Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 13 ЮЛИ

  ОВЕНЗа Овните понеделник е важен и вие трябва да предприемете решителни стъпки в службата или да вземете ...

  ОВЕНЗа Овните понеделник е важен и вие трябва да предприемете решителни стъпки в службата или да вземете сериозно решение, отнасящо се до вашата работа. Денят ще ви донесе успех при осъществяване на с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 ЮЛИ

  ОВЕН Стре­ме­жът за на­ла­га­не или за­по­вяд­ва­не по на­чин, не­тър­пящ въз­ра­же­ние, мо­же да пре­диз ...

  ОВЕН Стре­ме­жът за на­ла­га­не или за­по­вяд­ва­не по на­чин, не­тър­пящ въз­ра­же­ние, мо­же да пре­диз­ви­ка об­рат­но­то на оно­ва, към ко­е­то се стре­ми­те, и вмес­то да пос­тиг­не­те нап­ре­дък ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 ЮЛИ

  ОВЕН Не трябва да се без­по­кои­те от някои проб­ле­ми, свър­за­ни със здра­ве­то, кои­то в пос­лед­но вр ...

  ОВЕН Не трябва да се без­по­кои­те от някои проб­ле­ми, свър­за­ни със здра­ве­то, кои­то в пос­лед­но вре­ме са ви без­по­кои­ли, за­що­то мно­го ско­ро всич­ко ще от­зву­чи. В пос­лед­но вре­ме сте ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 ЮЛИ

  ОВЕНПе­тък е те­жък ден за Ов­ни­те, но то­зи ден бе­ле­жи края на труд­ния пе­риод за вас. Той не е бил ...

  ОВЕНПе­тък е те­жък ден за Ов­ни­те, но то­зи ден бе­ле­жи края на труд­ния пе­риод за вас. Той не е бил лек за вас, но от глед­на точ­ка на де­ло­вия си жи­вот ве­роя­тно сте ус­по­кое­ни от доб­ри­т ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 ЮЛИ

  ОВЕН Въз­мож­но е да се чувс­тва­те ого­рче­ни, но и вие сте доп­ри­нес­ли за със­тоя­ние­то си. Вни­ма­в ...

  ОВЕН Въз­мож­но е да се чувс­тва­те ого­рче­ни, но и вие сте доп­ри­нес­ли за със­тоя­ние­то си. Вни­ма­вай­те, склон­ни сте да до­пус­ка­те греш­ки и днес не би­ва мно­го да раз­чи­та­те на не­чии об ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 ЮЛИ

  ОВЕН Сряда е ин­те­ре­сен ден за Ов­ни­те. При по­ве­че­то от вас е ви­ди­мо па­рич­но­то без­по­кой­ство ...

  ОВЕН Сряда е ин­те­ре­сен ден за Ов­ни­те. При по­ве­че­то от вас е ви­ди­мо па­рич­но­то без­по­кой­ство, кое­то днес ще се пот­вър­ди със за­гу­ба за някои. При дру­ги от вас пер­спек­ти­ва­та е бла ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 ЮЛИ

  ОВЕНСпокойно започвате вторник и у мнозина доминира настроението за работа. Денят е плодотворен и носи пе ...

  ОВЕНСпокойно започвате вторник и у мнозина доминира настроението за работа. Денят е плодотворен и носи печалби, добри новини и успехи в бизнеса. Внимавайте в отношенията с колегите в службата, възможн ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 ЮЛИ

  ОВЕНДнес ще заразите всички с неизчерпаемия си ентусиазъм. Тези, които заемат ръководни длъжности, трябва ...

  ОВЕНДнес ще заразите всички с неизчерпаемия си ентусиазъм. Тези, които заемат ръководни длъжности, трябва да проявят разбиране към проблемите на подчинените си. Не подминавайте оплакванията им с прене ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 ЮЛИ

  ОВЕН Стре­ме­жът за на­ла­га­не или за­по­вяд­ва­не по на­чин, не­тър­пящ въз­ра­же­ние, мо­же да пре­диз ...

  ОВЕН Стре­ме­жът за на­ла­га­не или за­по­вяд­ва­не по на­чин, не­тър­пящ въз­ра­же­ние, мо­же да пре­диз­ви­ка об­рат­но­то на оно­ва, към ко­е­то се стре­ми­те, и вмес­то да пос­тиг­не­те нап­ре­дък ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 ЮЛИ

  ОВЕН Не трябва да се без­по­кои­те от някои проб­ле­ми, свър­за­ни със здра­ве­то, кои­то в пос­лед­но вр ...

  ОВЕН Не трябва да се без­по­кои­те от някои проб­ле­ми, свър­за­ни със здра­ве­то, кои­то в пос­лед­но вре­ме са ви без­по­кои­ли, за­що­то мно­го ско­ро всич­ко ще от­зву­чи. В пос­лед­но вре­ме сте ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 ЮЛИ

  ОВЕНТези от вас, които се занимават с търговия или реклама, днес трябва да внимават да не злоупотребят с ...

  ОВЕНТези от вас, които се занимават с търговия или реклама, днес трябва да внимават да не злоупотребят с нечие доверие. Ако смятате, че най-съкровените ви вярвания са подложени на изпитание, не бягайт ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 ЮЛИ

  ОВЕНПозитивната нагласа ще ви помогне да превърнете недостатъците в предимства. Разглеждайте конфликтите ...

  ОВЕНПозитивната нагласа ще ви помогне да превърнете недостатъците в предимства. Разглеждайте конфликтите от по-мащабна гледна точка и изобретателността ще ви подскаже вярно решение. Възможностите да р ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 ЮЛИ

  ОВЕНДенят ще бъде напрегнат за вас, добре ще е да не закъснявате за работа. Няма да ви гледат с добро око ...

  ОВЕНДенят ще бъде напрегнат за вас, добре ще е да не закъснявате за работа. Няма да ви гледат с добро око, ако си позволите това. В по-късните часове положението започва да придобива интересни измерен ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 30 ЮНИ

  ОВЕНУ мнозина от Овен е възобновена надеждата за професионална промяна. Днес тя отново ще излезе на преде ...

  ОВЕНУ мнозина от Овен е възобновена надеждата за професионална промяна. Днес тя отново ще излезе на преден план, след като научите някакви новини. За доста промяната ще изглежда ненавременна поради съ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 29 ЮНИ

  ОВЕН По­не­дел­ник се ха­рак­те­ри­зи­ра с някои труд­нос­ти за Ов­ни­те, кои­то лес­но мо­же­те да прео­ ...

  ОВЕН По­не­дел­ник се ха­рак­те­ри­зи­ра с някои труд­нос­ти за Ов­ни­те, кои­то лес­но мо­же­те да прео­до­лее­те, ако из­бег­не­те спо­ро­ве­те и по­ле­ми­ки­те с хо­ра от служ­ба­та ви. То­ва са ва ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 28 ЮНИ

  ОВЕН Днес е ден за пос­ти­га­не на съг­ла­ша­тел­с­т­во или съд­ру­жие по въп­ро­си­те на биз­не­са. Де­н ...

  ОВЕН Днес е ден за пос­ти­га­не на съг­ла­ша­тел­с­т­во или съд­ру­жие по въп­ро­си­те на биз­не­са. Де­нят е из­к­лю­чи­те­лен за ва­ша­та про­фе­си­о­нал­на изя­ва. В мно­го слу­чаи той се явя­ва “т ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 27 ЮНИ

  ОВЕН Денят бе­ле­жи нео­чак­ван ус­пех за Ов­ни­те. Ще има­те въз­мож­ност да из­пре­ва­ри­те кон­ку­рен­ ...

  ОВЕН Денят бе­ле­жи нео­чак­ван ус­пех за Ов­ни­те. Ще има­те въз­мож­ност да из­пре­ва­ри­те кон­ку­рен­ти­те и да пос­тиг­не­те оно­ва, към кое­то от­дав­на се стре­ми­те. Трябва да из­пол­зва­те не ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 26 ЮНИ

  ОВЕНПе­тък е те­жък ден за Ов­ни­те, но то­зи ден бе­ле­жи края на труд­ния пе­риод за вас. Той не е бил ...

  ОВЕНПе­тък е те­жък ден за Ов­ни­те, но то­зи ден бе­ле­жи края на труд­ния пе­риод за вас. Той не е бил лек за вас, но от глед­на точ­ка на де­ло­вия си жи­вот ве­роя­тно сте ус­по­кое­ни от доб­ри­т ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 25 ЮНИ

  ОВЕНВ чет­вър­тък Ов­ни­те са с ло­шо са­мо­чувс­твие, но въп­ре­ки то­ва няма да ви лип­сва ене­ргия за ...

  ОВЕНВ чет­вър­тък Ов­ни­те са с ло­шо са­мо­чувс­твие, но въп­ре­ки то­ва няма да ви лип­сва ене­ргия за ра­бо­та и по­ве­че­то от вас ще де­монс­три­рат сил­ни­те си де­ло­ви ка­чес­тва. Днес ще се с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 24 ЮНИ

  ОВЕНДнес ще заразите всички с неизчерпаемия си ентусиазъм. Тези от вас, които заемат ръководни длъжности, ...

  ОВЕНДнес ще заразите всички с неизчерпаемия си ентусиазъм. Тези от вас, които заемат ръководни длъжности, трябва да проявят съчувствие и разбиране към проблемите на подчинените си. Не подминавайте опл ...

  Четете още