Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 16 АВГУСТ

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са пре­въз­бу­де­ни и нес­та­бил­ни в емо­цио­нал­но от­но­ше­ние, има­те при­чи­на да ...

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са пре­въз­бу­де­ни и нес­та­бил­ни в емо­цио­нал­но от­но­ше­ние, има­те при­чи­на да сте не­до­вол­ни и ези­кът ви е мно­го изо­стрен. То­ва ви пра­ви не­же­ла­ни съ­бе­сед­ни­ци ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 АВГУСТ

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са мно­го дей­ни и ре­ши­тел­ни в де­ло­ви­те си на­ме­ре­ния. Име­нно вър­ху ос­но­ва ...

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са мно­го дей­ни и ре­ши­тел­ни в де­ло­ви­те си на­ме­ре­ния. Име­нно вър­ху ос­но­ва­та на та­зи ак­тив­ност се­га мо­же­те да се над­ява­те на ус­пех и не съ­щес­тву­ват фак­то­р ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 АВГУСТ

  ОВЕН Влия­ния с раз­ли­чен ха­рак­тер въз­препя­тстват ва­шия ус­пех днес. Те­зи ха­рак­те­рис­ти­ки се о ...

  ОВЕН Влия­ния с раз­ли­чен ха­рак­тер въз­препя­тстват ва­шия ус­пех днес. Те­зи ха­рак­те­рис­ти­ки се от­насят за ва­шия де­ло­ви жи­вот, кой­то в ед­на или дру­га сте­пен се­га ще бъ­де спъ­ван. На ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 АВГУСТ

  ОВЕН Невъзможността да се намесите пряко по определен начин за позитивното развитие на личните ви дела и ...

  ОВЕН Невъзможността да се намесите пряко по определен начин за позитивното развитие на личните ви дела и необходимостта да изчакате чуждото решение по важен въпрос са характерни за днес. При тези обст ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 АВГУСТ

  ОВЕН Неделя е мно­го пол­зот­во­рен ден, при всич­ки Ов­ни се за­беля­зва ста­би­ли­зи­ра­не на по­зи­ции ...

  ОВЕН Неделя е мно­го пол­зот­во­рен ден, при всич­ки Ов­ни се за­беля­зва ста­би­ли­зи­ра­не на по­зи­ции­те и раз­шир­ява­не на въз­мож­нос­ти­те за справ­яне. Някои имат фи­нан­со­ви гри­жи. Прие­ме ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 АВГУСТ

  ОВЕН Бла­го­дат­на е събота и ва­ши­те ус­пе­хи мо­гат да се из­ра­зят в мно­го пла­но­ве. Най-ва­жен е п ...

  ОВЕН Бла­го­дат­на е събота и ва­ши­те ус­пе­хи мо­гат да се из­ра­зят в мно­го пла­но­ве. Най-ва­жен е про­фе­си­о­нал­ни­ят план, къ­де­то ня­ма да ви лип­с­ват ус­пе­хи, ако сте ам­би­ци­ра­ни за п ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 АВГУСТ

  ОВЕН Днес Овните са с добро самочувствие и това би могло да допринесе и за успешен петък. Характерно е ус ...

  ОВЕН Днес Овните са с добро самочувствие и това би могло да допринесе и за успешен петък. Характерно е усещането ви за стабилност и възможност за справяне, но не бива да бъдете агресивни и да налагате ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 АВГУСТ

  ОВЕН Неп­рия­тнос­ти­те не са го­ле­ми за вас, но у мно­зи­на ще пре­диз­ви­кат сил­но раз­драз­не­ние, з ...

  ОВЕН Неп­рия­тнос­ти­те не са го­ле­ми за вас, но у мно­зи­на ще пре­диз­ви­кат сил­но раз­драз­не­ние, за­що­то, ма­кар и нез­на­чи­тел­ни, ще след­ват през це­лия ден, сякаш някой ви пре­чи във всич ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 АВГУСТ

  ОВЕН Вашите практически възможности в сряда са ограничени и подвластни на обстоятелства, с които трябва д ...

  ОВЕН Вашите практически възможности в сряда са ограничени и подвластни на обстоятелства, с които трябва да се съобразявате. За сметка на това аналитичността и разсъжденията ви са на високо ниво и сега ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 АВГУСТ

  ОВЕН Време е да превъзмогнете препятствията и да разрушите илюзиите, негативността и смело да стъпите на ...

  ОВЕН Време е да превъзмогнете препятствията и да разрушите илюзиите, негативността и смело да стъпите на пътя, който ще ви изведе към нов живот. Безспорно е, че ще ви бъде трудно, но днес е благослове ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 АВГУСТ

  ОВЕН Мно­гоо­бе­ща­ващ е по­не­дел­ник за всич­ки дей­ствия и пла­но­ве, с кои­то въз­на­мер­ява­те да ан ...

  ОВЕН Мно­гоо­бе­ща­ващ е по­не­дел­ник за всич­ки дей­ствия и пла­но­ве, с кои­то въз­на­мер­ява­те да ан­га­жи­ра­те вни­ма­ние­то си днес. С гол­яма ак­тив­ност ще се вклю­чи­те в де­ло­вия ри­тъм н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 АВГУСТ

  ОВЕН В дос­та ком­п­ли­ци­ра­но по­ло­же­ние сте днес, ве­ро­я­т­но ста­ва въп­рос за фи­нан­со­ви зат­ру ...

  ОВЕН В дос­та ком­п­ли­ци­ра­но по­ло­же­ние сте днес, ве­ро­я­т­но ста­ва въп­рос за фи­нан­со­ви зат­руд­не­ния. Ще се спра­ви­те по про­фе­си­о­нал­на ли­ния или чрез бли­зък чо­век. В биз­не­са - ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 АВГУСТ

  ОВЕН Съ­бо­та е дос­та ин­те­ре­сен и емо­цио­на­лен. Мно­го дей­стве­ни и ене­ргич­ни, Ов­ни­те ка­то че ...

  ОВЕН Съ­бо­та е дос­та ин­те­ре­сен и емо­цио­на­лен. Мно­го дей­стве­ни и ене­ргич­ни, Ов­ни­те ка­то че ли са в стар­ти­ра­що по­ло­же­ние. Из­глеж­да за мно­зи­на са въз­ник­на­ли но­ви пре­диз­ви­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 АВГУСТ

  ОВЕН При­до­би­ва­не­то на но­ви зна­ния мо­же са­мо да по­мог­не за осъ­щест­вява­не на же­ла­ния­та ви ...

  ОВЕН При­до­би­ва­не­то на но­ви зна­ния мо­же са­мо да по­мог­не за осъ­щест­вява­не на же­ла­ния­та ви и за мно­зи­на се­га се от­кри­ва та­ка­ва въз­мож­ност. Ве­роя­тно ще се въз­пол­зва­те, още п ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 АВГУСТ

  ОВЕН Сил­но бла­гоп­рия­тен ден и ве­роя­тно най-доб­рият за та­зи сед­ми­ца за Ов­ни­те. Бла­гот­вор­но­ ...

  ОВЕН Сил­но бла­гоп­рия­тен ден и ве­роя­тно най-доб­рият за та­зи сед­ми­ца за Ов­ни­те. Бла­гот­вор­но­то въз­дей­ствие ка­сае по-сил­но хо­ра­та на из­кус­тво­то и нау­ка­та. Пред­виж­да се ярка из ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 АВГУСТ

  ОВЕН Дос­та объ­рка­ни са Ов­ни­те днес и има­те ос­но­ва­ние да не се до­вер­ява­те на дру­ги­те. За няк ...

  ОВЕН Дос­та объ­рка­ни са Ов­ни­те днес и има­те ос­но­ва­ние да не се до­вер­ява­те на дру­ги­те. За някои ед­на от при­чи­ни­те за то­ва със­тоя­ние е пред­стоящ брак, а при дру­ги - път в чуж­би­на ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 31 ЮЛИ

  ОВЕН Втор­ник има доб­ро влия­ние за Ов­ни­те. Ос­вен то­ва има мно­го емо­ции, кои­то ви въо­ду­шев­яват ...

  ОВЕН Втор­ник има доб­ро влия­ние за Ов­ни­те. Ос­вен то­ва има мно­го емо­ции, кои­то ви въо­ду­шев­яват и са при­чи­на за мал­ко еу­фо­рич­но­то ви нас­трое­ние. Има­те ос­но­ва­ние за­ра­ди ра­дос­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 30 ЮЛИ

  ОВЕН По­не­дел­ник за­поч­ва мно­го доб­ре за вас. По­ве­че­то Ов­ни са вед­ри. За то­ва има как­то су­бе ...

  ОВЕН По­не­дел­ник за­поч­ва мно­го доб­ре за вас. По­ве­че­то Ов­ни са вед­ри. За то­ва има как­то су­бек­тив­ни, та­ка и обе­ктив­ни при­чи­ни - лю­бов­ният им­пулс и спо­де­ле­на­та ин­тим­ност. По ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 29 ЮЛИ

  ОВЕН В неделя сте ен­ту­си­а­зи­ра­ни в ра­бо­та­та си, но кон­т­ро­ли­рай­те пос­тъп­ки­те си, за­що­то ...

  ОВЕН В неделя сте ен­ту­си­а­зи­ра­ни в ра­бо­та­та си, но кон­т­ро­ли­рай­те пос­тъп­ки­те си, за­що­то сте пред­раз­по­ло­же­ни към греш­ки и по­ве­де­ние, за ко­и­то ще съ­жа­ля­ва­те. Осо­бе­но е ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 28 ЮЛИ

  ОВЕН Ху­бав ден за Ов­ни­те, ка­то за мно­зи­на ще пре­ми­не ра­дос­тно, ле­ко и прия­тно. В съ­бо­та се ...

  ОВЕН Ху­бав ден за Ов­ни­те, ка­то за мно­зи­на ще пре­ми­не ра­дос­тно, ле­ко и прия­тно. В съ­бо­та се под­да­ва­те на емо­ции и въл­не­ния, бъ­де­те по-със­ре­до­то­че­ни в де­ла­та си, за­що­то ст ...

  Четете още