HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 15 МАРТ

  ОВЕН Мно­зи­на от Ов­ни­те днес са от­да­де­ни на раз­ми­съл. Про­фе­сио­нал­ният ден се ог­ра­ни­ча­ва с ...

  ОВЕН Мно­зи­на от Ов­ни­те днес са от­да­де­ни на раз­ми­съл. Про­фе­сио­нал­ният ден се ог­ра­ни­ча­ва с мно­го ра­бо­та, коя­то из­цяло ще ви по­гъл­не. Важ­но е да се спра­ви­те, за­що­то от то­ва ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 МАРТ

  ОВЕН Сряда е кри­зи­сен ден за Ов­ни­те въп­ре­ки прек­рас­ни­те въз­мож­нос­ти пред тях. Някои от вас са ...

  ОВЕН Сряда е кри­зи­сен ден за Ов­ни­те въп­ре­ки прек­рас­ни­те въз­мож­нос­ти пред тях. Някои от вас са здра­вос­лов­но не­раз­по­ло­же­ни. Ло­ши­те но­ви­ни, сил­ни спън­ки или ого­рче­ния дос­та в ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 МАРТ

  ОВЕН Денят е под­ходящ за про­даж­би или сдел­ки с нед­ви­жи­мо иму­щес­тво. По-лес­но от оча­ква­ния­та ...

  ОВЕН Денят е под­ходящ за про­даж­би или сдел­ки с нед­ви­жи­мо иму­щес­тво. По-лес­но от оча­ква­ния­та ви ще се осъ­щест­вят фи­нан­со­ви­те опе­ра­ции, кои­то са ви необ­хо­ди­ми. Въп­ре­ки всич­ко ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 МАРТ

  ОВЕН Липсата на достатъчно отмора през почивните дни ще ви създаде трудности в професионалния понеделник. ...

  ОВЕН Липсата на достатъчно отмора през почивните дни ще ви създаде трудности в професионалния понеделник. Възникват пречки, с които мъчно ще се справите. Това ще накара мнозина да проявят агресия към ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 МАРТ

  ОВЕН За по­ве­че­то от Ов­ни­те неделя е свър­за­на с об­щес­т­ве­на и со­ци­а­л­на про­мя­на. По­ве­че­т ...

  ОВЕН За по­ве­че­то от Ов­ни­те неделя е свър­за­на с об­щес­т­ве­на и со­ци­а­л­на про­мя­на. По­ве­че­то от вас очак­ват ня­как­ви важ­ни но­ви­ни, свър­за­ни с биз­нес или кон­такт с чуж­би­на, ще ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 МАРТ

  ОВЕН На Ов­ни­те в съ­бо­та ще се на­ло­жи да про­менят пла­но­ве­те и це­ли­те си за деня. Съоб­ра­зе­те ...

  ОВЕН На Ов­ни­те в съ­бо­та ще се на­ло­жи да про­менят пла­но­ве­те и це­ли­те си за деня. Съоб­ра­зе­те се с же­ла­ние­то на лю­би­мия си чо­век да си ос­та­не­те у до­ма са­ми и да се от­да­де­те н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 МАРТ

  ОВЕН В пе­тък Ов­ни­те са мал­ко мрач­ни, а някои до­ри прояв­яват аг­ре­сия. Биз­нес­ме­ни­те са при­тес ...

  ОВЕН В пе­тък Ов­ни­те са мал­ко мрач­ни, а някои до­ри прояв­яват аг­ре­сия. Биз­нес­ме­ни­те са при­тес­не­ни от дей­ствия­та на свои­те парт­ньо­ри и имат ос­но­ва­ние. Всич­ки от Овен трябва да бъ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 МАРТ

  ОВЕН В чет­вър­тък за по­ве­че­то Ов­ни са ха­рак­тер­ни до­маш­ни неп­рия­тнос­ти, на­ли­це са проб­ле­м ...

  ОВЕН В чет­вър­тък за по­ве­че­то Ов­ни са ха­рак­тер­ни до­маш­ни неп­рия­тнос­ти, на­ли­це са проб­ле­ми, кои­то са труд­но раз­ре­ши­ми. При­чи­ни­те за то­ва най-ве­роя­тно са фи­нан­со­ви. Доб­ро ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 МАРТ

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са със за­си­ле­но усе­ща­не за фи­нан­сов ущърб. Денят оба­че ще ви сюр­при­зи­ра вне ...

  ОВЕН Днес Ов­ни­те са със за­си­ле­но усе­ща­не за фи­нан­сов ущърб. Денят оба­че ще ви сюр­при­зи­ра вне­зап­но в служ­ба­та, тъй че той се оп­ре­деля ка­то ва­жен за вас. За мно­зи­на ра­бот­ният де ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 АПРИЛ

  ОВЕН Събота не е осо­бе­но при­я­тен ден, още по­ве­че че сте зас­т­ра­ше­ни с кон­ф­лик­ти. Има­те шанс ...

  ОВЕН Събота не е осо­бе­но при­я­тен ден, още по­ве­че че сте зас­т­ра­ше­ни с кон­ф­лик­ти. Има­те шанс за ма­те­ри­а­л­ни при­хо­ди, но ще ви кос­т­ват мно­го нер­ви. Бъ­де­те въз­дър­жа­ни, за да с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 МАРТ

  ОВЕН За Овните вторник ще бъде труден ден, свързан с работата. Възникват проблеми, които на този етап са ...

  ОВЕН За Овните вторник ще бъде труден ден, свързан с работата. Възникват проблеми, които на този етап са трудно разрешими, пред други от знака се повишават възможностите за добри печалби в съдружие. П ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 МАРТ

  ОВЕН По­не­дел­ник е ден за тран­сфор­ма­ции око­ло вас. Фи­нан­со­ва­та дей­ност не но­си ус­пех. Необ­х ...

  ОВЕН По­не­дел­ник е ден за тран­сфор­ма­ции око­ло вас. Фи­нан­со­ва­та дей­ност не но­си ус­пех. Необ­хо­ди­ма е оп­ре­де­ле­на ра­зум­на па­сив­ност, при­ми­ре­те се с то­зи факт. От­дай­те се по­в ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 МАРТ

  ОВЕН Днес Ов­ни­те тряб­ва да нап­ра­вят своя из­бор спря­мо две пред­ло­же­ния, вие си зна­е­те ин­те­ре ...

  ОВЕН Днес Ов­ни­те тряб­ва да нап­ра­вят своя из­бор спря­мо две пред­ло­же­ния, вие си зна­е­те ин­те­ре­си­те и ня­ма да съ­жа­ля­ва­те за из­бо­ра си по-къс­но. За те­зи, ко­и­то са на ръ­ко­вод­ни ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 МАРТ

  ОВЕН Съ­бо­та е ра­дос­тна за Ов­ни­те. Как­во­то е би­ло необ­хо­ди­мо, сте нап­ра­ви­ли и се­га ще има­ ...

  ОВЕН Съ­бо­та е ра­дос­тна за Ов­ни­те. Как­во­то е би­ло необ­хо­ди­мо, сте нап­ра­ви­ли и се­га ще има­те же­ла­ни­те пло­до­ве - не­за­ви­си­мо да­ли се от­нася до ма­те­риал­ни пе­чал­би или емо­ц ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 МАРТ

  ОВЕН В пе­тък при по­ве­че­то от Ов­ни­те се наб­лю­да­ва из­то­ще­ние и до­ри мал­ко по­ра­жен­чес­ко на ...

  ОВЕН В пе­тък при по­ве­че­то от Ов­ни­те се наб­лю­да­ва из­то­ще­ние и до­ри мал­ко по­ра­жен­чес­ко нас­трое­ние вследс­твие на­то­ва­ре­на­та ви сед­ми­ца. Сблъс­ка­ли сте се с оби­ди, ра­зо­ча­ро ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 МАРТ

  ОВЕН Овните много сериозно и решително ще се подготвят за осъществяването на задачите си в четвъртък. Сам ...

  ОВЕН Овните много сериозно и решително ще се подготвят за осъществяването на задачите си в четвъртък. Само че има вероятност да се нагърбите с повече ангажименти и в желанието си да се справите с всич ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 28 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Денят е напрегнат, но препоръката е да се въздържате от конфликти, особено с мъжете, от които сте за ...

  ОВЕН Денят е напрегнат, но препоръката е да се въздържате от конфликти, особено с мъжете, от които сте зависими по някакъв начин. Възможно е да сте натоварени с повече работа, но може да разчитате на ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 27 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Вторник е много благоприятен за професионалните ви дела и обещава постигане на желаната реализация. ...

  ОВЕН Вторник е много благоприятен за професионалните ви дела и обещава постигане на желаната реализация. Очертава се и доста ползотворно пътуване и срещи със съмишленици. Ядовете и неприятностите ви в ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 26 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН В по­не­дел­ник ва­ша­та ре­ши­тел­ност по от­но­ше­ние на де­ла­та приб­ли­жа­ва до аг­ре­сия. Ве­р ...

  ОВЕН В по­не­дел­ник ва­ша­та ре­ши­тел­ност по от­но­ше­ние на де­ла­та приб­ли­жа­ва до аг­ре­сия. Ве­роя­тно проб­ле­ми­те са от об­щес­твен и де­ло­ви ха­рак­тер. За съ­жа­ле­ние те са труд­но раз ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 25 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Мно­зи­на днес до­ла­вят ин­ту­и­тив­но края на един неосо­бе­но бла­гоп­ри­я­тен пе­ри­од, през кой ...

  ОВЕН Мно­зи­на днес до­ла­вят ин­ту­и­тив­но края на един неосо­бе­но бла­гоп­ри­я­тен пе­ри­од, през кой­то са би­ли страш­но об­ре­ме­не­ни от слу­жеб­ни за­дъл­же­ния. Пред вас се от­к­ри­ват но­ви ...

  Четете още