HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 4 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН За по­ве­че­то от Овен е по-доб­ре днес да се от­ка­жат от на­ме­ре­ни­я­та си, осо­бе­но ако те са ...

  ОВЕН За по­ве­че­то от Овен е по-доб­ре днес да се от­ка­жат от на­ме­ре­ни­я­та си, осо­бе­но ако те са свър­за­ни с ра­бо­та и це­лят пос­ти­га­не на оп­ре­де­ле­на при­до­бив­ка. Бла­го­ра­зум­но­т ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Нелош ден, до гол­яма сте­пен спо­собс­тващ за из­пъл­не­ние на ва­ши­те же­ла­ния. Ще ви об­хва­нат ...

  ОВЕН Нелош ден, до гол­яма сте­пен спо­собс­тващ за из­пъл­не­ние на ва­ши­те же­ла­ния. Ще ви об­хва­нат съм­не­ния в собс­тве­ни­те ви въз­мож­нос­ти за справ­яне със за­да­чи­те си. Пла­ни­рай­те н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Пе­тък се оче­рта­ва до­бър за Ов­ни­те, въп­ре­ки че се за­беля­зва някак­во не­до­волс­тво или не­ ...

  ОВЕН Пе­тък се оче­рта­ва до­бър за Ов­ни­те, въп­ре­ки че се за­беля­зва някак­во не­до­волс­тво или не­доб­ро нас­трое­ние у вас. Ве­роя­тно сте по­тис­на­ти на те­ма па­ри. Ако се за­дей­ства­те по ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН В чет­вър­тък е въз­мож­но да се сблъс­ка­те с неп­рия­тнос­ти, необ­хо­ди­ма е сдър­жа­ност. Бъ­де­ ...

  ОВЕН В чет­вър­тък е въз­мож­но да се сблъс­ка­те с неп­рия­тнос­ти, необ­хо­ди­ма е сдър­жа­ност. Бъ­де­те мно­го пред­паз­ли­ви в об­щу­ва­не­то с око­лни­те. Из­бягвай­те кон­фрон­та­ции с же­ни. В ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 31 ЯНУАРИ

  ОВЕН Сряда е нап­рег­на­та за мно­зи­на от Овен. В по­ве­че­то слу­чаи ста­ва ду­ма за де­ло­ви неп­рия­т ...

  ОВЕН Сряда е нап­рег­на­та за мно­зи­на от Овен. В по­ве­че­то слу­чаи ста­ва ду­ма за де­ло­ви неп­рия­тнос­ти. Зас­тра­ше­ни сте от до­пус­ка­не на греш­ки под влия­ние на емо­ции. Тър­се­те съ­дей­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 30 ЯНУАРИ

  ОВЕН Появ­ява се но­ва ясно­та в де­ла­та ви, коя­то мо­же би ще изи­ска от вас да се от­ка­же­те от до­с ...

  ОВЕН Появ­ява се но­ва ясно­та в де­ла­та ви, коя­то мо­же би ще изи­ска от вас да се от­ка­же­те от до­се­гаш­ни­те пла­но­ве и ам­би­ции. Не е из­клю­че­но някои Ов­ни да по­лу­чат неп­рия­тно съоб­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 29 ЯНУАРИ

  ОВЕН Понеделник има успешно развитие за Овните. Денят е благоприятен за контакти. В професионално отношен ...

  ОВЕН Понеделник има успешно развитие за Овните. Денят е благоприятен за контакти. В професионално отношение ще имате плодотворен ден, но не бъдете наивни, защото някой може да се възползва и да ви при ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 28 ЯНУАРИ

  ОВЕН Те­зи от вас, ко­и­то се за­ни­ма­ват с тър­го­вия или рек­ла­ма, днес трябва да вни­ма­ват да не зл ...

  ОВЕН Те­зи от вас, ко­и­то се за­ни­ма­ват с тър­го­вия или рек­ла­ма, днес трябва да вни­ма­ват да не зло­у­пот­ребят с не­чие до­ве­рие. Ако смята­те, че най-сък­ро­ве­ни­те ви вярва­ния са под­ло­ж ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 27 ЯНУАРИ

  ОВЕН Ов­ни­те в съ­бо­та ще имат ро­ман­тич­ни ув­ле­че­ния, мно­го сре­щи и за­поз­нанс­тва, кои­то ще и ...

  ОВЕН Ов­ни­те в съ­бо­та ще имат ро­ман­тич­ни ув­ле­че­ния, мно­го сре­щи и за­поз­нанс­тва, кои­то ще изи­грая­т важ­на роля в жи­во­та им. За някои са на­ли­це хар­чо­ве, кои­то зна­чи­тел­но ще ст ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 26 ЯНУАРИ

  ОВЕН Има­те зе­ле­на свет­ли­на за всич­ки твор­чес­ки на­чи­на­ния. От­де­ле­те мно­го вре­ме за уче­ние ...

  ОВЕН Има­те зе­ле­на свет­ли­на за всич­ки твор­чес­ки на­чи­на­ния. От­де­ле­те мно­го вре­ме за уче­ние­то, об­ра­зо­ва­ние­то и са­моу­съ­вър­шенс­тва­не­то си. Ака­де­мич­на­та ат­мос­фе­ра ще по­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 25 ЯНУАРИ

  ОВЕН Днес ва­ша­та го­тов­ност за ак­тив­ни дей­ствия е це­ле­на­со­че­на и се­беут­вър­жда­ва­ща. Пра­ви ...

  ОВЕН Днес ва­ша­та го­тов­ност за ак­тив­ни дей­ствия е це­ле­на­со­че­на и се­беут­вър­жда­ва­ща. Пра­ви впе­чат­ле­ние вът­реш­на­та хар­мо­ния и точ­на­та ин­туи­ция, коя­то ви по­ма­га да проя­ви­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 24 ЯНУАРИ

  ОВЕН Сряда е противоречив ден за повечето от Овните. При някои от вас действията са активни, но възникват ...

  ОВЕН Сряда е противоречив ден за повечето от Овните. При някои от вас действията са активни, но възникват неочаквани и много трудно преодолими препятствия, които, ако не напълно, то част от делата ви ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 23 ЯНУАРИ

  ОВЕН Вторник е доста успешен ден. Днес много от вас могат да завоюват финансови придобивки или да потърся ...

  ОВЕН Вторник е доста успешен ден. Днес много от вас могат да завоюват финансови придобивки или да потърсят разговор с началника си в службата за повишаване на заплащането. Днес е възможно някои от вас ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 22 ЯНУАРИ

  ОВЕН В по­не­дел­ник сте ре­ши­тел­ни и дей­ствия­та ви са ус­пеш­ни. Доб­ре би би­ло да не прояв­ява­те ...

  ОВЕН В по­не­дел­ник сте ре­ши­тел­ни и дей­ствия­та ви са ус­пеш­ни. Доб­ре би би­ло да не прояв­ява­те кри­тич­ност към око­лни­те, за да не си нав­ли­ча­те не­чия неп­рия­зън. Денят се ха­рак­те­ри ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 21 ЯНУАРИ

  ОВЕН Днес у мно­зи­на ще се за­си­ли усе­ща­не­то, че не­що не е на­ред, и ще се съ­бу­ди по­доз­ри­тел­н ...

  ОВЕН Днес у мно­зи­на ще се за­си­ли усе­ща­не­то, че не­що не е на­ред, и ще се съ­бу­ди по­доз­ри­тел­ност­та ви. Мо­же би ня­кой на­хал­но ще се опи­та да съ­бе­ре до­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция за ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 ЯНУАРИ

  ОВЕН Днес нас­трое­ние­то на някои от Овен е мрач­но. Има­те пра­во да се гне­ви­те, тъй ка­то сте би­ли ...

  ОВЕН Днес нас­трое­ние­то на някои от Овен е мрач­но. Има­те пра­во да се гне­ви­те, тъй ка­то сте би­ли под­ве­де­ни и сте взе­ли от­но­ше­ние по въп­рос, кой­то не е от ва­ша­та ком­пе­тен­ция. От­с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 ЯНУАРИ

  ОВЕН В пе­тък за­поч­ва­те прек­рас­но и мно­го от вас се чувс­тват на­пъл­но въз­ста­но­ве­ни. Ве­роя­тн ...

  ОВЕН В пе­тък за­поч­ва­те прек­рас­но и мно­го от вас се чувс­тват на­пъл­но въз­ста­но­ве­ни. Ве­роя­тно то­ва усе­ща­не ид­ва по спе­ци­фич­ни при­чи­ни, свър­за­ни с ва­ша­та ра­бо­та, коя­то днес ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 ЯНУАРИ

  ОВЕН Действията ви са прекалено открити и често неудобни за много от околните. Това е позиция, която пред ...

  ОВЕН Действията ви са прекалено открити и често неудобни за много от околните. Това е позиция, която предизвиква трудности и създава напрежение на много нива. До известна степен имате право, но онова, ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 ЯНУАРИ

  ОВЕН Във втор­ник бла­го­ра­зу­мие­то над­дел­ява у Ов­ни­те. Мо­же да се свър­же пре­ди всич­ко с ва­шия ...

  ОВЕН Във втор­ник бла­го­ра­зу­мие­то над­дел­ява у Ов­ни­те. Мо­же да се свър­же пре­ди всич­ко с ва­шия про­фе­сио­на­лен и фи­нан­сов ста­тут, кой­то бав­но за­поч­ва да по­ви­ша­ва ни­во­то си. На ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 ЯНУАРИ

  ОВЕН Пазете се от допускане на грешки във финансовите дела поради липса на информация. Иначе понеделник м ...

  ОВЕН Пазете се от допускане на грешки във финансовите дела поради липса на информация. Иначе понеделник може да се нарече печеливш, тъй като за мнозина възникват благоприятни условия за материална реа ...

  Четете още