Хороскоп
 • ХОРОСКОП 21 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Неп­ред­ви­де­ни съ­би­тия ще прео­бър­нат пла­но­ве­те ви, ще пре­диз­ви­кат неп­рия­тнос­ти. Из­бя ...

  ОВЕН Неп­ред­ви­де­ни съ­би­тия ще прео­бър­нат пла­но­ве­те ви, ще пре­диз­ви­кат неп­рия­тнос­ти. Из­бягвай­те сло­вес­ни сблъ­съ­ци, въз­дър­жай­те се от скан­да­ли. Ве­роя­тно проб­ле­ми­те зас­яг ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Днес за вас са мно­го важ­ни кон­так­ти­те. От­кри­ват се прек­рас­ни въз­мож­нос­ти да удо­влет­во­ ...

  ОВЕН Днес за вас са мно­го важ­ни кон­так­ти­те. От­кри­ват се прек­рас­ни въз­мож­нос­ти да удо­влет­во­ри­те ин­те­ре­си­те си, още по­ве­че че ще дей­ства­те пер­фек­тно вярно в съз­да­де­на­та си­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Във втор­ник кип­яща­та ви ене­ргия из­би­ва в аг­ре­сив­ност. Има­те мно­го въп­ро­си за из­яснява­ ...

  ОВЕН Във втор­ник кип­яща­та ви ене­ргия из­би­ва в аг­ре­сив­ност. Има­те мно­го въп­ро­си за из­яснява­не, кои­то за­висят от дей­ствия­та ви, за­то­ва вни­ма­вай­те. Ще има­те слу­жеб­ни зат­руд­не ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Гол­яма част от Ов­ни­те ще бъ­дат за­рад­ва­ни днес от из­год­ни въз­мож­нос­ти в лю­бов­на­та сфе­ ...

  ОВЕН Гол­яма част от Ов­ни­те ще бъ­дат за­рад­ва­ни днес от из­год­ни въз­мож­нос­ти в лю­бов­на­та сфе­ра. Ос­вен то­ва не е за пре­неб­рег­ва­не и шан­сът за про­фе­сио­нал­на реа­ли­за­ция. Оча­кв ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Стре­ме­жът за на­ла­га­не или за­по­вяд­ва­не по на­чин, не­тър­пящ въз­ра­же­ние, мо­же да пре­диз ...

  ОВЕН Стре­ме­жът за на­ла­га­не или за­по­вяд­ва­не по на­чин, не­тър­пящ въз­ра­же­ние, мо­же да пре­диз­ви­ка об­рат­но­то на оно­ва, към ко­е­то се стре­ми­те, и да пос­лед­ва зас­той, труд­нос­ти ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Денят ще е ус­пе­шен, ако вни­ма­тел­но пла­ни­ра­те не­ща­та. На ра­бот­но­то си място се със­ре­до ...

  ОВЕН Денят ще е ус­пе­шен, ако вни­ма­тел­но пла­ни­ра­те не­ща­та. На ра­бот­но­то си място се със­ре­до­то­че­те за справ­яне със за­дъл­же­ния­та. Не се разс­трой­ва­те за дре­бо­лии. Ако не сте вн ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Петък е хубав ден за Овните. Повечето от вас ще изявят своята комбинативност относно финанси. Характ ...

  ОВЕН Петък е хубав ден за Овните. Повечето от вас ще изявят своята комбинативност относно финанси. Характерни са пресметлийските и съразмерни действия, които носят придобивки. В професионално отношени ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Много благоприятен ден за Овните. Благотворното въздействие касае по-силно хората на изкуството и на ...

  ОВЕН Много благоприятен ден за Овните. Благотворното въздействие касае по-силно хората на изкуството и науката. Предвижда се ярка изява и реализация от вас. Успехът е на ваша страна. Овените не отстъп ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Днес при Овните започват да се разрешават някои от вашите семейни проблеми, което поражда у вас опти ...

  ОВЕН Днес при Овните започват да се разрешават някои от вашите семейни проблеми, което поражда у вас оптимизъм и успокоение. От друга страна обаче, мнозина от представителите на знака са притеснени. Н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Днес Овните имат голям шанс за реализация на интересуващите ги въпроси. Още по-големи са възможности ...

  ОВЕН Днес Овните имат голям шанс за реализация на интересуващите ги въпроси. Още по-големи са възможностите ви за провеждане на делови разговори за подписване на работни договори или провеждане на важ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН В понеделник Овните ще намерят начин за реализация, макар че мнозина от знака са силно обезпокоени п ...

  ОВЕН В понеделник Овните ще намерят начин за реализация, макар че мнозина от знака са силно обезпокоени поради проблемите, с които са затрупани. Лоши новини ще помрачат настроението на някои, но други ...

  Четете още
 • Любовен хороскоп за 11 – 17 февруари

  В седмицата на Свети Валентин ще усетим влиянието на Уран и Марс. Това може да ни донесе вълнуващи емоции ...

  В седмицата на Свети Валентин ще усетим влиянието на Уран и Марс. Това може да ни донесе вълнуващи емоции, но и разочарования. Любовни експерименти, гняв, силна сексуална енергия... Важно е да не взим ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Въз­ник­ват ма­те­ри­а­л­ни труд­нос­ти, ко­и­то мо­же да об­тег­нат се­мей­ни­те вза­и­мо­о­т­но­ше ...

  ОВЕН Въз­ник­ват ма­те­ри­а­л­ни труд­нос­ти, ко­и­то мо­же да об­тег­нат се­мей­ни­те вза­и­мо­о­т­но­ше­ния. Из­бяг­вай­те скан­да­ли. Не ви пре­по­ръч­вам и да пъ­ту­ва­те днес. Ако раз­чи­та­те, ч ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Ро­де­ни­те под Овен се про­я­вя­ват по два на­чи­на днес. Ед­ни­те от вас да­ват во­ля на чес­то­лю ...

  ОВЕН Ро­де­ни­те под Овен се про­я­вя­ват по два на­чи­на днес. Ед­ни­те от вас да­ват во­ля на чес­то­лю­би­е­то си, до­ка­то у дру­ги е на­рас­на­ло без­по­койс­т­во­то за па­ри. И в два­та слу­чая ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН За вас пе­тък не е ден за ра­бо­та и ще бъ­де мно­го теж­ка за оне­зи, кои­то и днес трябва да ра­бо ...

  ОВЕН За вас пе­тък не е ден за ра­бо­та и ще бъ­де мно­го теж­ка за оне­зи, кои­то и днес трябва да ра­ботят. Неп­рия­тнос­ти­те ще въз­ник­нат по­ра­ди спри­ха­вост и не­же­ла­ние да се под­чи­ни­те ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН То­зи ден е оп­ре­де­лен ка­то че ли са­мо за да­ми­те, пред­ста­ви­тел­ки на знак Овен. Не че съ­би ...

  ОВЕН То­зи ден е оп­ре­де­лен ка­то че ли са­мо за да­ми­те, пред­ста­ви­тел­ки на знак Овен. Не че съ­би­тия­та не зас­ягат мъ­же­те от зна­ка, но в чет­вър­тък же­ни­те реа­ги­рат по-аде­кват­но. Ва ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Сряда е до­бър ден за ро­де­ни­те под Овен, сти­га да не поз­во­ли­те чуж­до вме­ша­телс­тво във фи­ ...

  ОВЕН Сряда е до­бър ден за ро­де­ни­те под Овен, сти­га да не поз­во­ли­те чуж­до вме­ша­телс­тво във фи­нан­со­ва­та си дей­ност. Бъ­де­те по-дис­крет­ни и ре­зер­ви­ра­ни към чуж­до­то лю­бо­питс­тв ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Денят е мно­го раз­нооб­ра­зен за ро­де­ни­те под Овен. За някои е ха­рак­тер­но слу­жеб­но пъ­ту­ва ...

  ОВЕН Денят е мно­го раз­нооб­ра­зен за ро­де­ни­те под Овен. За някои е ха­рак­тер­но слу­жеб­но пъ­ту­ва­не днес, при дру­ги над­дел­яват пре­го­во­ри­те и кон­так­ти­те по де­ло­ви въп­ро­си, а за т ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН За по­ве­че­то от вас по­не­дел­ник е пъ­лен с къс­мет - про­фе­сио­нал­ният ден е по­ло­жи­те­лен, ...

  ОВЕН За по­ве­че­то от вас по­не­дел­ник е пъ­лен с къс­мет - про­фе­сио­нал­ният ден е по­ло­жи­те­лен, де­ла­та ви ще се дви­жат ка­чес­тве­но и дос­та­тъч­но бър­зо, има­те въз­мож­ност за фи­нан­с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Съществуващата в момента любовна връзка, имаща таен характер, едва ли може да продължи дълго. Възмож ...

  ОВЕН Съществуващата в момента любовна връзка, имаща таен характер, едва ли може да продължи дълго. Възможно е тясно общуване с роднини и познати. Невниманието и привързаността ви може да ликвидират до ...

  Четете още