HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
Хороскоп
 • ОВЕН Сряда е изпълнена с отговорности за Овните, които при много от вас са свързани със затруднения. Веро ...

  ОВЕН Сряда е изпълнена с отговорности за Овните, които при много от вас са свързани със затруднения. Вероятно е при някои те да прераснат в загуба. Пазете професионалния си престиж и се борете за само ...

  Четете още
 • ОВЕН Няма нищо по-леснопостижимо днес от успеха за Овните. Aко наистина се стремите към реализация, трябв ...

  ОВЕН Няма нищо по-леснопостижимо днес от успеха за Овните. Aко наистина се стремите към реализация, трябва да се съобразите с условията и особеностите на средата, в която ще действате. Не се предоверя ...

  Четете още
 • ОВЕН Труд­но и нап­рег­на­то за­поч­ва та­зи сед­ми­ца за Ов­ни­те, с мно­го съ­пер­ни­чес­тво и нея­сно­ ...

  ОВЕН Труд­но и нап­рег­на­то за­поч­ва та­зи сед­ми­ца за Ов­ни­те, с мно­го съ­пер­ни­чес­тво и нея­сно­та в служ­ба­та. Про­фе­сио­нал­ният ден ще бъ­де ус­пе­шен за вас, но и нер­вен. Же­на ще се о ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 МАРТ

  ОВЕН Сил­но започвате деня, имай­ки пред­вид ам­би­ци­и­те ви за ре­а­ли­за­ция и нап­ре­дък. Неделя е ус ...

  ОВЕН Сил­но започвате деня, имай­ки пред­вид ам­би­ци­и­те ви за ре­а­ли­за­ция и нап­ре­дък. Неделя е ус­пе­шен, но мо­же из­не­над­ва­що да се сме­ни прог­ра­ма­та ви. Дейс­т­вай­те адек­ват­но с об ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 МАРТ

  ОВЕН Склон­ни сте към при­бър­за­ни съж­де­ния и нес­го­вор­чи­вост, а то­ва мо­же да ста­не при­чи­на за ...

  ОВЕН Склон­ни сте към при­бър­за­ни съж­де­ния и нес­го­вор­чи­вост, а то­ва мо­же да ста­не при­чи­на за се­риоз­ни проб­ле­ми в лич­ния ви жи­вот. Тър­пе­ли­ви и от­стъп­чи­ви хо­ра ще мо­гат да се ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 МАРТ

  ОВЕН Има­те къс­мет за пос­ти­га­не на ус­пе­хи в дей­ствия­та и ан­га­жи­мен­ти­те си днес. От то­ва по­ ...

  ОВЕН Има­те къс­мет за пос­ти­га­не на ус­пе­хи в дей­ствия­та и ан­га­жи­мен­ти­те си днес. От то­ва по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие се из­ключ­ват пре­го­во­ри­те по де­ло­ви въп­ро­си. По-доб­ре е, ако ...

  Четете още
 • ОВЕН Има­те емо­цио­на­лен ден с пред­пос­тав­ки за лю­бов­ни пре­жив­ява­ния. Ро­ман­тич­но­то ви нас­тр ...

  ОВЕН Има­те емо­цио­на­лен ден с пред­пос­тав­ки за лю­бов­ни пре­жив­ява­ния. Ро­ман­тич­но­то ви нас­трое­ние оба­че мо­же да ста­не при­чи­на за до­пус­ка­не на греш­ки, бъ­де­те кон­цен­три­ра­ни ...

  Четете още
 • ОВЕН В лошо настроение започвате сряда, дори сте загубили интерес към днешните си планове. За някои непри ...

  ОВЕН В лошо настроение започвате сряда, дори сте загубили интерес към днешните си планове. За някои неприятностите са лични, за други - финансови, но пък ще имате успех в служебните задачи. Във важен ...

  Четете още
 • ОВЕН Във вторник благоразумието надделява у Овните. Може да се свърже преди всичко с вашия професионален ...

  ОВЕН Във вторник благоразумието надделява у Овните. Може да се свърже преди всичко с вашия професионален и финансов статут, който започва да повишава нивото си. Налице е професионална промяна, която е ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 27 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Трудно и напрегнато започва тази седмица за Овните, с много съперничество и неяснота в службата. Про ...

  ОВЕН Трудно и напрегнато започва тази седмица за Овните, с много съперничество и неяснота в службата. Професионалният ден ще бъде успешен за вас, но и нервен. Жена ще се опита да ви вреди чрез клеветн ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 26 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН В из­год­ни по­зи­ции сте от­нос­но осъ­щес­т­вя­ва­не на ма­те­ри­а­л­ни при­до­бив­ки, но не е ло­ ...

  ОВЕН В из­год­ни по­зи­ции сте от­нос­но осъ­щес­т­вя­ва­не на ма­те­ри­а­л­ни при­до­бив­ки, но не е ло­шо да из­бяг­ва­те кон­ф­лик­ти и да не се от­каз­ва­те пред­ва­ри­тел­но от пос­ти­га­не на це ...

  Четете още
 • ОВЕН Днес ще трябва да сте по-внимателни и да се опитате да се съобразявате с чувствата на другите. Не оч ...

  ОВЕН Днес ще трябва да сте по-внимателни и да се опитате да се съобразявате с чувствата на другите. Не очаквайте някой друг да свърши работата, която е на дневен ред във вашите задължения. Не спорете ...

  Четете още
 • ОВЕН Имате късмет за постигане на успехи в действията и ангажиментите си днес. От това положително развит ...

  ОВЕН Имате късмет за постигане на успехи в действията и ангажиментите си днес. От това положително развитие се изключват преговорите по делови въпроси. По-добре е, ако днес провеждате такива, да ги от ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 23 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Четвъртък е изпълнен с възможности, но и трудностите не са малко. Те се свързват с вашите пари и няк ...

  ОВЕН Четвъртък е изпълнен с възможности, но и трудностите не са малко. Те се свързват с вашите пари и някои лични ангажименти, за които ще бъде трудно да намерите време за реализация. Възможностите ви ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 22 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН В сряда верността е вашето преобладаващо чувство и то ще доминира при контактите ви, прераствайки в ...

  ОВЕН В сряда верността е вашето преобладаващо чувство и то ще доминира при контактите ви, прераствайки в ненужно съчувствие. Ще бъде по-разумно, ако не го демонстрирате и проявите повече необходимата ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 21 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Вторник е напрегнат ден за Овните. Изпълнен е с безпокойство и неприятни новини за вас. Запазете спо ...

  ОВЕН Вторник е напрегнат ден за Овните. Изпълнен е с безпокойство и неприятни новини за вас. Запазете спокойствие и не отдавайте особено значение на това. Вашата реализация в деловата или служебна сфе ...

  Четете още
 • ОВЕН В по­не­дел­ник ще по­лу­чи­те из­вес­тие, кое­то ще сму­ти мно­го от вас. Ве­роя­тно се от­нася до ...

  ОВЕН В по­не­дел­ник ще по­лу­чи­те из­вес­тие, кое­то ще сму­ти мно­го от вас. Ве­роя­тно се от­нася до па­ри. Спо­кой­но ще пре­ми­не ра­бот­ният ден, но денят е с лош къс­мет за вас и ще бъ­де доб­ ...

  Четете още
 • ОВЕН Въз­мож­но е да се чув­с­т­ва­те огор­че­ни, но и вие сте доп­ри­нес­ли за със­то­я­ни­е­то си. Вни­ ...

  ОВЕН Въз­мож­но е да се чув­с­т­ва­те огор­че­ни, но и вие сте доп­ри­нес­ли за със­то­я­ни­е­то си. Вни­ма­вай­те, склон­ни сте да до­пус­ка­те греш­ки и днес не би­ва мно­го да раз­чи­та­те на не­чи ...

  Четете още
 • ОВЕН То­зи ден е доб­ре да пос­ве­ти­те на раз­ход­ки из при­ро­да­та, от­дай­те се на пъ­лен ре­лакс сле ...

  ОВЕН То­зи ден е доб­ре да пос­ве­ти­те на раз­ход­ки из при­ро­да­та, от­дай­те се на пъ­лен ре­лакс след нап­рег­на­та­та сед­ми­ца. Лич­ни проб­ле­ми са ви по­тис­ка­ли, ще ги раз­ре­ши­те с ком­пр ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Пе­тък е на­то­ва­рен ден за Овен, не са из­клю­че­ни неп­рия­тнос­ти от до­ма­шен ха­рак­тер. В слу ...

  ОВЕН Пе­тък е на­то­ва­рен ден за Овен, не са из­клю­че­ни неп­рия­тнос­ти от до­ма­шен ха­рак­тер. В служ­ба­та и в биз­не­са се оче­рта­ват ядо­ве и в някои слу­чаи мо­же да пре­тър­пи­те не­що във ...

  Четете още