Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 27 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН В сряда активността при Овните е на по-високо ниво, но едновременно с това възникват служебни пробле ...

  ОВЕН В сряда активността при Овните е на по-високо ниво, но едновременно с това възникват служебни проблеми. Това не бива да ви разколебава за решителни действия. Денят има неблагоприятно въздействие ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 26 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Днес на Овните не им липсва практичност и активност в начинанията, което ги прави съобразителни и ма ...

  ОВЕН Днес на Овните не им липсва практичност и активност в начинанията, което ги прави съобразителни и маневрени във всички действия. За повечето от вас реализация във финансовата област, положително ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 25 ФЕВРУАРИ

  ОВЕНДенят предоставя възможности за реализация на личните ви планове. Не са изключени случайни контакти с ...

  ОВЕНДенят предоставя възможности за реализация на личните ви планове. Не са изключени случайни контакти с жени, които ще помогнат за положителните ви действия. Домът е мястото, където днес ще се чувст ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 24 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН В неделя ва­ша­та ре­ши­тел­ност по от­но­ше­ние на де­ла­та приб­ли­жа­ва до аг­ре­сия. Ве­ро­я­т­н ...

  ОВЕН В неделя ва­ша­та ре­ши­тел­ност по от­но­ше­ние на де­ла­та приб­ли­жа­ва до аг­ре­сия. Ве­ро­я­т­но проб­ле­ми­те са от об­щес­т­вен и де­ло­ви ха­рак­тер. За съ­жа­ле­ние те са труд­но раз­ре­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 23 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН На пре­ден план из­пък­ват гри­жи­те на все­кид­не­ви­е­то, ко­и­то за ня­кои от вас кон­т­рас­ти­ра ...

  ОВЕН На пре­ден план из­пък­ват гри­жи­те на все­кид­не­ви­е­то, ко­и­то за ня­кои от вас кон­т­рас­ти­рат яр­ко на об­щия фон. Свър­з­ват се пре­дим­но с про­фе­си­о­нал­ни и па­рич­ни въп­ро­си, ко­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 22 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Пе­тък се оче­рта­ва до­бър за Ов­ни­те, въп­ре­ки че се за­беля­зва някак­во не­до­волс­тво или не ...

  ОВЕН Пе­тък се оче­рта­ва до­бър за Ов­ни­те, въп­ре­ки че се за­беля­зва някак­во не­до­волс­тво или не доб­ро нас­трое­ние у вас. Ве­роя­тно сте по­тис­на­ти на те­ма па­ри и то­ва ка­то че ли е най ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП 21 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Неп­ред­ви­де­ни съ­би­тия ще прео­бър­нат пла­но­ве­те ви, ще пре­диз­ви­кат неп­рия­тнос­ти. Из­бя ...

  ОВЕН Неп­ред­ви­де­ни съ­би­тия ще прео­бър­нат пла­но­ве­те ви, ще пре­диз­ви­кат неп­рия­тнос­ти. Из­бягвай­те сло­вес­ни сблъ­съ­ци, въз­дър­жай­те се от скан­да­ли. Ве­роя­тно проб­ле­ми­те зас­яг ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Днес за вас са мно­го важ­ни кон­так­ти­те. От­кри­ват се прек­рас­ни въз­мож­нос­ти да удо­влет­во­ ...

  ОВЕН Днес за вас са мно­го важ­ни кон­так­ти­те. От­кри­ват се прек­рас­ни въз­мож­нос­ти да удо­влет­во­ри­те ин­те­ре­си­те си, още по­ве­че че ще дей­ства­те пер­фек­тно вярно в съз­да­де­на­та си­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Във втор­ник кип­яща­та ви ене­ргия из­би­ва в аг­ре­сив­ност. Има­те мно­го въп­ро­си за из­яснява­ ...

  ОВЕН Във втор­ник кип­яща­та ви ене­ргия из­би­ва в аг­ре­сив­ност. Има­те мно­го въп­ро­си за из­яснява­не, кои­то за­висят от дей­ствия­та ви, за­то­ва вни­ма­вай­те. Ще има­те слу­жеб­ни зат­руд­не ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Гол­яма част от Ов­ни­те ще бъ­дат за­рад­ва­ни днес от из­год­ни въз­мож­нос­ти в лю­бов­на­та сфе­ ...

  ОВЕН Гол­яма част от Ов­ни­те ще бъ­дат за­рад­ва­ни днес от из­год­ни въз­мож­нос­ти в лю­бов­на­та сфе­ра. Ос­вен то­ва не е за пре­неб­рег­ва­не и шан­сът за про­фе­сио­нал­на реа­ли­за­ция. Оча­кв ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Стре­ме­жът за на­ла­га­не или за­по­вяд­ва­не по на­чин, не­тър­пящ въз­ра­же­ние, мо­же да пре­диз ...

  ОВЕН Стре­ме­жът за на­ла­га­не или за­по­вяд­ва­не по на­чин, не­тър­пящ въз­ра­же­ние, мо­же да пре­диз­ви­ка об­рат­но­то на оно­ва, към ко­е­то се стре­ми­те, и да пос­лед­ва зас­той, труд­нос­ти ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Денят ще е ус­пе­шен, ако вни­ма­тел­но пла­ни­ра­те не­ща­та. На ра­бот­но­то си място се със­ре­до ...

  ОВЕН Денят ще е ус­пе­шен, ако вни­ма­тел­но пла­ни­ра­те не­ща­та. На ра­бот­но­то си място се със­ре­до­то­че­те за справ­яне със за­дъл­же­ния­та. Не се разс­трой­ва­те за дре­бо­лии. Ако не сте вн ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Петък е хубав ден за Овните. Повечето от вас ще изявят своята комбинативност относно финанси. Характ ...

  ОВЕН Петък е хубав ден за Овните. Повечето от вас ще изявят своята комбинативност относно финанси. Характерни са пресметлийските и съразмерни действия, които носят придобивки. В професионално отношени ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Много благоприятен ден за Овните. Благотворното въздействие касае по-силно хората на изкуството и на ...

  ОВЕН Много благоприятен ден за Овните. Благотворното въздействие касае по-силно хората на изкуството и науката. Предвижда се ярка изява и реализация от вас. Успехът е на ваша страна. Овените не отстъп ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Днес при Овните започват да се разрешават някои от вашите семейни проблеми, което поражда у вас опти ...

  ОВЕН Днес при Овните започват да се разрешават някои от вашите семейни проблеми, което поражда у вас оптимизъм и успокоение. От друга страна обаче, мнозина от представителите на знака са притеснени. Н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Днес Овните имат голям шанс за реализация на интересуващите ги въпроси. Още по-големи са възможности ...

  ОВЕН Днес Овните имат голям шанс за реализация на интересуващите ги въпроси. Още по-големи са възможностите ви за провеждане на делови разговори за подписване на работни договори или провеждане на важ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН В понеделник Овните ще намерят начин за реализация, макар че мнозина от знака са силно обезпокоени п ...

  ОВЕН В понеделник Овните ще намерят начин за реализация, макар че мнозина от знака са силно обезпокоени поради проблемите, с които са затрупани. Лоши новини ще помрачат настроението на някои, но други ...

  Четете още
 • Любовен хороскоп за 11 – 17 февруари

  В седмицата на Свети Валентин ще усетим влиянието на Уран и Марс. Това може да ни донесе вълнуващи емоции ...

  В седмицата на Свети Валентин ще усетим влиянието на Уран и Марс. Това може да ни донесе вълнуващи емоции, но и разочарования. Любовни експерименти, гняв, силна сексуална енергия... Важно е да не взим ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Въз­ник­ват ма­те­ри­а­л­ни труд­нос­ти, ко­и­то мо­же да об­тег­нат се­мей­ни­те вза­и­мо­о­т­но­ше ...

  ОВЕН Въз­ник­ват ма­те­ри­а­л­ни труд­нос­ти, ко­и­то мо­же да об­тег­нат се­мей­ни­те вза­и­мо­о­т­но­ше­ния. Из­бяг­вай­те скан­да­ли. Не ви пре­по­ръч­вам и да пъ­ту­ва­те днес. Ако раз­чи­та­те, ч ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Ро­де­ни­те под Овен се про­я­вя­ват по два на­чи­на днес. Ед­ни­те от вас да­ват во­ля на чес­то­лю ...

  ОВЕН Ро­де­ни­те под Овен се про­я­вя­ват по два на­чи­на днес. Ед­ни­те от вас да­ват во­ля на чес­то­лю­би­е­то си, до­ка­то у дру­ги е на­рас­на­ло без­по­койс­т­во­то за па­ри. И в два­та слу­чая ...

  Четете още