Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 25 ФЕВРУАРИ

  ОВЕНВъв вторник ви съпътстват късмет и добри възможности. Предстоят ви успешно пътуване, промяна на обсто ...

  ОВЕНВъв вторник ви съпътстват късмет и добри възможности. Предстоят ви успешно пътуване, промяна на обстоятелствата в дома към добро, обществени контакти, от които може да очаквате добри перспективи. ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 24 ФЕВРУАРИ

  ОВЕНЗа повечето от вас понеделник е пълен с късмет - професионалният ден е положителен, делата ви ще се д ...

  ОВЕНЗа повечето от вас понеделник е пълен с късмет - професионалният ден е положителен, делата ви ще се движат достатъчно бързо, имате възможност за финансови придобивки. Онези от знака, които са зает ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 23 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Те­зи от вас, ко­и­то се за­ни­ма­ват с тър­го­вия или рек­ла­ма, днес трябва да вни­ма­ват да не зл ...

  ОВЕН Те­зи от вас, ко­и­то се за­ни­ма­ват с тър­го­вия или рек­ла­ма, днес трябва да вни­ма­ват да не зло­у­пот­ребят с не­чие до­ве­рие. Ако смята­те, че най-сък­ро­ве­ни­те ви вярва­ния са под­ло­ж ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 22 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Ов­ни­те в съ­бо­та ще имат ро­ман­тич­ни ув­ле­че­ния, мно­го сре­щи и за­поз­нанс­тва, кои­то ще и ...

  ОВЕН Ов­ни­те в съ­бо­та ще имат ро­ман­тич­ни ув­ле­че­ния, мно­го сре­щи и за­поз­нанс­тва, кои­то ще изи­грая­т важ­на роля в жи­во­та им. За някои са на­ли­це хар­чо­ве, кои­то зна­чи­тел­но ще ст ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 21 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Има­те зе­ле­на свет­ли­на за всич­ки твор­чес­ки на­чи­на­ния. От­де­ле­те мно­го вре­ме за уче­ние ...

  ОВЕН Има­те зе­ле­на свет­ли­на за всич­ки твор­чес­ки на­чи­на­ния. От­де­ле­те мно­го вре­ме за уче­ние­то, об­ра­зо­ва­ние­то и са­моу­съ­вър­шенс­тва­не­то си. Ака­де­мич­на­та ат­мос­фе­ра ще по­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Днес ва­ша­та го­тов­ност за ак­тив­ни дей­ствия е це­ле­на­со­че­на и се­беут­вър­жда­ва­ща. Пра­ви ...

  ОВЕН Днес ва­ша­та го­тов­ност за ак­тив­ни дей­ствия е це­ле­на­со­че­на и се­беут­вър­жда­ва­ща. Пра­ви впе­чат­ле­ние вът­реш­на­та хар­мо­ния и точ­на­та ин­туи­ция, коя­то ви по­ма­га да проя­ви­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Сряда е про­ти­во­ре­чив ден за по­ве­че­то от Ов­ни­те. При някои от вас дей­ствия­та са ак­тив­ни, ...

  ОВЕН Сряда е про­ти­во­ре­чив ден за по­ве­че­то от Ов­ни­те. При някои от вас дей­ствия­та са ак­тив­ни, но въз­ник­ват нео­чак­ва­ни и мно­го труд­но прео­до­ли­ми препя­тствия, кои­то, ако не на­пъ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Втор­ник е дос­та ус­пе­шен ден. Днес мно­го от вас мо­гат да за­вою­ват фи­нан­со­ви при­до­бив­ки ...

  ОВЕН Втор­ник е дос­та ус­пе­шен ден. Днес мно­го от вас мо­гат да за­вою­ват фи­нан­со­ви при­до­бив­ки или да по­търсят раз­го­вор с на­чал­ни­ка си в служ­ба­та за по­ви­ша­ва­не на зап­ла­ща­не­то ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН В по­не­дел­ник сте ре­ши­тел­ни и дей­ствия­та ви са ус­пеш­ни. Доб­ре би би­ло да не прояв­ява­те ...

  ОВЕН В по­не­дел­ник сте ре­ши­тел­ни и дей­ствия­та ви са ус­пеш­ни. Доб­ре би би­ло да не прояв­ява­те кри­тич­ност към око­лни­те, за да не си нав­ли­ча­те не­чия неп­рия­зън. Денят се ха­рак­те­ри ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН В неделя бла­го­ра­зу­ми­е­то над­де­ля­ва в Ов­ни­те. Мо­же да се свър­же пре­ди всич­ко с ва­шия п ...

  ОВЕН В неделя бла­го­ра­зу­ми­е­то над­де­ля­ва в Ов­ни­те. Мо­же да се свър­же пре­ди всич­ко с ва­шия про­фе­си­о­на­лен и фи­нан­сов ста­тут, кой­то бав­но за­поч­ва да по­ви­ша­ва ни­во­то си. На­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Ов­ни­те за то­зи ден трябва да си пла­ну­ват ти­ха ве­чер в се­мей­на об­ста­нов­ка. От­дай­те се н ...

  ОВЕН Ов­ни­те за то­зи ден трябва да си пла­ну­ват ти­ха ве­чер в се­мей­на об­ста­нов­ка. От­дай­те се на пъ­лен ре­лакс в прия­тни раз­го­во­ри. Вие сте пос­ло­вич­ни ки­но­ма­ни, за­то­ва днес ви с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 ФЕВРУАРИ

  ОВЕНВ петък Овните е хубаво да избягват противоречията с колеги през работния ден. Бъдете бдителни за соб ...

  ОВЕНВ петък Овните е хубаво да избягват противоречията с колеги през работния ден. Бъдете бдителни за собственото си служебно място, защото във вашия делови живот се извършват промени. В този смисъл п ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 ФЕВРУАРИ

  ОВЕНЧетвъртък е радостен ден за Овните. Забелязва се някакво облекчение във връзка с пари, а от друга стр ...

  ОВЕНЧетвъртък е радостен ден за Овните. Забелязва се някакво облекчение във връзка с пари, а от друга страна - и възбуденост във връзка с празник или някакви приготовления. Налице е и благоприятна про ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 ФЕВРУАРИ

  ОВЕНСряда е един от недобрите дни за Овните. Касае най-вече медиците и хората, чиято професия или дейност ...

  ОВЕНСряда е един от недобрите дни за Овните. Касае най-вече медиците и хората, чиято професия или дейност се свързва със съд и закон. Някои от вас ще се откажат от служебни планове. Бизнесмените имат ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 ФЕВРУАРИ

  ОВЕНВторник се очертава добър за Овните, въпреки че се забелязва някакво недоволство или недобро настроен ...

  ОВЕНВторник се очертава добър за Овните, въпреки че се забелязва някакво недоволство или недобро настроение у вас. Вероятно сте потиснати на тема пари и това като че ли е най-характерно за някои бизне ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 ФЕВРУАРИ

  ОВЕНДенят предоставя възможности за реализация на личните ви планове. Не са изключени случайни контакти с ...

  ОВЕНДенят предоставя възможности за реализация на личните ви планове. Не са изключени случайни контакти с жени, които ще помогнат за положителните ви действия. Домът е мястото, където днес ще се чувст ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Днес у мно­зи­на ще се за­си­ли усе­ща­не­то, че не­що не е на­ред, и ще се съ­бу­ди по­доз­ри­тел­н ...

  ОВЕН Днес у мно­зи­на ще се за­си­ли усе­ща­не­то, че не­що не е на­ред, и ще се съ­бу­ди по­доз­ри­тел­ност­та ви. Мо­же би ня­кой на­хал­но ще се опи­та да съ­бе­ре до­пъл­ни­тел­на ин­фор­ма­ция за ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Днес нас­трое­ние­то на някои от Овен е мрач­но. Има­те пра­во да се гне­ви­те, тъй ка­то сте би­ли ...

  ОВЕН Днес нас­трое­ние­то на някои от Овен е мрач­но. Има­те пра­во да се гне­ви­те, тъй ка­то сте би­ли под­ве­де­ни и сте взе­ли от­но­ше­ние по въп­рос, кой­то не е от ва­ша­та ком­пе­тен­ция. От­с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН В пе­тък за­поч­ва­те прек­рас­но и мно­го от вас се чувс­тват на­пъл­но въз­ста­но­ве­ни. Ве­роя­тн ...

  ОВЕН В пе­тък за­поч­ва­те прек­рас­но и мно­го от вас се чувс­тват на­пъл­но въз­ста­но­ве­ни. Ве­роя­тно то­ва усе­ща­не ид­ва по спе­ци­фич­ни при­чи­ни, свър­за­ни с ва­ша­та ра­бо­та, коя­то днес ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Дей­ствия­та ви са пре­ка­ле­но от­кри­ти и чес­то неу­доб­ни за мно­го от око­лни­те. То­ва е по­зи ...

  ОВЕН Дей­ствия­та ви са пре­ка­ле­но от­кри­ти и чес­то неу­доб­ни за мно­го от око­лни­те. То­ва е по­зи­ция, коя­то пре­диз­вик­ва труд­нос­ти и съз­да­ва нап­ре­же­ние на мно­го ни­ва. До из­вес­тн ...

  Четете още