Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 5 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Вторник е неп­рия­тен ден за Овен, за­що­то се на­ла­га да се съоб­ра­зи­те и под­чи­ни­те на не­мис ...

  ОВЕН Вторник е неп­рия­тен ден за Овен, за­що­то се на­ла­га да се съоб­ра­зи­те и под­чи­ни­те на не­мис­ли­ми об­стоя­телс­тва. Чувс­тва­те се с "вър­за­ни ръ­це", без­дей­ствие­то е не­мис­ли­мо за вас. Има­те мал­ки но­вос­ти в про­фе­сио­нал­ния ви жи­вот. Ра­бот­ният ден пред­виж­да раз­го­во­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Понеделник е много ползотворен ден, при всички Овни се забелязва стабилизиране на позициите и разшир ...

  ОВЕН Понеделник е много ползотворен ден, при всички Овни се забелязва стабилизиране на позициите и разширяване на възможностите. Някои имат финансови грижи. Приемете обстоятелствата такива, каквито са за момента, и си наложете някои лични ограничения. Труден професионален ден, с огорчения за някои. ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Неделя е мно­го ди­на­ми­чен ден и за­бър­за­ни­ят му ри­тъм ще из­п­ре­ва­ри мно­зи­на. Въп­ре­ки ч ...

  ОВЕН Неделя е мно­го ди­на­ми­чен ден и за­бър­за­ни­ят му ри­тъм ще из­п­ре­ва­ри мно­зи­на. Въп­ре­ки че сте съ­о­б­ра­зи­тел­ни в дейс­т­ви­я­та си, не е из­к­лю­че­но да до­пус­не­те греш­ка, ко­я­то да ви нав­ре­ди. Днес меж­ду вас ще има мно­го пъ­ту­ва­щи по де­ло­ви при­чи­ни и ще ус­пе­е­те ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Съ­бо­та е мно­го до­бър за ва­ши­те кон­так­ти, а нап­ре­дъ­кът при мно­зи­на има от­но­ше­ние към ...

  ОВЕН Съ­бо­та е мно­го до­бър за ва­ши­те кон­так­ти, а нап­ре­дъ­кът при мно­зи­на има от­но­ше­ние към фи­нан­си­те. Из­вес­тни неп­рия­тнос­ти мо­гат да пос­лед­ват от раз­го­вор с ви­со­ко­пос­та­ве­но ли­це, но те са вре­мен­ни и в мно­го слу­чаи неос­но­ва­тел­ни. Днес се въз­пол­звай­те от бл ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН В петък вашият успех се крепи на бързите и ефективни действия. Най-общо денят може да се нарече фина ...

  ОВЕН В петък вашият успех се крепи на бързите и ефективни действия. Най-общо денят може да се нарече финансов. Успехите за вас са в по-широки граници и звездите ги гарантират при активност от страна на родените под Овен. Днес вашият късмет е силно изразен и можете, без опасения от провал, да се заем ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 30 НОЕМВРИ

  ОВЕНВашата наивност и добродетелност в четвъртък ще бъдат причина за неуспеха в делата. Той може да има и ...

  ОВЕНВашата наивност и добродетелност в четвъртък ще бъдат причина за неуспеха в делата. Той може да има и частично значение, но ще ви огорчи, защото е възможно да станете жертва на измама от близък човек. Най-добър изход по делови въпроси ще можете да постигнете, ако послушате съветите на колеги от ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 29 НОЕМВРИ

  ОВЕН Преи­му­щес­тво­то ви в сряда е в па­рич­ни­те пе­чал­би и при­до­бив­ки. Ако те са свър­за­ни с биз ...

  ОВЕН Преи­му­щес­тво­то ви в сряда е в па­рич­ни­те пе­чал­би и при­до­бив­ки. Ако те са свър­за­ни с биз­не­са, доб­ре е да се вслу­ша­те в мне­ние­то на парт­ньо­ри­те си. В ос­та­на­ли­те слу­чаи са па­ри, из­ра­бо­те­ни пре­ди вре­ме. Ра­бот­ният ден ще пре­ми­не в про­ти­во­ре­чия, поч­ти е не­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 28 НОЕМВРИ

  ОВЕНФинансовият проблем е остър при Овните и ще бъде предмет на размишленията ви през деня. Може би трябв ...

  ОВЕНФинансовият проблем е остър при Овните и ще бъде предмет на размишленията ви през деня. Може би трябва да споделите притесненията си с колеги и приятели. Между тях ще се намери човек, който ще ви даде ценен съвет. Има смисъл да пристъпите към изпълнението му. С по-голяма настойчивост трябва да п ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 27 НОЕМВРИ

  ОВЕННа работещите представители на Овен ще се представи случай да покажат способностите си, предприемачит ...

  ОВЕННа работещите представители на Овен ще се представи случай да покажат способностите си, предприемачите ще разширят бизнеса си. Ако живеете под наем, може да ви предложат да освободите квартирата. За всеки случай отрано започнете да си търсите ново жилище. Семейните едва ли ще намерят свободно вр ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 26 НОЕМВРИ

  ОВЕН Днес мно­зи­на са пов­ли­я­ни от до­маш­ни­те об­с­то­я­тел­с­т­ва и то­ва вре­ди на де­ло­вия ви ри ...

  ОВЕН Днес мно­зи­на са пов­ли­я­ни от до­маш­ни­те об­с­то­я­тел­с­т­ва и то­ва вре­ди на де­ло­вия ви ри­тъм и ус­т­рем. Ве­ро­я­т­но ще се ан­га­жи­ра­те с лич­ни­те си де­ла и за поп­ра­вя­не на проб­ле­ми­те вкъ­щи. За всич­ки­те си дейс­т­вия тряб­ва да бъ­де­те нас­той­чи­ви до кра­ен ус­пех, ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 25 НОЕМВРИ

  ОВЕН Денят ви ще бъ­де из­пъл­нен с труд­нос­ти и нас­трое­ние­то ви ни­как не е доб­ро. То­ва се дъл­жи ...

  ОВЕН Денят ви ще бъ­де из­пъл­нен с труд­нос­ти и нас­трое­ние­то ви ни­как не е доб­ро. То­ва се дъл­жи на до­маш­ни проб­ле­ми, кои­то за мо­мен­та мъч­но ще раз­ре­ши­те. Ще ви раз­гневят някои от прия­те­ли­те, чии­то ид­еи за пос­ти­га­не на ус­пех в те­зи проб­ле­ми са дос­та неп­ри­ло­жи­ми. ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 24 НОЕМВРИ

  ОВЕН Краят на ра­бот­на­та сед­ми­ца е, но Ов­ни­те имат важ­ни про­фе­сио­нал­ни ан­га­жи­мен­ти. То­ва ...

  ОВЕН Краят на ра­бот­на­та сед­ми­ца е, но Ов­ни­те имат важ­ни про­фе­сио­нал­ни ан­га­жи­мен­ти. То­ва ще на­то­ва­ри пси­хи­ка­та ви и не е из­клю­че­но неу­сет­но да до­пус­не­те греш­ки. Ус­по­кой­те се и ра­бо­те­те нор­мал­но, ще свър­ши­те ра­бо­та­та си. Мно­зи­на имат въз­мож­нос­ти за фи­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 23 НОЕМВРИ

  ОВЕНВ четвъртък ще се наложи да водите редица важни разговори. При едни те са семейни, за други - професи ...

  ОВЕНВ четвъртък ще се наложи да водите редица важни разговори. При едни те са семейни, за други - професионални, в службата ще имате подкрепата на колеги и приятели. Добри възможности за печалба, но внимавайте за измами. Енергично ще се справяте с притеснения и препятствия днес, в някои случаи се на ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 22 НОЕМВРИ

  ОВЕНСряда се характеризира с някои трудности за Овните, които лесно можете да преодолеете, ако избегнете ...

  ОВЕНСряда се характеризира с някои трудности за Овните, които лесно можете да преодолеете, ако избегнете споровете и полемиките с хора от службата ви. Това са ваши неприятели, които ще се опитат да ви уязвят. Положителните събития касаят неочаквано съобщениеТЕЛЕЦПовечето от Телец имат шанса да се ре ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 21 НОЕМВРИ

  ОВЕН Втор­ник ще до­не­се доб­ри де­ло­ви ус­пе­хи за Ов­ни­те, днес е най-удо­бно да раз­го­вар­яте с вл ...

  ОВЕН Втор­ник ще до­не­се доб­ри де­ло­ви ус­пе­хи за Ов­ни­те, днес е най-удо­бно да раз­го­вар­яте с влия­тел­ни хо­ра по проб­ле­ми в ра­бо­та­та ви. Труд­нос­ти ще има­те във фи­нан­со­ва­та об­ласт, някои до­ри са из­чер­па­ли па­рич­ния си ли­мит, но ще мо­гат да раз­чи­тат на по­мощ­та на при ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 НОЕМВРИ

  ОВЕН В по­не­дел­ник Ов­ни­те не са със­ре­до­то­че­ни в ра­бо­та­та си и то­ва ще им съз­да­де дос­та гр ...

  ОВЕН В по­не­дел­ник Ов­ни­те не са със­ре­до­то­че­ни в ра­бо­та­та си и то­ва ще им съз­да­де дос­та гри­жи. Мис­ли­те ви са на­со­че­ни към раз­вле­че­ния и най-чес­то се свър­зват с лю­бов­ни коп­не­жи. Денят се ха­рак­те­ри­зи­ра с доб­ри кон­так­ти при някои от вас, но се­га ед­ва ли ще сте в ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 НОЕМВРИ

  ОВЕН Сед­ми­цата бе ус­пе­шна за Ов­ни­те при фи­нан­со­ви опе­ра­ции, за кон­так­ти с парт­ньо­ри и пъ­т ...

  ОВЕН Сед­ми­цата бе ус­пе­шна за Ов­ни­те при фи­нан­со­ви опе­ра­ции, за кон­так­ти с парт­ньо­ри и пъ­ту­ва­ния. Но­ви­на, коя­то ще нау­чи­те днес, ще ви ор­иен­ти­ра за пром­яна­та, коя­то ви пред­стои. Не взи­май­те стра­на в чужд спор, ще ос­та­не­те ого­рче­ни. ТЕЛЕЦ Неделя е на­ча­ло на но­в ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 НОЕМВРИ

  ОВЕН Днес Ов­ни­те ще имат един неп­ред­ска­зуем ден. Ни­то ще ус­пее­те да реа­ли­зи­ра­те на­ме­ре­ния­ ...

  ОВЕН Днес Ов­ни­те ще имат един неп­ред­ска­зуем ден. Ни­то ще ус­пее­те да реа­ли­зи­ра­те на­ме­ре­ния­та си в пъл­но­та, ни­то ще има­те въз­мож­ност да се уса­мо­ти­те и да се от­къс­не­те от всич­ко и всич­ки. През це­лия ден ще трябва да се съоб­раз­ява­те с чуж­ди же­ла­ния. Вие обо­жа­ва­те ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 НОЕМВРИ

  ОВЕН Петък е ден с много ангажименти за Овен и най-вероятно ще съумеете да се справите с всичко. Едно зап ...

  ОВЕН Петък е ден с много ангажименти за Овен и най-вероятно ще съумеете да се справите с всичко. Едно запознанство може да изиграе ролята на ползотворно партньорство в бизнеса. В службата някой ще ви направи услуга, възползвайте се. Все пак не бива по никакъв начин да насилвате възможностите, които ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 НОЕМВРИ

  ОВЕННе е великолепен като ден четвъртък, но това няма да попречи на развитието през деня. Мнозина от Овен ...

  ОВЕННе е великолепен като ден четвъртък, но това няма да попречи на развитието през деня. Мнозина от Овен са отдадени на размисъл и не е изключена безсънна нощ. Професионалният ден се ограничава с много работа, която изцяло ще ви погълне. ТЕЛЕЦДобре е да не споделяте плановете си за деня и да запази ...

  Четете още