HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 18 ЯНУАРИ

  ОВЕН Действията ви са прекалено открити и често неудобни за много от околните. Това е позиция, която пред ...

  ОВЕН Действията ви са прекалено открити и често неудобни за много от околните. Това е позиция, която предизвиква трудности и създава напрежение на много нива. До известна степен имате право, но онова, ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 ЯНУАРИ

  ОВЕН Във втор­ник бла­го­ра­зу­мие­то над­дел­ява у Ов­ни­те. Мо­же да се свър­же пре­ди всич­ко с ва­шия ...

  ОВЕН Във втор­ник бла­го­ра­зу­мие­то над­дел­ява у Ов­ни­те. Мо­же да се свър­же пре­ди всич­ко с ва­шия про­фе­сио­на­лен и фи­нан­сов ста­тут, кой­то бав­но за­поч­ва да по­ви­ша­ва ни­во­то си. На ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 ЯНУАРИ

  ОВЕН Пазете се от допускане на грешки във финансовите дела поради липса на информация. Иначе понеделник м ...

  ОВЕН Пазете се от допускане на грешки във финансовите дела поради липса на информация. Иначе понеделник може да се нарече печеливш, тъй като за мнозина възникват благоприятни условия за материална реа ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 ЯНУАРИ

  ОВЕН На ра­бо­те­щи­те пред­ста­ви­те­ли на Овен ще се пред­ста­ви слу­чай да по­ка­жат спо­соб­нос­ти­те ...

  ОВЕН На ра­бо­те­щи­те пред­ста­ви­те­ли на Овен ще се пред­ста­ви слу­чай да по­ка­жат спо­соб­нос­ти­те си, пред­прие­ма­чи­те ще раз­ширят биз­не­са си. Ако жи­вее­те под наем, мо­же да ви пред­ло­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 ЯНУАРИ

  ОВЕН Днес някои от Овен ще са нас­трое­ни за ак­ти­вен спорт, най-ве­роя­тно ще за­ми­нат на ски с прия­т ...

  ОВЕН Днес някои от Овен ще са нас­трое­ни за ак­ти­вен спорт, най-ве­роя­тно ще за­ми­нат на ски с прия­те­ли. Дъл­гоо­чак­вана­та по­чив­ка ще ви за­ре­ди с но­ви си­ли и нас­трое­ние. Да­ми­те ще на ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 ЯНУАРИ

  ОВЕН Има­те къс­мет за пос­ти­га­не на ус­пе­хи в дей­ствия­та и ан­га­жи­мен­ти­те си днес. От то­ва по­ ...

  ОВЕН Има­те къс­мет за пос­ти­га­не на ус­пе­хи в дей­ствия­та и ан­га­жи­мен­ти­те си днес. От то­ва по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие се из­ключ­ват пре­го­во­ри­те по де­ло­ви въп­ро­си. По-доб­ре е, ако ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 ЯНУАРИ

  ОВЕН Има­те емо­цио­на­лен ден с пред­пос­тав­ки за лю­бов­ни пре­жив­ява­ния. Ро­ман­тич­но­то ви нас­тр ...

  ОВЕН Има­те емо­цио­на­лен ден с пред­пос­тав­ки за лю­бов­ни пре­жив­ява­ния. Ро­ман­тич­но­то ви нас­трое­ние оба­че мо­же да ста­не при­чи­на за до­пус­ка­не на греш­ки, бъ­де­те кон­цен­три­ра­ни ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 ЯНУАРИ

  ОВЕН В сряда верността е вашето преобладаващо чувство и то ще доминира при контактите ви, прераствайки в ...

  ОВЕН В сряда верността е вашето преобладаващо чувство и то ще доминира при контактите ви, прераствайки в ненужно съчувствие. Ще бъде по-разумно, ако не го демонстрирате и проявите повече необходимата ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 ЯНУАРИ

  ОВЕН Втор­ник е нап­рег­нат ден за Ов­ни­те. Из­пъл­нен е с без­по­кой­ство и неп­рия­тни но­ви­ни за вас ...

  ОВЕН Втор­ник е нап­рег­нат ден за Ов­ни­те. Из­пъл­нен е с без­по­кой­ство и неп­рия­тни но­ви­ни за вас. За­па­зе­те спо­кой­ствие и не от­да­вай­те осо­бе­но зна­че­ние на то­ва. Ва­ша­та реа­ли­за ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 ЯНУАРИ

  ОВЕН В по­не­дел­ник ще по­лу­чи­те неочак-вано из­вес­тие, кое­то ще сму­ти мно­го от вас. Ве­роя­тно се ...

  ОВЕН В по­не­дел­ник ще по­лу­чи­те неочак-вано из­вес­тие, кое­то ще сму­ти мно­го от вас. Ве­роя­тно се от­нася до па­ри. Спо­кой­но ще пре­ми­не ра­бот­ният ден, но ще е с лош къс­мет за вас и ще б ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 ЯНУАРИ

  ОВЕН Неделя е  до­бър ден за вас и мо­же­те да реа­ли­зи­ра­те ус­пе­хи в сфе­ра­та на фи­нан­си­те с доб ...

  ОВЕН Неделя е  до­бър ден за вас и мо­же­те да реа­ли­зи­ра­те ус­пе­хи в сфе­ра­та на фи­нан­си­те с доб­ри ин­вес­ти­ции. Ра­бот­ният ден ще пре­ми­не по оби­кно­ве­ния на­чин, но са­мо вие сте в съ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 ЯНУАРИ

  ОВЕН Ов­ни­те за то­зи ден трябва да си пла­ну­ват ти­ха ве­чер в се­мей­на об­ста­нов­ка. От­дай­те се н ...

  ОВЕН Ов­ни­те за то­зи ден трябва да си пла­ну­ват ти­ха ве­чер в се­мей­на об­ста­нов­ка. От­дай­те се на пъ­лен ре­лакс в прия­тни раз­го­во­ри. Вие сте пос­ло­вич­ни ки­но­ма­ни, за­то­ва днес ви с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 ЯНУАРИ

  ОВЕН Има­те къс­мет за пос­ти­га­не на ус­пе­хи в дей­ствия­та и ан­га­жи­мен­ти­те си днес. От то­ва по­ ...

  ОВЕН Има­те къс­мет за пос­ти­га­не на ус­пе­хи в дей­ствия­та и ан­га­жи­мен­ти­те си днес. От то­ва по­ло­жи­тел­но раз­ви­тие се из­ключ­ват пре­го­во­ри­те по де­ло­ви въп­ро­си. По-доб­ре е, ако ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 ЯНУАРИ

  ОВЕН Чет­вър­тък е из­пъл­нен с въз­мож­нос­ти, но и труд­нос­ти­те не са мал­ко. Те се свър­зват с ва­ши ...

  ОВЕН Чет­вър­тък е из­пъл­нен с въз­мож­нос­ти, но и труд­нос­ти­те не са мал­ко. Те се свър­зват с ва­ши­те па­ри и някои лич­ни ан­га­жи­мен­ти, за кои­то ще бъ­де труд­но да на­ме­ри­те вре­ме за р ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 ЯНУАРИ

  ОВЕН Ва­ше­то усъ­рдие днес ще бъ­де глав­на­та при­чи­на за пос­ти­га­не на ус­пе­хи в де­ла­та. То­ва е ...

  ОВЕН Ва­ше­то усъ­рдие днес ще бъ­де глав­на­та при­чи­на за пос­ти­га­не на ус­пе­хи в де­ла­та. То­ва е дей­ства­ща­та тен­ден­ция, коя­то ви пра­ви са­моот­вер­же­ни, дисциплинирани и ме­то­дич­ни. ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 ЯНУАРИ

  ОВЕН Във вторник ще доказвате настойчиво правото си в службата и вероятно няма да мине гладко денят. Не в ...

  ОВЕН Във вторник ще доказвате настойчиво правото си в службата и вероятно няма да мине гладко денят. Не влизайте в нескончаеми спорове, не се конфронтирайте, възможно е съвсем незаслужено да понесете ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 ЯНУАРИ

  ОВЕН Днес Ов­ни­те ще бъ­дат обект на раз­го­вор в служ­ба­та си. Ве­роя­тно ва­ши­те на­чал­ни­ци или ко ...

  ОВЕН Днес Ов­ни­те ще бъ­дат обект на раз­го­вор в служ­ба­та си. Ве­роя­тно ва­ши­те на­чал­ни­ци или ко­ле­ги ще се съ­ве­ща­ват от­нос­но място­то, на кое­то ще се на­ло­жи да ра­бо­ти­те. По­не­де ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 31 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН В неделя за ро­де­ни­те под Овен не се оча­кват неб­ла­гоп­рия­тни влия­ния. За мно­зи­на денят се с ...

  ОВЕН В неделя за ро­де­ни­те под Овен не се оча­кват неб­ла­гоп­рия­тни влия­ния. За мно­зи­на денят се свър­зва с доб­ра пе­чал­ба. Яр­ка ха­рак­те­рис­ти­ка на деня е бор­ба­та за при­до­бив­ки и по ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 30 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Вие сте ог­не­но къл­бо и все­ки, кой­то ви поз­на­ва, ще се съг­ла­си с то­ва. По та­зи при­чи­на, ...

  ОВЕН Вие сте ог­не­но къл­бо и все­ки, кой­то ви поз­на­ва, ще се съг­ла­си с то­ва. По та­зи при­чи­на, ако по­лу­чи­те бе­леж­ка, поз­вън­ява­не или мно­гоз­на­чи­те­лен на­мек, не реа­ги­рай­те им­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 29 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Ра­бо­та­ в до­ма ви не са­мо ще ви спес­ти средс­тва, но и ще ви съз­да­де чувс­тво на удо­влет­во­ ...

  ОВЕН Ра­бо­та­ в до­ма ви не са­мо ще ви спес­ти средс­тва, но и ще ви съз­да­де чувс­тво на удо­влет­во­ре­нос­т от то­ва, че сте се спра­ви­ли са­ми. При­дър­жай­те се към собс­тве­ни­те си прин­ци­ ...

  Четете още