Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 6 АВГУСТ

  ОВЕНВторник се характеризира с делова сполука, но ще ви върви в осъществяването и на личните намерения. Щ ...

  ОВЕНВторник се характеризира с делова сполука, но ще ви върви в осъществяването и на личните намерения. Ще получите предложение за работа по специалността си, и то при отлични условия. Никой няма да с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 АВГУСТ

  ОВЕННе се опитвайте да впечатлите някого със своята интелигентност. В крайна сметка може да направите сам ...

  ОВЕННе се опитвайте да впечатлите някого със своята интелигентност. В крайна сметка може да направите самия себе си на глупак. Не разчитайте на красноречието си в трудни ситуации. Просто оставете неща ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 АВГУСТ

  ОВЕН Неделя е ху­бав ден за Ов­ни­те. По­ве­че­то от вас ще изя­вят сво­я­та ком­би­на­тив­ност от­нос­но ...

  ОВЕН Неделя е ху­бав ден за Ов­ни­те. По­ве­че­то от вас ще изя­вят сво­я­та ком­би­на­тив­ност от­нос­но фи­нан­си. Ха­рак­тер­ни са прес­мет­лийс­ки­те и съ­раз­мер­ни дейс­т­вия, ко­и­то но­сят при ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 АВГУСТ

  ОВЕН През то­зи ден ще ви из­мъч­ват дос­та сил­ни ду­шев­ни бол­ки и най-доб­рият ле­кар ще бъ­де ва­шия ...

  ОВЕН През то­зи ден ще ви из­мъч­ват дос­та сил­ни ду­шев­ни бол­ки и най-доб­рият ле­кар ще бъ­де ва­шият лю­бим чо­век. Име­нно той най-точ­но от всич­ки ще ви пос­та­ви диаг­но­за, ще ви из­пи­ше н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 АВГУСТ

  ОВЕН При­до­би­ва­не­то на но­ви зна­ния мо­же са­мо да по­мог­не за осъ­щест­вява­не на же­ла­ния­та ви ...

  ОВЕН При­до­би­ва­не­то на но­ви зна­ния мо­же са­мо да по­мог­не за осъ­щест­вява­не на же­ла­ния­та ви и за мно­зи­на се­га се от­кри­ва та­ка­ва въз­мож­ност. Ве­роя­тно ще се въз­пол­зва­те, още п ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 АВГУСТ

  Сил­но бла­гоп­рия­тен ден и ве­роя­тно най-доб­рият за та­зи сед­ми­ца за Ов­ни­те. Благот­вор­но­то въз ...

  Сил­но бла­гоп­рия­тен ден и ве­роя­тно най-доб­рият за та­зи сед­ми­ца за Ов­ни­те. Благот­вор­но­то въз­дей­ствие ка­сае по-сил­но хо­ра­та на из­кус­тво­то и нау­ка­та. Пред­виж­да се ярка из­ява и ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 31 ЮЛИ

  ОВЕН Днес не оча­квай­те мно­го от пъ­ту­ва­ния­та си, осо­бе­но ако са на дъл­ги раз­стоя­ния. Из­бягвай ...

  ОВЕН Днес не оча­квай­те мно­го от пъ­ту­ва­ния­та си, осо­бе­но ако са на дъл­ги раз­стоя­ния. Из­бягвай­те да се об­вър­зва­те с кон­крет­ни обе­ща­ния от­нос­но бъ­де­ще­то. При­ток на хо­ра в съ­с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 30 ЮЛИ

  ОВЕН Вре­ме е да пре­въз­мог­не­те препя­тствия­та и да раз­ру­ши­те илю­зии­те, не­га­тив­ността и сме­л ...

  ОВЕН Вре­ме е да пре­въз­мог­не­те препя­тствия­та и да раз­ру­ши­те илю­зии­те, не­га­тив­ността и сме­ло да стъ­пи­те на пътя, кой­то ще ви из­ве­де към нов жи­вот. Без­спор­но е, че ще ви бъ­де тру ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 29 ЮЛИ

  ОВЕН Мно­гоо­бе­ща­ващ е по­не­дел­ник за всич­ки дей­ствия и пла­но­ве, с кои­то въз­на­мер­ява­те да ан ...

  ОВЕН Мно­гоо­бе­ща­ващ е по­не­дел­ник за всич­ки дей­ствия и пла­но­ве, с кои­то въз­на­мер­ява­те да ан­га­жи­ра­те вни­ма­ние­то си днес. С гол­яма ак­тив­ност ще се вклю­чи­те в де­ло­вия ри­тъм н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 28 ЮЛИ

  Овен Днес ще ви е трудно да откажете каквото и да било, особено ако ви подкупят с усмивка или мили думи. ...

  Овен Днес ще ви е трудно да откажете каквото и да било, особено ако ви подкупят с усмивка или мили думи. По-добре не вземайте важни решения, защото ще бъдете прекалено субективни. Телец Днес ще ви се ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 27 ЮЛИ

  ОВЕН Събота носи известия за Овните. За едни от вас те са лични, за други - професионални, за трети - за ...

  ОВЕН Събота носи известия за Овните. За едни от вас те са лични, за други - професионални, за трети - за дома. Въздържайте се от проекти в професионалната и деловата сфера, денят не е твърде успешен з ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 26 ЮЛИ

  ОВЕН Петък е труден ден за Овните. Денят се характеризира с непредвидена промяна в обстоятелствата, ще им ...

  ОВЕН Петък е труден ден за Овните. Денят се характеризира с непредвидена промяна в обстоятелствата, ще има смяна на успех и неуспех. Мнозина ще имат нужда от помощ и тя може да ви бъде предоставена от ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 25 ЮЛИ

  ОВЕН Днес Овните има върху какво да разсъждават и са длъжни да достигнат до необходимото заключение. Став ...

  ОВЕН Днес Овните има върху какво да разсъждават и са длъжни да достигнат до необходимото заключение. Става дума за вашето място в живота като професия и социална позиция. В силни позиции сте и с какви ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 24 ЮЛИ

  ОВЕН Много ентусиазъм има днес у Овните и сили за реализация в професионално отношение. Сряда се характер ...

  ОВЕН Много ентусиазъм има днес у Овните и сили за реализация в професионално отношение. Сряда се характеризира и с нови надежди и проекти. При някои от вас е възможно да възникнат проблеми. ТЕЛЕЦТелци ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 23 ЮЛИ

  ОВЕН Вашата сигурност се гради върху два стълба - дома и професията. Тъй че, ако действате като защитници ...

  ОВЕН Вашата сигурност се гради върху два стълба - дома и професията. Тъй че, ако действате като защитници на тези важни компоненти в живота ви, е изключено да сгрешите фатално. ТЕЛЕЦВторник носи делов ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 22 ЮЛИ

  ОВЕННа работещите представители на Овен ще се представи случай да покажат способностите си, предприемачит ...

  ОВЕННа работещите представители на Овен ще се представи случай да покажат способностите си, предприемачите ще разширят бизнеса си. Ако живеете под наем, може да ви предложат да освободите квартирата. ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 21 ЮЛИ

  ОВЕН В неделя най-го­ле­ми­те проб­ле­ми за Ов­ни­те са свър­за­ни с до­ма, но ако се­мей­но обе­ди­ни­те ...

  ОВЕН В неделя най-го­ле­ми­те проб­ле­ми за Ов­ни­те са свър­за­ни с до­ма, но ако се­мей­но обе­ди­ни­те уси­ли­я­та си, лес­но ще ги пре­въз­мог­не­те. За дру­ги неделя е ден за пъ­ту­ва­не, ко­е­то ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 ЮЛИ

  ОВЕН В съ­бо­та проя­ва­та на дес­по­ти­зъм и ег­ои­зъм е ха­рак­тер­на за мно­зи­на от Овен. То­ва е про ...

  ОВЕН В съ­бо­та проя­ва­та на дес­по­ти­зъм и ег­ои­зъм е ха­рак­тер­на за мно­зи­на от Овен. То­ва е про­дик­ту­ва­но от съм­не­ния­та, че някой ви шпио­ни­ра и оча­ква­те да ви нав­ре­ди. Възмож­но ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 ЮЛИ

  ОВЕН Пе­тък се ха­рак­те­ри­зи­ра за Ов­ни­те с усъ­рдни за­ни­ма­ния по лич­ни проб­ле­ми. За мно­зи­на ...

  ОВЕН Пе­тък се ха­рак­те­ри­зи­ра за Ов­ни­те с усъ­рдни за­ни­ма­ния по лич­ни проб­ле­ми. За мно­зи­на те ка­саят жи­ли­ще или мес­то­жи­телс­тво. Ве­роя­тно оча­ква­те съоб­ще­ния за ус­трой­ва­не­ ...

  Четете още
 • Гърлите от „Бейбилон топлес шоу“ сътвориха горещо парти в клуб „The Face“

  Горещо парти сътвориха гърлите от „Бейбилон топлес шоу“ в благоевградския клуб „The Face“. Чаровните моми ...

  Горещо парти сътвориха гърлите от „Бейбилон топлес шоу“ в благоевградския клуб „The Face“. Чаровните момичета успяха да разгорещят обстановката на максимум с горещите си танци и оскъдно облекло. Купон ...

  Четете още