HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 27 АПРИЛ

  ОВЕН Пе­тък е до­бър фи­нан­сов ден за мно­зи­на от Овен, но трябва да бъ­де­те по­ве­че от де­ло­ви и бъ ...

  ОВЕН Пе­тък е до­бър фи­нан­сов ден за мно­зи­на от Овен, но трябва да бъ­де­те по­ве­че от де­ло­ви и бър­зи в дей­ствия­та си. Кон­так­ти­те ви са доб­ри фак­то­ри за деня и имат от­но­ше­ние към ва ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 26 АПРИЛ

  ОВЕН Чет­вър­тък е  до­бър ден за вас и мо­же­те да реа­ли­зи­ра­те ус­пе­хи в сфе­ра­та на фи­нан­си­те ...

  ОВЕН Чет­вър­тък е  до­бър ден за вас и мо­же­те да реа­ли­зи­ра­те ус­пе­хи в сфе­ра­та на фи­нан­си­те с доб­ри ин­вес­ти­ции. Ра­бот­ният ден ще пре­ми­не по оби­кно­ве­ния на­чин, но са­мо вие сте ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 25 АПРИЛ

  ОВЕН В сряда за ро­де­ни­те под Овен не се оча­кват неб­ла­гоп­рия­тни влия­ния. За мно­зи­на денят се св ...

  ОВЕН В сряда за ро­де­ни­те под Овен не се оча­кват неб­ла­гоп­рия­тни влия­ния. За мно­зи­на денят се свър­зва с доб­ра пе­чал­ба. Яр­ка ха­рак­те­рис­ти­ка на деня е бор­ба­та за при­до­бив­ки и пос ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 24 АПРИЛ

  ОВЕН Днес мно­зи­на са пов­лия­ни от до­маш­ни­те об­стоя­телс­тва и то­ва вре­ди на де­ло­вия ви ри­тъм ...

  ОВЕН Днес мно­зи­на са пов­лия­ни от до­маш­ни­те об­стоя­телс­тва и то­ва вре­ди на де­ло­вия ви ри­тъм и ус­трем. Ве­роя­тно ще се ан­га­жи­ра­те с лич­ни­те си де­ла и за поп­рав­яне на проб­ле­ми­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 23 АПРИЛ

  ОВЕН Първият ден от деловата седмица е успешен за Овните при финансови операции, за контакти с партньори ...

  ОВЕН Първият ден от деловата седмица е успешен за Овните при финансови операции, за контакти с партньори и пътувания. Новина, която ще научите днес, ще ви ориентира за промяната, която ви предстои. Не ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 22 АПРИЛ

  ОВЕН Днес да­ми­те Овен са дос­та пред­паз­ли­ви и то­ва е доб­ре, не да­вай­те глас­ност за свои­те на­м ...

  ОВЕН Днес да­ми­те Овен са дос­та пред­паз­ли­ви и то­ва е доб­ре, не да­вай­те глас­ност за свои­те на­ме­ре­ния и пла­но­ве, за да си спес­ти­те про­ти­во­пос­тав­яне. В служ­ба­та сме­ло и нас­той­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 21 АПРИЛ

  ОВЕН Нео­чак­ва­но за вас, съ­бо­та ще бъ­де ус­пе­шен ден. Въз­мож­ни са из­вес­тия, кои­то на­ла­гат да ...

  ОВЕН Нео­чак­ва­но за вас, съ­бо­та ще бъ­де ус­пе­шен ден. Въз­мож­ни са из­вес­тия, кои­то на­ла­гат да дей­ства­те вни­ма­тел­но и до­ри мъд­ро. Ако ка­саят по­лу­ча­ва­не на нас­ледс­тво, е доб­ре ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 АПРИЛ

  ОВЕН Денят е до­бър за про­даж­би или сдел­ки с нед­ви­жи­мо иму­щес­тво. По-лес­но от оча­ква­ния­та ви ...

  ОВЕН Денят е до­бър за про­даж­би или сдел­ки с нед­ви­жи­мо иму­щес­тво. По-лес­но от оча­ква­ния­та ви ще се осъ­щест­вят фи­нан­со­ви­те опе­ра­ции, кои­то са ви необ­хо­ди­ми. Въп­ре­ки всич­ко из ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 АПРИЛ

  ОВЕН Чет­вър­тък е мно­го ин­те­ре­сен ден за Овен. Реал­но пог­лед­на­то, днес дър­жи­те в ръ­це­те си н ...

  ОВЕН Чет­вър­тък е мно­го ин­те­ре­сен ден за Овен. Реал­но пог­лед­на­то, днес дър­жи­те в ръ­це­те си някои въз­мож­нос­ти за фи­нан­со­ва реа­ли­за­ция, до­го­во­ри­ра­не на но­ва дей­ност или по­д ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 АПРИЛ

  ОВЕН В сряда ак­тив­нос­тта при Ов­ни­те е на по-ви­со­ко ни­во, но ед­нов­ре­мен­но с то­ва въз­ник­ват ...

  ОВЕН В сряда ак­тив­нос­тта при Ов­ни­те е на по-ви­со­ко ни­во, но ед­нов­ре­мен­но с то­ва въз­ник­ват слу­жеб­ни проб­ле­ми. То­ва не би­ва да ви раз­ко­ле­ба­ва за ре­ши­тел­ни дей­ствия. Денят им ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 АПРИЛ

  ОВЕН Във втор­ник проя­ва­та на дес­по­ти­зъм и ег­ои­зъм е ха­рак­тер­на за мно­зи­на от Овен. То­ва е п ...

  ОВЕН Във втор­ник проя­ва­та на дес­по­ти­зъм и ег­ои­зъм е ха­рак­тер­на за мно­зи­на от Овен. То­ва е про­дик­ту­ва­но от съм­не­ния­та, че някой ви шпио­ни­ра и оча­ква­те да ви нав­ре­ди. За някои ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 АПРИЛ

  ОВЕН В по­не­дел­ник Ов­ни­те ще на­мерят на­чин за реа­ли­за­ция, ма­кар че мно­зи­на от зна­ка са сил­н ...

  ОВЕН В по­не­дел­ник Ов­ни­те ще на­мерят на­чин за реа­ли­за­ция, ма­кар че мно­зи­на от зна­ка са сил­но обе­зпо­кое­ни по­ра­ди проб­ле­ми­те, с кои­то са зат­ру­па­ни. Ло­ши но­ви­ни ще пом­ра­чат ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 АПРИЛ

  ОВЕН Сил­но за­поч­ва­те деня, имай­ки пред­вид ам­би­ци­и­те ви за ре­а­ли­за­ция и нап­ре­дък. Неделя е ...

  ОВЕН Сил­но за­поч­ва­те деня, имай­ки пред­вид ам­би­ци­и­те ви за ре­а­ли­за­ция и нап­ре­дък. Неделя е ус­пе­шна, но мо­же из­не­над­ва­що да се сме­ни прог­ра­ма­та ви. Дейс­т­вай­те адек­ват­но с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 АПРИЛ

  ОВЕН Съ­бо­та е дос­та тру­ден ден за Ов­ни­те, но то­ва не се свър­зва с ва­шия про­фе­сио­на­лен и де­л ...

  ОВЕН Съ­бо­та е дос­та тру­ден ден за Ов­ни­те, но то­ва не се свър­зва с ва­шия про­фе­сио­на­лен и де­ло­ви ден. Ста­ва въп­рос за до­маш­ни неп­рия­тнос­ти, кои­то ще ви при­тесн­яват през це­лия д ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 АПРИЛ

  ОВЕН В пе­тък Ов­ни­те ще се сблъс­кат с труд­нос­ти и не са мал­ко слу­чаи­те, в кои­то ще се на­ло­жи д ...

  ОВЕН В пе­тък Ов­ни­те ще се сблъс­кат с труд­нос­ти и не са мал­ко слу­чаи­те, в кои­то ще се на­ло­жи да прео­дол­ява­те препя­тствия, съз­да­де­ни от греш­ки­те на дру­ги­те, или та­ки­ва, кои­то с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 АПРИЛ

  ОВЕН За Ов­ни­те чет­вър­тък ид­ва с прия­тно пъ­ту­ва­не. За биз­нес­ме­ни­те има някак­во но­во по­ло­ж ...

  ОВЕН За Ов­ни­те чет­вър­тък ид­ва с прия­тно пъ­ту­ва­не. За биз­нес­ме­ни­те има някак­во но­во по­ло­же­ние, с кое­то се на­ла­га да се съоб­разят, бла­гоп­рия­тно е, но пър­во­на­чал­но ще сте при ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 АПРИЛ

  ОВЕН Преиз­пъл­не­ни сте със си­ли днес и денят е спо­рен. Та­ка ще бъ­де не са­мо в служ­ба­та ви, но и ...

  ОВЕН Преиз­пъл­не­ни сте със си­ли днес и денят е спо­рен. Та­ка ще бъ­де не са­мо в служ­ба­та ви, но и във всич­ки дру­ги дей­нос­ти, с кои­то ще се зае­ме­те. Сряда го­во­ри за доб­ри кон­так­ти, п ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 АПРИЛ

  ОВЕН Втор­ник е до­бър за оне­зи от Овен, чия­то про­фе­сия е сво­бод­на или са ан­га­жи­ра­ни в биз­не­с ...

  ОВЕН Втор­ник е до­бър за оне­зи от Овен, чия­то про­фе­сия е сво­бод­на или са ан­га­жи­ра­ни в биз­не­са. Денят го­во­ри за сре­щи и по­ло­жи­тел­ни фи­нан­со­ви въз­мож­нос­ти, кои­то мо­же­те ус­п ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 АПРИЛ

  ОВЕН Въз­мож­но е да се чув­с­т­ва­те огор­че­ни, но и вие сте доп­ри­нес­ли за със­то­я­ни­е­то си. Вни­ ...

  ОВЕН Въз­мож­но е да се чув­с­т­ва­те огор­че­ни, но и вие сте доп­ри­нес­ли за със­то­я­ни­е­то си. Вни­ма­вай­те, склон­ни сте да до­пус­ка­те греш­ки и днес не би­ва мно­го да раз­чи­та­те на не­чи ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП 8 АПРИЛ

  ОВЕН Наб­лю­да­ват се тре­во­ги по фи­нан­со­ви въп­ро­си за мно­го Ов­ни. Но денят обе­ща­ва бли­зък ус­ ...

  ОВЕН Наб­лю­да­ват се тре­во­ги по фи­нан­со­ви въп­ро­си за мно­го Ов­ни. Но денят обе­ща­ва бли­зък ус­пех в то­зи сми­съл. За­ре­де­те се с тър­пе­ние и ста­ра­тел­но из­пъл­ня­вай­те за­да­чи­те с ...

  Четете още