Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 13 АВГУСТ

  ОВЕНДен, изпълнен с превратности, е четвъртък за родените под Овен. Проблеми и пречки ще застават на пътя ...

  ОВЕНДен, изпълнен с превратности, е четвъртък за родените под Овен. Проблеми и пречки ще застават на пътя ви в службата и личните дела. Трудности ще имате и с партньори в бизнеса, и с административни ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 АВГУСТ

  ОВЕНОвните ще имат добра сряда, с изключение на служебно-професионалния аспект за деня. Тук ще имате неот ...

  ОВЕНОвните ще имат добра сряда, с изключение на служебно-професионалния аспект за деня. Тук ще имате неотстраними за момента проблеми, уведомете своевременно ръководителите си, за да не се създаде неп ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 АВГУСТ

  ОВЕНВъв вторник най-големите проблеми за Овните са свързани с дома, но ако семейно обедините усилията си, ...

  ОВЕНВъв вторник най-големите проблеми за Овните са свързани с дома, но ако семейно обедините усилията си, лесно ще ги превъзмогнете. За други от знака вторник е ден за пътуване, което ще ви предостави ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 АВГУСТ

  ОВЕНДнес Овните имат късмет за постигане на успехи в действията и ангажиментите си. От това положително р ...

  ОВЕНДнес Овните имат късмет за постигане на успехи в действията и ангажиментите си. От това положително развитие се изключват преговорите по делови въпроси, най-добре е да ги отложите, за да остане вс ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 АВГУСТ

  ОВЕНТази неделя не бягайте от щастието си. В противен случай може да се уморите прекалено и да не ви оста ...

  ОВЕНТази неделя не бягайте от щастието си. В противен случай може да се уморите прекалено и да не ви останат сили да му се насладите.ТЕЛЕЦЗадачата ви за днес е да намерите себе си. Още от сутринта нап ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 АВГУСТ

  ОВЕНБъдете благоразумни в събота и не харчете парите си на вятъра, защото много скоро ще почувствате огро ...

  ОВЕНБъдете благоразумни в събота и не харчете парите си на вятъра, защото много скоро ще почувствате огромната им липса. Други от вас отдавна изпитват финансова недостатъчност и правят амбициозни опит ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 АВГУСТ

  ОВЕНВ петък при Овните се наблюдава изтощение и дори малко пораженческо настроение. Сблъскали сте се с об ...

  ОВЕНВ петък при Овните се наблюдава изтощение и дори малко пораженческо настроение. Сблъскали сте се с обиди, разочарования и загуби. Това обуславя и състоянието ви днес. Като професионален петък е на ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 АВГУСТ

  ОВЕНСилно благоприятен ден и вероятно най-добрият за тази седмица за Овните. Благотворното въздействие ка ...

  ОВЕНСилно благоприятен ден и вероятно най-добрият за тази седмица за Овните. Благотворното въздействие касае по-силно хората на изкуството и науката. Предвижда се ярка изява и реализация за вас. На ра ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 АВГУСТ

  ОВЕНСряда е преимуществена за парични печалби и мнозина от Овен ще имат придобивки. Ако те са свързани с ...

  ОВЕНСряда е преимуществена за парични печалби и мнозина от Овен ще имат придобивки. Ако те са свързани с вашия бизнес, добре е да се вслушате в съветите на партньорите си. За част от вас е характерно ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 АВГУСТ

  ОВЕНВторник е доста успешен ден. Днес много от вас могат да завоюват финансови придобивки или да потърсят ...

  ОВЕНВторник е доста успешен ден. Днес много от вас могат да завоюват финансови придобивки или да потърсят разговор с началника си в службата за повишаване на заплащането. Освен всички възможности деня ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 АВГУСТ

  ОВЕН По­не­дел­ник е тру­ден про­фе­сио­на­лен ден за Ов­ни­те. В ра­бо­та­та ви въз­ник­ват мно­го преч­ ...

  ОВЕН По­не­дел­ник е тру­ден про­фе­сио­на­лен ден за Ов­ни­те. В ра­бо­та­та ви въз­ник­ват мно­го преч­ки и ве­роя­тно реа­ли­за­ция­та на зап­ла­ну­ва­ни­те де­ла ще се от­ло­жи. Днес кон­такти­те ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 АВГУСТ

  ОВЕНВ неделя най-го­ле­ми­те проб­ле­ми за Ов­ни­те са свър­за­ни с до­ма, но ако се­мей­но обе­ди­ни­те ...

  ОВЕНВ неделя най-го­ле­ми­те проб­ле­ми за Ов­ни­те са свър­за­ни с до­ма, но ако се­мей­но обе­ди­ни­те уси­ли­я­та си, лес­но ще ги пре­въз­мог­не­те. За дру­ги неделя е ден за пъ­ту­ва­не, ко­е­то ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 АВГУСТ

  ОВЕНВ съ­бо­та проя­ва­та на дес­по­ти­зъм и ег­ои­зъм е ха­рак­тер­на за мно­зи­на от Овен. То­ва е про­ ...

  ОВЕНВ съ­бо­та проя­ва­та на дес­по­ти­зъм и ег­ои­зъм е ха­рак­тер­на за мно­зи­на от Овен. То­ва е про­дик­ту­ва­но от съм­не­ния­та, че някой ви шпио­ни­ра и оча­ква­те да ви нав­ре­ди. Възмож­но е ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 31 ЮЛИ

  ОВЕНПе­тък се ха­рак­те­ри­зи­ра за Ов­ни­те с усъ­рдни за­ни­ма­ния по лич­ни проб­ле­ми. За мно­зи­на т ...

  ОВЕНПе­тък се ха­рак­те­ри­зи­ра за Ов­ни­те с усъ­рдни за­ни­ма­ния по лич­ни проб­ле­ми. За мно­зи­на те ка­саят жи­ли­ще или мес­то­жи­телс­тво. Ве­роя­тно оча­ква­те съоб­ще­ния за ус­трой­ва­не­т ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 30 ЮЛИ

  ОВЕН За Ов­ни­те чет­вър­тък е твър­де ус­пе­шен ден. Мно­зи­на от вас имат ог­ро­мен шанс за на­ми­ра­не ...

  ОВЕН За Ов­ни­те чет­вър­тък е твър­де ус­пе­шен ден. Мно­зи­на от вас имат ог­ро­мен шанс за на­ми­ра­не на ра­бо­та. Без ни­как­ви при­тес­не­ния мо­же­те да нап­ра­ви­те се­риоз­на зая­вка за про­ф ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 29 ЮЛИ

  ОВЕНСряда но­си из­год­ни въз­мож­нос­ти за ва­ши­те лич­ни де­ла. Необ­хо­ди­мо е да дей­ства­те със­ре­ ...

  ОВЕНСряда но­си из­год­ни въз­мож­нос­ти за ва­ши­те лич­ни де­ла. Необ­хо­ди­мо е да дей­ства­те със­ре­до­то­че­но и да из­бягва­те кон­флик­тни­те си­туа­ции. Денят ще бъ­де тру­ден и в мно­го слу­ ...

  Четете още
 • Късметът на тези зодии ще работи на пълни обороти

  За тези няколко зодии късметът това лято ще работи на пълни обороти! Финансовата стабилност за Телеца е и ...

  За тези няколко зодии късметът това лято ще работи на пълни обороти! Финансовата стабилност за Телеца е изключително важна, тъй като това е много приятен живот, свързван от него с истинското щастието. ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 28 ЮЛИ

  ОВЕНВъв втор­ник се на­ла­га Ов­ни­те да бъ­дат дос­та вни­ма­тел­ни. Мно­зи­на ще имат неприя­тнос­ти в ...

  ОВЕНВъв втор­ник се на­ла­га Ов­ни­те да бъ­дат дос­та вни­ма­тел­ни. Мно­зи­на ще имат неприя­тнос­ти в служ­ба­та си, от кои­то ще бъ­де за­сег­на­то до­ри чес­то­лю­бие­то им. Та­ка ще стиг­не­те д ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 27 ЮЛИ

  ОВЕН По­не­дел­ник е тру­ден про­фе­сио­на­лен ден за Ов­ни­те. В ра­бо­та­та ви въз­ник­ват мно­го преч­ ...

  ОВЕН По­не­дел­ник е тру­ден про­фе­сио­на­лен ден за Ов­ни­те. В ра­бо­та­та ви въз­ник­ват мно­го преч­ки и ве­роя­тно реа­ли­за­ция­та на зап­ла­ну­ва­ни­те де­ла ще се от­ло­жи. Днес кон­такти­те ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 26 ЮЛИ

  Овен  Ако имате несвършена работа, сега можете да й се посветите. Денят е благоприятен за всичко, св ...

  Овен  Ако имате несвършена работа, сега можете да й се посветите. Денят е благоприятен за всичко, свързано с любовта и личния живот. Любимия човек ще ви подкрепи във всичките ви начинания и ...

  Четете още