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Съ­лзи от Рая” – се­риал, еп. 43 21:00 Пре­мие­ра: “Въ­тре­шен чо­век” – се­риал, еп. 25 22:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” – ве­чер­но ток­шоу с во­дещ Сла­ви Три­фо­нов 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Ло­нгма­йър­” – се­риал, с. 5, еп. 10 01:10 “Ве­чно твоя” – се­риал, еп. 227, 228 02:10 bTV Но­ви­ни­те /п/ 02:40 “П­ре­ди обед” /п/ 04:50 “О­пас­ни ули­ци” /п/ – се­риал

bTV Action

06:00 Ани­ма­цио­нен блок: “Т­ран­сфор­мърс: Рес­кю Ботс” – се­риал, с. 4, еп. 23 – 26 08:00 “Монк” – се­риал, с. 8, еп. 6 09:00 “Мъ­ртва точ­ка” – се­риал, еп. 23 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 3, еп. 13 11:00 “Б­ягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 2, еп. 9 12:00 “Го­тъм­” – се­риал, с. 3, еп. 12 13:00 “П­роиз­хо­дът на ме­ча” – ек­шън (Ки­тай, 2011), ре­жи­сьор: Сю Хао­фън, в ро­ли­те: Сун Ян, Ю Чън-хуей, Джао Юе­нюен, Ма Дзюн и др. 15:00 “Монк” – се­риал, с. 8, еп. 7 16:00 “Мъ­ртва точ­ка” – се­риал, с. 2, еп. 1 17:00 “Го­тъм­” – се­риал, с. 3, еп. 13 18:00 “Б­ягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 2, еп. 10 19:00 Ча­сът на су­пер­ге­рои­те (пре­мие­ра): “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 3, еп. 14 20:00 Ек­шън в 8 (пре­мие­ра): “С­то­те” – се­риал, с. 5, еп. 9 21:00 bTV Но­ви­ни­те 22:00 Бан­да­та на Ек­шън: “Бо­дли­ва тел” – фан­тас­ти­ка, ек­шън (САЩ, 1993), ре­жи­сьор: Дей­вид Хо­ган, в ро­ли­те: Па­ме­ла Ан­дер­сън, Те­муе­ра Мо­ри­сън, Вик­то­рия Пауър, Зан­дър Бър­кли, Удо Кир и др. 00:00 “С­то­те” – се­риал, с. 5, еп. 9 01:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, с. 3, еп. 14 02:00 “Монк” – се­риал, с. 8, еп. 7 03:00 “Го­тъм­” – се­риал, с. 3, еп. 13 04:00 “Б­ягство от зат­во­ра” – се­риал, с. 2, еп. 10

bTV Comedy

05:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 06:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал, с. 4, еп. 4, 5 07:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал 08:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но шоу (2018) 10:00 “Жи­ви ле­ген­ди” – дра­ма, ко­ме­дия (Бъл­га­рия, 2014), ре­жи­сьор: Ни­ки Ил­иев, в ро­ли­те: Ни­ки Ил­иев, Ор­лин Пав­лов, Саня Бо­ри­со­ва, Ми­ке­ле Пла­чи­до, Сте­фан Ще­рев, Яна Ма­ри­но­ва, Геор­ги Ка­ду­рин, Лю­бо­мир Ко­ва­чев, Ди­мо Але­ксиев и др. 12:00 “Прия­те­ли” – се­риал 13:00 “Кухня” – се­риал 14:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал 15:30 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал 17:00 “До­ма­шен арест” – се­риал, еп. 17, 18 18:00 “Прия­те­ли” – се­риал, с. 9, еп. 10, 11 19:00 “Сто­ли­ча­ни в по­ве­че” – се­риал, с. 4, еп. 6 20:00 Пре­мие­ра: “Ди­ва­та Ни­на” – се­риал, eп. 4 21:30 “На гос­ти на тре­та­та пла­не­та” – се­риал, еп. 5 22:00 “Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на” – се­риал, с. 7, еп. 17, 18 23:00 “Кухня” – се­риал, с. 5, еп. 17, 18 00:00 “Жи­ви ле­ген­ди” /п/ – дра­ма, ко­ме­дия (Бъл­га­рия, 2014) 02:00 “Тео­рия за го­ле­мия взрив” – се­риал 03:00 “Прия­те­ли” – се­риал 04:00 “Кухня” – се­риал

Nova TV

05:00 “До­бра­та съп­ру­га” – се­риен филм 06:00 “Ко­бра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 23 /п/ 07:00 “З­дра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Моят жи­вот” – се­риен филм, се­зон 3 13:30 “Ос­та­ни с мен” (пре­мие­ра) – се­риен филм 15:00 “П­рос­ти ми” (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 “П­люс – Ми­нус” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не, на жи­во 17:00 “На­ме­ри ме” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35” – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, нов се­зон 21:00 “Ха­вай 5-0” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 9 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “До­бра­та съп­ру­га” – се­риен филм 23:30 “Ко­бра 11: Оба­ди се!” – се­риен филм, се­зон 23 00:30 “Ко­стю­ма­ри” – се­риен филм, се­зон 7 01:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” – се­риен филм 02:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Ас­тън Ви­ла – Ше­филд Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип /п/ 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Лил – Мон­пе­лие, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 14:00 Фут­бол: Реймс – Рен, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Но­тин­гам Фо­рест – Брен­тфорд, мач от Чем­пиън­шип /п/ 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Фут­бол: Сент Ет­иен – Па­ри Сен Жер­мен, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/ 20:00 Фут­бол: Па­ри Сен Жер­мен – Мон­пе­лие, мач от френ­ска­та Ли­га 1 /п/, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 22:15 Фут­бол: Стоук Си­ти – Уест Бро­мич Ал­биън, мач от Чем­пиън­шип /п/ 00:15 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:30 Край на прог­ра­ма­та

Kanal 3

06:00 “Со­циал­на мре­жа” /п/ 07:00 “В­сяка сут­рин” – но­ви­нар­ски блок 09:00 НО­ВИ­НИ 09:45 Те­ле­мар­кет 10:00 НО­ВИ­НИ 10:15 “И­ко­но­ми­ка и биз­нес” /п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 “Пулс” /п/ 11:45 Топ Шоп 12:00 НО­ВИ­НИ 12:20 “Бе­нов­ска пи­та” – из­бра­но 13:00 НО­ВИ­НИ 13:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 Топ Шоп 14:45 “Па­рла­мен­тът на фо­кус” /п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:20 “С­вет­ски но­ви­ни” 15:30 “Со­циал­на мре­жа” 16:00 НО­ВИ­НИ 16:05 “Со­циал­на мре­жа” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:15 “В­сич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 20:00 НО­ВИ­НИ 20:15 “Па­та­рин­ски Live” – ре­пор­тер­ско риа­ли­ти 21:00 НО­ВИ­НИ 21:15 “С­порт в обе­кти­ва” 22:00 НО­ВИ­НИ 22:15 “В­сич­ко коз” – по­ли­ти­чес­ко ток­шоу /п/ 23:00 НО­ВИ­НИ 23:15 “Па­та­рин­ски Live” /п/ 00:00 НО­ВИ­НИ /п/ 00:20 “С­порт в обе­кти­ва” /п/ 01:00 07:00 – Пов­то­ре­ния 

Коментар с Facebook

loading...

Свързани новини

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *