Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 19 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Не разчитайте на роднините или членовете на домакинството да предадат важните лични съобщения, които ...

  ОВЕН Не разчитайте на роднините или членовете на домакинството да предадат важните лични съобщения, които сте оставили. Те най-вероятно ще ги забравят. Конфликтът между професионалните и домашните зад ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 ОКТОМВРИ

  ОВЕН В чет­вър­тък ва­ши­те де­ла ще се раз­вият бла­гоп­рия­тно, а за мно­зи­на денят е на­ча­ло за прео ...

  ОВЕН В чет­вър­тък ва­ши­те де­ла ще се раз­вият бла­гоп­рия­тно, а за мно­зи­на денят е на­ча­ло за прео­дол­ява­не на до­се­гаш­ни­те гри­жи и нес­го­ди. В служ­ба­та ви нас­тъп­ва пром­яна, коя­то ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Сряда е преи­му­щес­тве­на за па­рич­ни пе­чал­би и мно­зи­на от Овен ще имат при­до­бив­ки. Ако те ...

  ОВЕН Сряда е преи­му­щес­тве­на за па­рич­ни пе­чал­би и мно­зи­на от Овен ще имат при­до­бив­ки. Ако те са свър­за­ни с ва­шия биз­нес, доб­ре е да се вслу­ша­те в съ­ве­ти­те на парт­ньо­ри­те си. З ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Понеделник се характеризира с делова сполука, но ще ви върви в осъществяването и на личните намерени ...

  ОВЕН Понеделник се характеризира с делова сполука, но ще ви върви в осъществяването и на личните намерения. Ще получите предложение за работа по специалността си, и то при отлични условия. Никой няма ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Неделя е мно­го по­ле­зен ден за Ов­ни­те. Днес вие има­те доб­ра въз­мож­ност да по­ви­ши­те свои­т ...

  ОВЕН Неделя е мно­го по­ле­зен ден за Ов­ни­те. Днес вие има­те доб­ра въз­мож­ност да по­ви­ши­те свои­те съп­ро­ти­ви­тел­ни си­ли и ду­хов­ни въз­мож­нос­ти. Ор­га­ни­зи­рай­те ду­шев­но­то си спо­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Съ­бо­та е дос­та до­бър ден за Ов­ни­те. Ак­тив­ни сте и при­до­бив­ки­те са ха­рак­тер­ни днес при ...

  ОВЕН Съ­бо­та е дос­та до­бър ден за Ов­ни­те. Ак­тив­ни сте и при­до­бив­ки­те са ха­рак­тер­ни днес при вас. Във все­ки слу­чай те би­ха би­ли най-зна­чи­тел­ни чрез бла­го­дея­ния­та, кои­то ще ви ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 ОКТОМВРИ

  ОВЕН В пе­тък за­поч­ва­те прек­рас­но и мно­го от вас се чувс­тват на­пъл­но въз­ста­но­ве­ни. Ве­роя­тн ...

  ОВЕН В пе­тък за­поч­ва­те прек­рас­но и мно­го от вас се чувс­тват на­пъл­но въз­ста­но­ве­ни. Ве­роя­тно то­ва усе­ща­не ид­ва по спе­ци­фич­ни при­чи­ни, свър­за­ни с ва­ша­та ра­бо­та, коя­то днес ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Няма ни­що по-лес­но пос­ти­жи­мо днес от ус­пе­ха за ро­де­ни­те под Овен. Въп­ре­ки то­ва, ако наи ...

  ОВЕН Няма ни­що по-лес­но пос­ти­жи­мо днес от ус­пе­ха за ро­де­ни­те под Овен. Въп­ре­ки то­ва, ако наис­ти­на се стре­ми­те към реа­ли­за­ция, трябва да се съоб­ра­зи­те с ус­ло­вия­та и осо­бе­нос ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Сряда се ока­зва дос­та ус­пеш­на за Ов­ни­те, осо­бе­но в про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние. Денят съз ...

  ОВЕН Сряда се ока­зва дос­та ус­пеш­на за Ов­ни­те, осо­бе­но в про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние. Денят съз­да­ва но­ви ус­ло­вия за кон­так­ти в об­щес­тве­на сре­да - по-ви­со­ка от ва­ша­та. Труд­нос ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Няма при­чи­на да се ого­рча­ва­те и да смята­те, че ще нас­тъ­пи неп­рия­тен об­рат в де­ла­та ви. ...

  ОВЕН Няма при­чи­на да се ого­рча­ва­те и да смята­те, че ще нас­тъ­пи неп­рия­тен об­рат в де­ла­та ви. То­ва усе­ща­не не от­го­варя на ис­ти­на­та и вие го има­те на ба­за­та на съм­не­ния­та, кои­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 ОКТОМВРИ

  ОВЕН На ра­бо­те­щи­те пред­ста­ви­те­ли на Овен ще се пред­ста­ви слу­чай да по­ка­жат спо­соб­нос­ти­те ...

  ОВЕН На ра­бо­те­щи­те пред­ста­ви­те­ли на Овен ще се пред­ста­ви слу­чай да по­ка­жат спо­соб­нос­ти­те си, пред­прие­ма­чи­те ще раз­ширят биз­не­са си. Ако жи­вее­те под наем, мо­же да ви пред­ло­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Неделя е ден за се­мей­ни сре­щи и ре­ше­ния. Въз­мож­но е да раз­гле­да­те в гло­ба­лен план се­гаш ...

  ОВЕН Неделя е ден за се­мей­ни сре­щи и ре­ше­ния. Въз­мож­но е да раз­гле­да­те в гло­ба­лен план се­гаш­но­то и бъ­де­що­то със­тоя­ние на се­мей­ство­то и да под­гот­ви­те пред­ва­ри­тел­ни виж­да­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Днес Овните ще пожънат успехи в делата, с които ще се заемат. Дори да се появят някакви трудности, щ ...

  ОВЕН Днес Овните ще пожънат успехи в делата, с които ще се заемат. Дори да се появят някакви трудности, ще ги превъзмогнете лесно. Възможно е да възникнат неочаквани неприятности при пътуващите за чуж ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Ве­ли­ко­ле­пен е пе­тък за Ов­ни­те и го­во­ри за пром­яна в тяхно­то со­циал­но по­ло­же­ние. Тя щ ...

  ОВЕН Ве­ли­ко­ле­пен е пе­тък за Ов­ни­те и го­во­ри за пром­яна в тяхно­то со­циал­но по­ло­же­ние. Тя ще бъ­де по­ло­жи­тел­на, проя­ве­те ак­тив­ност и къс­ме­тът ще ви прид­ру­жа­ва навс­якъ­де. В ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Днес Овните са предприемчиви и ще действат бързо и прецизно. Безпокойството на мнозина се свързва с ...

  ОВЕН Днес Овните са предприемчиви и ще действат бързо и прецизно. Безпокойството на мнозина се свързва с работата и обществените задължения или професионалните взаимоотношения. Ще получите съобщение, ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Сряда е доста важен и същевременно специален ден за Овните, особено за онези, които са притеснени по ...

  ОВЕН Сряда е доста важен и същевременно специален ден за Овните, особено за онези, които са притеснени по въпроси за пари. Ще ви бъдe отправено предложение за действие, което ще ви помогне да стабилиз ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 ОКТОМВРИ

  ОВЕН Във вторник трябва да бъдете много внимателни в думи и дела. Поведението на повечето от вас ще бъде ...

  ОВЕН Във вторник трябва да бъдете много внимателни в думи и дела. Поведението на повечето от вас ще бъде двойствено, но не поради намерение да измамите някого, а защото е нарушено вътрешното ви равнов ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 ОКТОМВРИ

  ОВЕН За Ов­ни­те по­не­дел­ник е ва­жен и вие трябва да пред­прие­ме­те ре­ши­тел­ни стъп­ки в служ­ба­та ...

  ОВЕН За Ов­ни­те по­не­дел­ник е ва­жен и вие трябва да пред­прие­ме­те ре­ши­тел­ни стъп­ки в служ­ба­та или да взе­ме­те се­риоз­но ре­ше­ние, от­нас­ящо се до ва­ша­та ра­бо­та. Денят ще ви до­не­с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 30 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН В неделя мно­го от вас са дос­та ядо­ви­ти и в по­ве­че­то от слу­чаи­те на кон­так­ти в про­фе­сия­ ...

  ОВЕН В неделя мно­го от вас са дос­та ядо­ви­ти и в по­ве­че­то от слу­чаи­те на кон­так­ти в про­фе­сия­та и при дру­ги де­ло­ви ан­га­жи­мен­ти ще бъ­дат дос­та рез­ки в дър­жа­ние­то си. Ще има­те ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 29 СЕПТЕМВРИ

  ОВЕН Днес ще за­ра­зи­те всич­ки с неиз­чер­пае­мия си ен­ту­сиа­зъм. Те­зи, кои­то зае­мат ръ­ко­вод­ни ...

  ОВЕН Днес ще за­ра­зи­те всич­ки с неиз­чер­пае­мия си ен­ту­сиа­зъм. Те­зи, кои­то зае­мат ръ­ко­вод­ни длъж­нос­ти, трябва да проявят раз­би­ра­не към проб­ле­ми­те на под­чи­не­ни­те си. Не под­ми­ ...

  Четете още