Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 28 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН В петък трябва да бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни в ду­ми и де­ла. По­ве­де­ние­то на по­ве­че­то от в ...

  ОВЕН В петък трябва да бъ­де­те мно­го вни­ма­тел­ни в ду­ми и де­ла. По­ве­де­ние­то на по­ве­че­то от вас ще бъ­де двой­стве­но, но не по­ра­ди на­ме­ре­ние да из­ма­ми­те няко­го, а за­що­то е на­р ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 27 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Въз­мож­но е да се чув­с­т­ва­те огор­че­ни, но и вие сте доп­ри­нес­ли за със­то­я­ни­е­то си. Вни­ ...

  ОВЕН Въз­мож­но е да се чув­с­т­ва­те огор­че­ни, но и вие сте доп­ри­нес­ли за със­то­я­ни­е­то си. Вни­ма­вай­те, склон­ни сте да до­пус­ка­те греш­ки и днес не би­ва мно­го да раз­чи­та­те на не­чи ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 26 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН В сряда Ов­ни­те ще нау­чат ра­дос­тни но­ви­ни и ще се чувс­тват по­бе­ди­те­ли. Някои про­ме­ни ще ...

  ОВЕН В сряда Ов­ни­те ще нау­чат ра­дос­тни но­ви­ни и ще се чувс­тват по­бе­ди­те­ли. Някои про­ме­ни ще нас­тъпят в служ­ба­та ви и до­ма. Те ще ви да­дат въз­мож­ност да се по­чувс­тва­те си­гур­ни ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 25 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са си пос­та­ви­ли пла­но­ве, кои­то на всяка це­на трябва да из­пълнят. Втор­ник е по ...

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са си пос­та­ви­ли пла­но­ве, кои­то на всяка це­на трябва да из­пълнят. Втор­ник е под­ходящ ден за се­риоз­на ак­тив­на ра­бо­та. Денят мо­же неп­рия­тно да ви сюр­при­зи­ра, ако ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 24 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН С мно­го ра­зум и от­го­вор­ност за­поч­ва­те сед­ми­ца­та и мо­же­те да се над­ява­те на доб­ри пос ...

  ОВЕН С мно­го ра­зум и от­го­вор­ност за­поч­ва­те сед­ми­ца­та и мо­же­те да се над­ява­те на доб­ри пос­ти­же­ния. Те имат от­но­ше­ние са­мо към тра­ди­цион­на­та ви ра­бо­та. За някои по­не­дел­ни ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 23 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Неделя е до­бър ден, но за мно­зи­на ще ос­та­не са­мо на те­о­рия та­къв. Та­ка е, за­що­то ви лип­ ...

  ОВЕН Неделя е до­бър ден, но за мно­зи­на ще ос­та­не са­мо на те­о­рия та­къв. Та­ка е, за­що­то ви лип­с­ва ор­га­ни­зи­ра­ност и по­ве­че­то от Овен ще до­пус­нат глу­па­ви греш­ки или ще пос­тъ­пя ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 22 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Съ­бо­та е мно­го до­бър за ва­ши­те кон­так­ти, а нап­ре­дъ­кът при мно­зи­на има от­но­ше­ние към ...

  ОВЕН Съ­бо­та е мно­го до­бър за ва­ши­те кон­так­ти, а нап­ре­дъ­кът при мно­зи­на има от­но­ше­ние към фи­нан­си­те. Из­вес­тни неп­рия­тнос­ти мо­гат да пос­лед­ват от раз­го­вор с ви­со­ко­пос­та­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 21 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Ед­на част от Овен да­ват воля на чес­то­лю­бие­то си, до­ка­то у дру­ги­те е на­рас­на­ло без­по­ко ...

  ОВЕН Ед­на част от Овен да­ват воля на чес­то­лю­бие­то си, до­ка­то у дру­ги­те е на­рас­на­ло без­по­кой­ствие­то за па­ри, не се впус­кай­те в из­лиш­ни хар­чо­ве. Необ­хо­ди­мо е да съоб­раз­ява­т ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Чет­вър­тък ще бъ­де ус­пе­шен ден за вас, ма­кар че мно­зи­на от Овен се при­тесн­яват за от­но­ше­ ...

  ОВЕН Чет­вър­тък ще бъ­де ус­пе­шен ден за вас, ма­кар че мно­зи­на от Овен се при­тесн­яват за от­но­ше­ния­та си с чо­век, на чия­то по­мощ раз­чи­тат, и по та­зи при­чи­на мно­зи­на днес няма да бъ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Преи­му­щес­тво­то ви в сряда е в па­рич­ни­те пе­чал­би и при­до­бив­ки. Ако те са свър­за­ни с биз ...

  ОВЕН Преи­му­щес­тво­то ви в сряда е в па­рич­ни­те пе­чал­би и при­до­бив­ки. Ако те са свър­за­ни с биз­не­са, доб­ре е да се вслу­ша­те в мне­ние­то на парт­ньо­ри­те си. В ос­та­на­ли­те слу­чаи с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Във втор­ник дейс­т­ви­я­та ви ще бъ­дат зат­руд­не­ни по­ра­ди лип­са на дос­та­тъч­на яс­но­та. Де ...

  ОВЕН Във втор­ник дейс­т­ви­я­та ви ще бъ­дат зат­руд­не­ни по­ра­ди лип­са на дос­та­тъч­на яс­но­та. Де­нят ще бъ­де ус­пе­шен за про­фе­си­о­нал­на изя­ва, на ра­бот­но­то ви мяс­то се очак­ват про ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Днес Овните ще бъдат обект на разговор в службата си. Вероятно вашите началници или колеги ще се съв ...

  ОВЕН Днес Овните ще бъдат обект на разговор в службата си. Вероятно вашите началници или колеги ще се съвещават относно мястото, на което ще се наложи да работите. Понеделник сочи парични загуби, ако ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН За повечето от Овен неделя идва с приятно пътуване. Много силен ден за партниране, подписване на дог ...

  ОВЕН За повечето от Овен неделя идва с приятно пътуване. Много силен ден за партниране, подписване на договори и работа с държавни учреждения. Откриват се и добри възможности за справяне с паричен про ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Денят ви ще бъ­де из­пъл­нен с труд­нос­ти и нас­трое­ние­то ви ни­как не е доб­ро. То­ва се дъл­жи ...

  ОВЕН Денят ви ще бъ­де из­пъл­нен с труд­нос­ти и нас­трое­ние­то ви ни­как не е доб­ро. То­ва се дъл­жи на до­маш­ни проб­ле­ми, кои­то за мо­мен­та мъч­но ще раз­ре­ши­те. Ще ви раз­гневят някои от ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Краят на ра­бот­на­та сед­ми­ца е, но Ов­ни­те имат важ­ни про­фе­сио­нал­ни ан­га­жи­мен­ти. То­ва ...

  ОВЕН Краят на ра­бот­на­та сед­ми­ца е, но Ов­ни­те имат важ­ни про­фе­сио­нал­ни ан­га­жи­мен­ти. То­ва ще на­то­ва­ри пси­хи­ка­та ви и не е из­клю­че­но неу­сет­но да до­пус­не­те греш­ки. Ус­по­ко ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН В чет­вър­тък ще се на­ло­жи да во­ди­те ре­ди­ца важ­ни раз­го­во­ри. При ед­ни те са се­мей­ни, за ...

  ОВЕН В чет­вър­тък ще се на­ло­жи да во­ди­те ре­ди­ца важ­ни раз­го­во­ри. При ед­ни те са се­мей­ни, за дру­ги - про­фе­сио­нал­ни, в служ­ба­та ще има­те под­кре­па­та на ко­ле­ги и прия­те­ли. Доб ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Сряда се ха­рак­те­ри­зи­ра с някои труд­нос­ти за Ов­ни­те, кои­то лес­но мо­же­те да прео­до­лее­т ...

  ОВЕН Сряда се ха­рак­те­ри­зи­ра с някои труд­нос­ти за Ов­ни­те, кои­то лес­но мо­же­те да прео­до­лее­те, ако из­бег­не­те спо­ро­ве­те и по­ле­ми­ки­те с хо­ра от служ­ба­та ви. То­ва са ва­ши неп­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Втор­ник е къс­мет­лий­ски ден, а всич­ко, от­нас­ящо се до де­ло­вия, со­циал­ния или до­маш­ния жи ...

  ОВЕН Втор­ник е къс­мет­лий­ски ден, а всич­ко, от­нас­ящо се до де­ло­вия, со­циал­ния или до­маш­ния жи­вот, ще над­хвър­ли оча­ква­ния­та ви. Ус­пеш­ни фи­нан­со­ви опе­ра­ции и со­лид­ни пе­чал­би ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН По­не­дел­ник е ин­те­ре­сен ден за мно­зи­на. На­си­тен е със съ­би­тия, кои­то мо­гат да се оп­ре­ ...

  ОВЕН По­не­дел­ник е ин­те­ре­сен ден за мно­зи­на. На­си­тен е със съ­би­тия, кои­то мо­гат да се оп­ре­делят ка­то раз­но­род­ни. В об­щи ли­нии, въп­ре­ки неп­рия­тнос­ти­те, кои­то има­те в до­ма, ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 ДЕКЕМВРИ

  ОВЕН Неделя е нап­рег­на­та за мно­зи­на от Овен. В по­ве­че­то слу­чаи ста­ва ду­ма за сър­деч­ни и де­л ...

  ОВЕН Неделя е нап­рег­на­та за мно­зи­на от Овен. В по­ве­че­то слу­чаи ста­ва ду­ма за сър­деч­ни и де­ло­ви неп­ри­я­т­нос­ти. Зас­т­ра­ше­ни сте от до­пус­ка­не на греш­ки под вли­я­ние на емо­ции. ...

  Четете още