HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 24 ЮНИ

  ОВЕН Неделя се ха­рак­те­ри­зи­ра с ня­кои труд­нос­ти за Ов­ни­те, ко­и­то лес­но мо­же­те да пре­о­до­л ...

  ОВЕН Неделя се ха­рак­те­ри­зи­ра с ня­кои труд­нос­ти за Ов­ни­те, ко­и­то лес­но мо­же­те да пре­о­до­ле­е­те, ако из­бег­не­те спо­ро­ве­те и по­ле­ми­ки­те с хо­ра от служ­ба­та ви. То­ва са ва­ши ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 23 ЮНИ

  ОВЕН Съ­бо­та е те­жък ден за Ов­ни­те, но бе­ле­жи края на един пе­риод за вас, кой­то не мо­же да се ка ...

  ОВЕН Съ­бо­та е те­жък ден за Ов­ни­те, но бе­ле­жи края на един пе­риод за вас, кой­то не мо­же да се ка­же, че е бил лек, но от глед­на точ­ка на де­ло­вия си жи­вот ве­роя­тно сте ус­по­кое­ни. По­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 22 ЮНИ

  ОВЕН Ху­бав ден за Ов­ни­те, ка­то за мно­зи­на ще пре­ми­не ра­дос­тно, ле­ко и прия­тно. В пе­тък се по ...

  ОВЕН Ху­бав ден за Ов­ни­те, ка­то за мно­зи­на ще пре­ми­не ра­дос­тно, ле­ко и прия­тно. В пе­тък се под­да­ва­те на емо­ции и въл­не­ния, бъ­де­те по-със­ре­до­то­че­ни в де­ла­та си, за­що­то сте ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 21 ЮНИ

  ОВЕН За Ов­ни­те чет­вър­тък е мно­го до­бър ден, въп­ре­ки че мно­зи­на от вас имат някак­ви опа­се­ния ...

  ОВЕН За Ов­ни­те чет­вър­тък е мно­го до­бър ден, въп­ре­ки че мно­зи­на от вас имат някак­ви опа­се­ния и ло­ши пред­чувс­твия. Мно­го ве­роя­тно е някои да имат нуж­да от юри­ди­чес­ка кон­сул­та­ци ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 ЮНИ

  ОВЕН Сряда се ока­зва дос­та ус­пеш­на за Ов­ни­те, осо­бе­но в про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние. Денят съз ...

  ОВЕН Сряда се ока­зва дос­та ус­пеш­на за Ов­ни­те, осо­бе­но в про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние. Денят съз­да­ва но­ви ус­ло­вия за кон­так­ти в об­щес­тве­на сре­да - по-ви­со­ка от ва­ша­та. Труд­нос ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 ЮНИ

  ОВЕН Ов­ни­те ще по­лу­чат нео­чак­ва­ни съоб­ще­ния за про­ме­ни в служ­ба­та. По­ло­же­ние­то ви е ста­ ...

  ОВЕН Ов­ни­те ще по­лу­чат нео­чак­ва­ни съоб­ще­ния за про­ме­ни в служ­ба­та. По­ло­же­ние­то ви е ста­бил­но и няма място за без­по­кой­ство. При по­ве­че­то от вас то е свър­за­но с фи­нан­си­те, ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 ЮНИ

  ОВЕН По­не­дел­ник е ус­пе­шен ден за Ов­ни­те, но то­ва ще ин­те­ре­су­ва са­мо мал­ци­на от зо­дия­та. ...

  ОВЕН По­не­дел­ник е ус­пе­шен ден за Ов­ни­те, но то­ва ще ин­те­ре­су­ва са­мо мал­ци­на от зо­дия­та. Във фи­нан­со­ви­те де­ла се над­явай­те на спо­лу­ка и ще пос­тиг­не­те съот­вет­на­та по­бе­д ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 ЮНИ

  ОВЕН Неделя ще до­не­се доб­ри де­ло­ви ус­пе­хи за Ов­ни­те, днес е най-удоб­но да раз­го­ва­ря­те с вли ...

  ОВЕН Неделя ще до­не­се доб­ри де­ло­ви ус­пе­хи за Ов­ни­те, днес е най-удоб­но да раз­го­ва­ря­те с вли­я­тел­ни хо­ра по проб­ле­ми в ра­бо­та­та ви. Труд­нос­ти ще има­те във фи­нан­со­ва­та об­ла ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 ЮНИ

  ОВЕН Съ­бо­та е щас­тлив ден за Ов­ни­те. Ху­ба­во е след теж­ки­те дни да дой­де ус­по­кое­ние. Ра­бот­н ...

  ОВЕН Съ­бо­та е щас­тлив ден за Ов­ни­те. Ху­ба­во е след теж­ки­те дни да дой­де ус­по­кое­ние. Ра­бот­ният ден се свър­зва с пре­ду­се­ща­ния­та ви за почивния ден и под­го­тов­ка­та ви за за­ми­на­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 ЮНИ

  ОВЕН За Ов­ни­те пред­стои един прек­ра­сен пе­тък и ка­сае как­то въп­ро­си­те от де­ло­ви план, та­ка и ...

  ОВЕН За Ов­ни­те пред­стои един прек­ра­сен пе­тък и ка­сае как­то въп­ро­си­те от де­ло­ви план, та­ка и лю­бов­та. В доб­ра фор­ма сте и ще ус­пее­те да се въз­пол­зва­те от об­стоя­телс­тва­та за д ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 ЮНИ

  ОВЕН Днес из­ра­зът на Ов­ни­те е дос­та емо­цио­на­лен, а денят изи­сква по-уме­ре­но по­ве­де­ние. Има­ ...

  ОВЕН Днес из­ра­зът на Ов­ни­те е дос­та емо­цио­на­лен, а денят изи­сква по-уме­ре­но по­ве­де­ние. Има­те необ­хо­ди­мия ду­ше­вен ба­ланс и няма да ви е труд­но да го из­яви­те под фор­ма­та на тър ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 ЮНИ

  ОВЕН Сряда е нер­вен ден и по­ве­че­то от Овен ще се чудят с как­во по-нап­ред да се справят. Неу­рав­но­ ...

  ОВЕН Сряда е нер­вен ден и по­ве­че­то от Овен ще се чудят с как­во по-нап­ред да се справят. Неу­рав­но­ве­се­ни сте, лип­сва ви вярна коор­ди­на­ция и то­ва мо­же да до­ве­де до греш­ки. Вни­ма­вай­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 ЮНИ

  ОВЕН Втор­ник ще съз­да­де неп­рия­тнос­ти за мно­зи­на от пред­ста­ви­те­ли­те на Овен. Глав­на­та при­ч ...

  ОВЕН Втор­ник ще съз­да­де неп­рия­тнос­ти за мно­зи­на от пред­ста­ви­те­ли­те на Овен. Глав­на­та при­чи­на за то­ва се ока­зва не­се­риоз­но­то ви от­но­ше­ние към слу­жеб­ни­те за­дъл­же­ния. Не е ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 ЮНИ

  ОВЕН В по­не­дел­ник Ов­ни­те са при­тис­на­ти от мно­го гри­жи. Ак­тив­ни са по­ве­че­то меж­ду вас през ...

  ОВЕН В по­не­дел­ник Ов­ни­те са при­тис­на­ти от мно­го гри­жи. Ак­тив­ни са по­ве­че­то меж­ду вас през ра­бот­ния ден, но той няма да до­не­се ни­що за­до­во­ли­тел­но. Ин­те­ре­сен мо­мент днес се ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 ЮНИ

  ОВЕН В неделя Ов­ни­те не са със­ре­до­то­че­ни в ра­бо­та­та си и то­ва ще им съз­да­де дос­та гри­жи. М ...

  ОВЕН В неделя Ов­ни­те не са със­ре­до­то­че­ни в ра­бо­та­та си и то­ва ще им съз­да­де дос­та гри­жи. Мис­ли­те ви са на­со­че­ни към раз­вле­че­ния и най-чес­то се свър­зват с лю­бов­ни коп­не­жи. ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 ЮНИ

  ОВЕН Съ­бо­та е мал­ко кри­зи­сен ден за Ов­ни­те въп­ре­ки прек­рас­ни­те въз­мож­нос­ти пред вас. Има и ...

  ОВЕН Съ­бо­та е мал­ко кри­зи­сен ден за Ов­ни­те въп­ре­ки прек­рас­ни­те въз­мож­нос­ти пред вас. Има и та­ки­ва, кои­то са здра­вос­лов­но не­раз­по­ло­же­ни. Ло­ши­те но­ви­ни, сил­ни спън­ки или ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 ЮНИ

  ОВЕН Пе­тък е неп­рия­тен ден, най-ве­че за­що­то се на­ла­га да се съоб­ра­зи­те и под­чи­ни­те на неп­р ...

  ОВЕН Пе­тък е неп­рия­тен ден, най-ве­че за­що­то се на­ла­га да се съоб­ра­зи­те и под­чи­ни­те на неп­рия­тни за вас об­стоя­телс­тва. Чувс­тва­те се с "вър­за­ни ръ­це", а та­ка­ва без­дей­стве­нос ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 ЮНИ

  ОВЕН Пол­зот­во­рен чет­вър­тък за Ов­ни­те. При всич­ки се за­беля­зва ста­би­ли­зи­ра­не на по­зи­ции­т ...

  ОВЕН Пол­зот­во­рен чет­вър­тък за Ов­ни­те. При всич­ки се за­беля­зва ста­би­ли­зи­ра­не на по­зи­ции­те и раз­шир­ява­не на въз­мож­нос­ти­те за справ­яне. Дей­стви­тел­но все още някои имат фи­нан ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 ЮНИ

  ОВЕН Сряда е ин­те­ре­сен ден за Ов­ни­те. При по­ве­че­то от вас е ви­ди­мо па­рич­но­то без­по­кой­ство ...

  ОВЕН Сряда е ин­те­ре­сен ден за Ов­ни­те. При по­ве­че­то от вас е ви­ди­мо па­рич­но­то без­по­кой­ство, кое­то днес ще се пот­вър­ди със за­гу­ба за някои. При дру­ги от вас пер­спек­ти­ва­та е бла ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 ЮНИ

  ОВЕН В комплицирана ситуация се намирате, но и вие преувеличавате значимостта й. Вероятно става въпрос за ...

  ОВЕН В комплицирана ситуация се намирате, но и вие преувеличавате значимостта й. Вероятно става въпрос за намиране начини за излизане от финансово затруднение. В този аспект имате шанс за справяне по ...

  Четете още