Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 20 АПРИЛ

  ОВЕНРано е да се отпускате, някои от вас изживяват трудни моменти и вероятно това ще ги разбалансира малк ...

  ОВЕНРано е да се отпускате, някои от вас изживяват трудни моменти и вероятно това ще ги разбалансира малко, но не приемайте фатално нещата. Огромни са възможностите ви във вторник, стига да действате активно. Силни и властни сте, което може да постави противниците ви с неизгодни позиции. Стабилизира ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 АПРИЛ

  ОВЕНРазлични са причините за безпокойството при Овните, от чисто лични и любовни, проблемите достигат до ...

  ОВЕНРазлични са причините за безпокойството при Овните, от чисто лични и любовни, проблемите достигат до финансови. Това характеризира и широката гама от настроения, които често оказват силно влияние върху вас и ви пречат да действате логично. За мнозина понеделник носи ново предложение за практичес ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 АПРИЛ

  ОВЕН Неделя е дос­та нап­рег­ната за Ов­ни­те. По от­но­ше­ние на фи­нан­со­ва­та стра­на на ва­ша­та ра­ ...

  ОВЕН Неделя е дос­та нап­рег­ната за Ов­ни­те. По от­но­ше­ние на фи­нан­со­ва­та стра­на на ва­ша­та ра­бо­та про­я­вя­ва­те без­по­койс­т­во, с пре­го­во­ри с ше­фа ви без уси­лия мо­же да по­лу­чи­те удов­лет­во­ря­ва­що ви въз­наг­раж­де­ние. Бъ­де­те ак­тив­ни и всич­ко ще се на­ре­ди. По въз­м ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 АПРИЛ

  ОВЕН Оче­рта­ва се спо­коен ден пред Ов­ни­те, де­ла­та ви ще вървят, кон­так­ти­те ще са на ви­со­та, по ...

  ОВЕН Оче­рта­ва се спо­коен ден пред Ов­ни­те, де­ла­та ви ще вървят, кон­так­ти­те ще са на ви­со­та, пое­ти­те ан­га­жи­мен­ти от съд­руж­ни­ци­те ще се реа­ли­зи­рат... Съ­бо­та за някои е свър­за­на с пос­ре­ща­не на гос­ти, кои­то от­дав­на не са виж­да­ли. Спо­кой­ствие и без­гри­жие за оне­зи ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 АПРИЛ

  ОВЕН В пе­тък при по­ве­че­то от Ов­ни­те се наб­лю­да­ва из­то­ще­ние и до­ри мал­ко по­ра­жен­чес­ко на ...

  ОВЕН В пе­тък при по­ве­че­то от Ов­ни­те се наб­лю­да­ва из­то­ще­ние и до­ри мал­ко по­ра­жен­чес­ко нас­трое­ние вследс­твие на­то­ва­ре­на­та ви сед­ми­ца. Сблъс­ка­ли сте се с оби­ди, ра­зо­ча­ро­ва­ния и за­гу­би. Ка­то про­фе­сио­на­лен пе­тък е нап­рег­нат и неп­рия­тен. За фи­нан­си­те сте ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 АПРИЛ

  ОВЕН За Ов­ни­те чет­вър­тък е бла­гоп­рия­тен, но­си про­ме­ни в биз­не­са и про­фе­сия­та, ка­то по то­ ...

  ОВЕН За Ов­ни­те чет­вър­тък е бла­гоп­рия­тен, но­си про­ме­ни в биз­не­са и про­фе­сия­та, ка­то по то­зи на­чин се съз­да­ват но­ви ус­ло­вия за ва­ша­та реа­ли­за­ция. Денят е по­ло­жи­те­лен и от фи­нан­со­ва глед­на точ­ка. Някои ще по­лу­чат па­ри за свър­ше­на ра­бо­та. За дру­ги денят се св ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 АПРИЛ

  ОВЕНСряда е важен ден за Овните и зависи изцяло от тях как точно ще протече. Ако вие днес изявите присъща ...

  ОВЕНСряда е важен ден за Овните и зависи изцяло от тях как точно ще протече. Ако вие днес изявите присъщата си агресивност, може да се сблъскате с неочаквани неприятности. Следете поведението си на работното място и бъдете дистанцирани от скандали и конфронтации. ТЕЛЕЦЗа Телците сряда е късметлийска ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 АПРИЛ

  ОВЕНВторник е много благоприятен за професионалните ви дела и обещава постигане на желаната реализация. П ...

  ОВЕНВторник е много благоприятен за професионалните ви дела и обещава постигане на желаната реализация. Предстои ви среща с високопоставени хора, които ще ви натоварят с допълнителни задачи. Ядовете и неприятностите ви във вторник се свързват с пътуване. ТЕЛЕЦВашият ден се характеризира с благоприят ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 АПРИЛ

  ОВЕН В по­не­дел­ник гол­яма част от Ов­ни­те са при­тес­не­ни от въоб­ра­жае­ми неп­рия­тнос­ти. Ис­ти­н ...

  ОВЕН В по­не­дел­ник гол­яма част от Ов­ни­те са при­тес­не­ни от въоб­ра­жае­ми неп­рия­тнос­ти. Ис­ти­на е, че те са та­ки­ва и най-доб­ре е въоб­ще да не об­ръ­ща­те вни­ма­ние на слу­хо­ве или на някак­ви смът­ни и нея­сни усе­ща­ния. Твър­де по­зи­ти­вен е то­зи ра­бо­тен ден за вас. Мно­зи­на ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 АПРИЛ

  ОВЕНСпоред нашия дневен хороскоп 11 април 2021 неделя ще сблъска много от представителите на Овен с нови ...

  ОВЕНСпоред нашия дневен хороскоп 11 април 2021 неделя ще сблъска много от представителите на Овен с нови преживявания. Склонни сте да пръскате пари, за да се почувствате по-добре, а това хич няма да Ви донесе нужното удовлетворение. Днес вечер се посветете на семейството си. Добре би било да се погр ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 АПРИЛ

  ОВЕНБъдете внимателни с изразите, когато беседвате с любимия човек. Днес той ще е склонен да разбира думи ...

  ОВЕНБъдете внимателни с изразите, когато беседвате с любимия човек. Днес той ще е склонен да разбира думите ви по доста своеобразен начин и да си прави от тях наистина странни изводи, които няма да са подвластни на съществуващата логика, възможни са конфликти.ТЕЛЕЦПрез този ден се препоръчва да полу ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 АПРИЛ

  ОВЕНДнес проблемите за социалната и професионалната стабилност са ярко откроени във вашето съзнание. Несъ ...

  ОВЕНДнес проблемите за социалната и професионалната стабилност са ярко откроени във вашето съзнание. Несъмнено причини за подобно безпокойство има, но те са временни и вашата позиция сега трябва да е на безупречен професионалист, чиято осигуреност е извън всяко съмнение. Вашите врагове са несдържано ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 АПРИЛ

  ОВЕНДнес Овните са превъзбудени и нестабилни в емоционално отношение, имате причина да сте недоволни и ез ...

  ОВЕНДнес Овните са превъзбудени и нестабилни в емоционално отношение, имате причина да сте недоволни и езикът ви е много изострен. Това ви прави нежелани събеседници в службата. Не е излишно да знаете, че контролът над нервите и гнева днес може да ви осигури подкрепа на началниците. ТЕЛЕЦТелците дне ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 АПРИЛ

  ОВЕН В сряда за ро­де­ни­те под Овен не се оча­кват неб­ла­гоп­рия­тни влия­ния. За мно­зи­на денят се св ...

  ОВЕН В сряда за ро­де­ни­те под Овен не се оча­кват неб­ла­гоп­рия­тни влия­ния. За мно­зи­на денят се свър­зва с доб­ра пе­чал­ба. Яр­ка ха­рак­те­рис­ти­ка на деня е бор­ба­та за при­до­бив­ки и пос­ти­га­не­то на ус­пех, ка­то той за­ви­си из­цяло от вас. Днес не би­ва да се гне­ви­те. ТЕЛЕЦ Точ­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 АПРИЛ

  ОВЕН Денят ви пре­дос­тавя мно­го емо­ции, кои­то ви въо­ду­шев­яват и са при­чи­на за мал­ко еу­фо­рич­н ...

  ОВЕН Денят ви пре­дос­тавя мно­го емо­ции, кои­то ви въо­ду­шев­яват и са при­чи­на за мал­ко еу­фо­рич­но­то ви нас­трое­ние. Има­те ос­но­ва­ние за­ра­ди ра­дос­тни­те съ­би­тия днес, но е ху­ба­во да пре­цен­ява­те реак­ции­те и дей­ствия­та си. Не сте зас­тра­хо­ва­ни от греш­ки. ТЕЛЕЦ За Тел­ци ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 АПРИЛ

  ОВЕН По­не­дел­ник за­поч­ва мно­го доб­ре за вас. По­ве­че­то Ов­ни са вед­ри, за то­ва има как­то су­бе ...

  ОВЕН По­не­дел­ник за­поч­ва мно­го доб­ре за вас. По­ве­че­то Ов­ни са вед­ри, за то­ва има как­то су­бек­тив­ни, та­ка и обе­ктив­ни при­чи­ни. От пър­ви­те е важ­но да се от­бе­ле­жат лю­бов­ният им­пулс и спо­де­ле­на­та ин­тим­ност. Денят поз­вол­ява при­до­бив­ки, но при ди­рек­тна ра­бо­та с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 АПРИЛ

  ОВЕН Де­нят е мно­го бла­гоп­ри­я­тен за сре­щи и кон­так­ти. Ще ви за­рад­ват но­вос­ти. Не е из­к­лю­че ...

  ОВЕН Де­нят е мно­го бла­гоп­ри­я­тен за сре­щи и кон­так­ти. Ще ви за­рад­ват но­вос­ти. Не е из­к­лю­че­но прис­ти­га­не­то на ва­жен за вас чо­век, въз­мож­но и от чуж­би­на. Бъ­де­те де­я­тел­ни и ини­ци­а­тив­ни, но се па­зе­те да не ос­та­ви­те впе­чат­ле­ние на аг­ре­сия в окол­ни­те. Не вли­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 АПРИЛ

  ОВЕНВ събота Овните трябва да направят своя избор спрямо две предложения, вие си знаете интересите и няма ...

  ОВЕНВ събота Овните трябва да направят своя избор спрямо две предложения, вие си знаете интересите и няма да съжалявате за избора си по-късно. Тази позиция е силно характерна за мъжете и вие енергично ще се впуснете към успеха си, който е зависим от вашата активност и лична намеса. ТЕЛЕЦСъбота е бла ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 АПРИЛ

  ОВЕНМнозина от вас имат върху какво да мислят. Проблемите са професионални и ви безпокоят не на шега. Но ...

  ОВЕНМнозина от вас имат върху какво да мислят. Проблемите са професионални и ви безпокоят не на шега. Но разумното поведение никога не води до неприятности. От особена важност за мнозина са контактите днес и преди всичко тези с влиятелни хора. Те ще бъдат причина за успокояване. ТЕЛЕЦЕдно ново запоз ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 АПРИЛ

  ОВЕНОвните много сериозно и решително ще се подготвят за осъществяването на задачите си в четвъртък. Само ...

  ОВЕНОвните много сериозно и решително ще се подготвят за осъществяването на задачите си в четвъртък. Само че има вероятност да се нагърбите с повече ангажименти и в желанието си да се справите с всички наведнъж няма да успеете. Възможни са загуби и допускане на грешки от ваша страна. Настъпват проме ...

  Четете още