Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 14 ЯНУАРИ

  ОВЕНВторник е особено добър ден за вашата активна служебна дейност. Освен че сте заредени с много енергия ...

  ОВЕНВторник е особено добър ден за вашата активна служебна дейност. Освен че сте заредени с много енергия, делата ви ще се развиват успешно. Действията на някои от вас в комбинация с приятели ще ви до ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 ЯНУАРИ

  ОВЕНПонеделник идва с много проблеми за Овен. Днес те са домашни и ако сте по-търпеливи, ще намерите възм ...

  ОВЕНПонеделник идва с много проблеми за Овен. Днес те са домашни и ако сте по-търпеливи, ще намерите възможности за разрешаването на повече от тях. Силите и лидерските енергии, които сега притежавате ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 ЯНУАРИ

  ОВЕН Неделя е из­пъл­нена с от­го­вор­нос­ти за Ов­ни­те, ко­и­то при мно­го от вас са свър­за­ни със зат ...

  ОВЕН Неделя е из­пъл­нена с от­го­вор­нос­ти за Ов­ни­те, ко­и­то при мно­го от вас са свър­за­ни със зат­руд­не­ния, при ня­кои пре­рас­на­ли в за­гу­би. Па­зе­те про­фе­си­о­нал­ния си прес­тиж и се ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 ЯНУАРИ

  ОВЕН Ов­ни­те за то­зи ден трябва да си пла­ну­ват ти­ха ве­чер в се­мей­на об­ста­нов­ка. От­дай­те се н ...

  ОВЕН Ов­ни­те за то­зи ден трябва да си пла­ну­ват ти­ха ве­чер в се­мей­на об­ста­нов­ка. От­дай­те се на пъ­лен ре­лакс в прия­тни раз­го­во­ри. Вие сте пос­ло­вич­ни ки­но­ма­ни, за­то­ва днес ви с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 ЯНУАРИ

  ОВЕНЕдинствената възможна алтернатива за вашите успешни действия днес е да се възползвате от всички сили ...

  ОВЕНЕдинствената възможна алтернатива за вашите успешни действия днес е да се възползвате от всички сили и умения, за да постигнете безпрепятствено своите цели и стремежи. Засиленото чувство за дом и ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 ЯНУАРИ

  ОВЕНВ четвъртък Овните са доста несигурни поради трудности и проблеми около тях. Това състояние е нетипич ...

  ОВЕНВ четвъртък Овните са доста несигурни поради трудности и проблеми около тях. Това състояние е нетипично за вас и мнозина биха избрали погрешното решение, отколкото решителността. Въпреки пречките ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 ЯНУАРИ

  ОВЕН Ва­ше­то усъ­рдие днес ще бъ­де глав­на­та при­чи­на за пос­ти­га­не на ус­пе­хи в де­ла­та. То­ва е ...

  ОВЕН Ва­ше­то усъ­рдие днес ще бъ­де глав­на­та при­чи­на за пос­ти­га­не на ус­пе­хи в де­ла­та. То­ва е дей­ства­ща­та тен­ден­ция, коя­то ви пра­ви са­моот­вер­же­ни, дис­цип­ли­нирaни и ме­то­дич­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 ЯНУАРИ

  ОВЕНВъв вторник се забелязват сериозни намерения и стремеж за справяне на всяка цена при Овните. Дори да ...

  ОВЕНВъв вторник се забелязват сериозни намерения и стремеж за справяне на всяка цена при Овните. Дори да нямате конкретни неприятности, днес сте в застой и повечето от действията ви ще бъдат безрезулт ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 ЯНУАРИ

  ОВЕНПонеделник определя навлизането ви в нов цикъл, отнасящ се до любовта. Днес Овните са одухотворени от ...

  ОВЕНПонеделник определя навлизането ви в нов цикъл, отнасящ се до любовта. Днес Овните са одухотворени от любовното си настроение и успехът им ще се дължи на любовта. Това чувство доста ви енергетизир ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 ЯНУАРИ

  ОВЕНКакво колекционирате? За какво можете да кажете, че ви принадлежи? Има ли такива неща, които винаги щ ...

  ОВЕНКакво колекционирате? За какво можете да кажете, че ви принадлежи? Има ли такива неща, които винаги ще бъдат с вас? Хубав ден за хубави въпроси, за усилване на чувството за сигурност. Просто се ра ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 ЯНУАРИ

  ОВЕНПредопределеността на събота са материалните трудности, конфликти, мошеничества и безсъние. Денят е т ...

  ОВЕНПредопределеността на събота са материалните трудности, конфликти, мошеничества и безсъние. Денят е труден и е необходимо повече дипломатичност и убедителност в действията. Доста изнервени сте и м ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 ЯНУАРИ

  ОВЕН Пе­тък е мно­го по­ле­зен ден за Ов­ни­те. Днес вие има­те доб­ра въз­мож­ност да по­ви­ши­те свои­т ...

  ОВЕН Пе­тък е мно­го по­ле­зен ден за Ов­ни­те. Днес вие има­те доб­ра въз­мож­ност да по­ви­ши­те свои­те съп­ро­ти­ви­тел­ни си­ли и ду­хов­ни въз­мож­нос­ти, ка­то по­се­ти­те място, кое­то е за­ре ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 ЯНУАРИ

  ОВЕННе бъдете прекалено критични. Не приемайте като даденост, че околните са отрицателно настроени спрямо ...

  ОВЕННе бъдете прекалено критични. Не приемайте като даденост, че околните са отрицателно настроени спрямо вашите идеи и планове за бъдещето. Влиятелни хора от света на големия бизнес с готовност ще ви ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 ЯНУАРИ

  ОВЕН В сряда Ов­ни­те ще нау­чат ра­дос­тни но­ви­ни и ще се чувс­тват по­бе­ди­те­ли. Някои про­ме­ни ще ...

  ОВЕН В сряда Ов­ни­те ще нау­чат ра­дос­тни но­ви­ни и ще се чувс­тват по­бе­ди­те­ли. Някои про­ме­ни ще нас­тъпят в служ­ба­та ви и до­ма. Те ще ви да­дат въз­мож­ност да се по­чувс­тва­те си­гур­ни ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 31 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са си пос­та­ви­ли пла­но­ве, кои­то на всяка це­на трябва да из­пълнят. Втор­ник е по ...

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са си пос­та­ви­ли пла­но­ве, кои­то на всяка це­на трябва да из­пълнят. Втор­ник е под­ходящ ден за се­риоз­на ак­тив­на ра­бо­та. Денят мо­же неп­рия­тно да ви сюр­при­зи­ра, ако ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 30 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН С мно­го ра­зум и от­го­вор­ност за­поч­ва­те сед­ми­ца­та и мо­же­те да се над­ява­те на доб­ри пос ...

  ОВЕН С мно­го ра­зум и от­го­вор­ност за­поч­ва­те сед­ми­ца­та и мо­же­те да се над­ява­те на доб­ри пос­ти­же­ния. Те имат от­но­ше­ние са­мо към тра­ди­цион­на­та ви ра­бо­та. За някои по­не­дел­ни ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 29 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Неделя има доб­ри по­ка­за­те­ли за вас, трябва да бъ­де­те не­от­стъп­чи­ви от на­ме­ре­ния­та си, ...

  ОВЕН Неделя има доб­ри по­ка­за­те­ли за вас, трябва да бъ­де­те не­от­стъп­чи­ви от на­ме­ре­ния­та си, за да ус­пе­е­те да ги ре­а­ли­зи­ра­те. Не при­бър­звай­те в слу­жеб­ни­те си за­дъл­же­ния, з ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 28 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Ов­ни­те в съ­бо­та ще имат един спо­коен ден, през кой­то е пре­по­ръ­чи­тел­но да не се зах­ва­щат ...

  ОВЕН Ов­ни­те в съ­бо­та ще имат един спо­коен ден, през кой­то е пре­по­ръ­чи­тел­но да не се зах­ва­щат с ни­как­во но­во на­чи­на­ние. Не­поня­тни за тях ще са при­чи­ни­те, кои­то за­бавят ре­ше­н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 27 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕННе бъдете прекалено критични. Не приемайте като даденост, че околните са отрицателно настроени спрямо ...

  ОВЕННе бъдете прекалено критични. Не приемайте като даденост, че околните са отрицателно настроени спрямо вашите идеи и планове за бъдещето. Влиятелни хора от света на големия бизнес с готовност ще ви ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 26 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН В чет­вър­тък Ов­ни­те ни­как не са с доб­ро са­мо­чувс­твие, осо­бе­но мъ­же­те от зна­ка. Денят е ...

  ОВЕН В чет­вър­тък Ов­ни­те ни­как не са с доб­ро са­мо­чувс­твие, осо­бе­но мъ­же­те от зна­ка. Денят е мно­го раз­нооб­ра­зен на съ­би­тия и има пре­дуп­реж­де­ние за то­ле­ран­тност и дип­ло­ма­тич ...

  Четете още