HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 24 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Съ­бо­та е мал­ко кри­зи­сен ден по от­но­ше­ние на де­ло­ви­те за­да­чи, но ако сте дос­та­тъч­но д ...

  ОВЕН Съ­бо­та е мал­ко кри­зи­сен ден по от­но­ше­ние на де­ло­ви­те за­да­чи, но ако сте дос­та­тъч­но дея­тел­ни, ще пос­тиг­не­те же­ла­ни­те ре­зул­та­ти. Въз­мож­но е да има­те по­ве­че про­фе­си ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 23 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН В пе­тък Ов­ни­те са за­ви­си­ми от емо­ци­и­те си, но е ред­но да за­вър­ши­те де­ня с при­съ­щия в ...

  ОВЕН В пе­тък Ов­ни­те са за­ви­си­ми от емо­ци­и­те си, но е ред­но да за­вър­ши­те де­ня с при­съ­щия ви ен­ту­си­а­зъм. Ак­тив­ност­та ще ви сблъс­ка с про­ти­во­ре­чи­во­то нас­т­ро­е­ние на кон­к ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 22 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Ов­ни­те мно­го се­риоз­но и ре­ши­тел­но ще се под­готвят за осъ­щест­вява­не­то на за­да­чи­те си ...

  ОВЕН Ов­ни­те мно­го се­риоз­но и ре­ши­тел­но ще се под­готвят за осъ­щест­вява­не­то на за­да­чи­те си в чет­вър­тък. Са­мо че има ве­роя­тност да се на­гър­би­те с по­ве­че ан­га­жи­мен­ти и в же­л ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 21 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Сряда е ва­жен ден за Ов­ни­те и за­ви­си из­цяло от тях как точ­но ще про­те­че. Ако вие днес из­яв ...

  ОВЕН Сряда е ва­жен ден за Ов­ни­те и за­ви­си из­цяло от тях как точ­но ще про­те­че. Ако вие днес из­яви­те при­съ­ща­та си аг­ре­сив­ност, мо­же да се сблъс­ка­те с нео­чак­ва­ни неп­рия­тнос­ти. С ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Във вторник предложенията ви и планираните дела ще се окажат неуспешни и неудовлетворителни. Не е до ...

  ОВЕН Във вторник предложенията ви и планираните дела ще се окажат неуспешни и неудовлетворителни. Не е добър денят за Овните и много от вас ще се уединят поради проблеми и непредвидени обстоятелства. ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН По­не­дел­ник е ин­те­ре­сен ден за Ов­ни­те, на­си­тен е с раз­но­род­ни съ­би­тия. Въп­ре­ки неп­р ...

  ОВЕН По­не­дел­ник е ин­те­ре­сен ден за Ов­ни­те, на­си­тен е с раз­но­род­ни съ­би­тия. Въп­ре­ки неп­рия­тнос­ти­те, кои­то има­те в до­ма, в служ­ба­та или в лю­бов­ния жи­вот при някои, денят има ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Неделя се характеризира с успешни сделки и печалби. Възможни са преговори, обсъждания или съвещания ...

  ОВЕН Неделя се характеризира с успешни сделки и печалби. Възможни са преговори, обсъждания или съвещания с финансова насока, където определено изпъква вашата позиция, а действията ви носят удовлетвори ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН То­зи ден е доб­ре да пос­ве­ти­те на раз­ход­ки из при­ро­да­та, от­дай­те се на пъ­лен ре­лакс сле ...

  ОВЕН То­зи ден е доб­ре да пос­ве­ти­те на раз­ход­ки из при­ро­да­та, от­дай­те се на пъ­лен ре­лакс след нап­рег­на­та­та сед­ми­ца. Лич­ни проб­ле­ми са ви по­тис­ка­ли, ще ги раз­ре­ши­те с ком­пр ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Петък е натоварен ден за Овен, не са изключени неприятности от домашен характер. В службата и в бизн ...

  ОВЕН Петък е натоварен ден за Овен, не са изключени неприятности от домашен характер. В службата и в бизнеса се очертават ядове и в някои случаи може да претърпите нещо във ваш ущърб. Пазете се от спо ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Професионалният четвъртък няма да бъде много лек за вас. С началниците има все още неизяснени неща и ...

  ОВЕН Професионалният четвъртък няма да бъде много лек за вас. С началниците има все още неизяснени неща и се налага да балансирате или да изчаквате. Не бива да се гневите в службата си и дома, защото ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Сряда е с дос­та бла­гоп­рия­тни пер­спек­ти­ви за Ов­ни­те, а са­ми­те вие сте мо­би­ли­зи­ра­ни за ...

  ОВЕН Сряда е с дос­та бла­гоп­рия­тни пер­спек­ти­ви за Ов­ни­те, а са­ми­те вие сте мо­би­ли­зи­ра­ни за справ­яне с всякак­ви проб­ле­ми. На со­лид­ни по­зи­ции сте днес и при мно­зи­на цел­та им е ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Овните са много енергeтизирани във вторник и дори агресивни. Имате много въпроси за изясняване, чиет ...

  ОВЕН Овните са много енергeтизирани във вторник и дори агресивни. Имате много въпроси за изясняване, чието пояснение зависи от вашите действия. Въпреки служебните затруднения вие сте в блестящи позици ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Днес Овните ще бъдат обект на разговор в службата си. Вероятно вашите началници или колеги ще се съв ...

  ОВЕН Днес Овните ще бъдат обект на разговор в службата си. Вероятно вашите началници или колеги ще се съвещават относно мястото, на което ще се наложи да работите. Понеделник сочи парични загуби, ако ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Съм­не­ни­е­то е лош съ­вет­ник за как­ва­то и да би­ло дей­ност и ви­на­ги пра­ви чо­ве­ка не­у­ве­ ...

  ОВЕН Съм­не­ни­е­то е лош съ­вет­ник за как­ва­то и да би­ло дей­ност и ви­на­ги пра­ви чо­ве­ка не­у­ве­рен в соб­с­т­ве­ни­те му си­ли. Днес Ов­ни­те ще по­пад­нат във власт­та му, а фи­нан­со­ви­те ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Днес ви е щас­тлив ден, въп­ре­ки че ще се раз­гне­ви­те от пре­ка­ле­на­та на­ме­са на парт­ньор в ...

  ОВЕН Днес ви е щас­тлив ден, въп­ре­ки че ще се раз­гне­ви­те от пре­ка­ле­на­та на­ме­са на парт­ньор в дей­нос­тта ви. Вие са­ми сте му да­ли карт­бланш, но днес е по-доб­ре да па­ри­ра­те лю­бо­пит ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Успешен петък за Овните. Възможни са известия, които налагат да действате внимателно и мъдро. Може б ...

  ОВЕН Успешен петък за Овните. Възможни са известия, които налагат да действате внимателно и мъдро. Може би касаят наследство, добре е да приемете съвета, който ще ви предложи мъж. Служебният ден се ха ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН В чет­вър­тък Ов­ни­те са дос­та не­си­гур­ни по­ра­ди труд­нос­ти и проб­ле­ми око­ло тях. То­ва съ ...

  ОВЕН В чет­вър­тък Ов­ни­те са дос­та не­си­гур­ни по­ра­ди труд­нос­ти и проб­ле­ми око­ло тях. То­ва със­тоя­ние е не­ти­пич­но за вас и мно­зи­на би­ха из­бра­ли пог­реш­но­то ре­ше­ние, от­кол­ко­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Ов­ни­те са обе­зпо­кое­ни в сряда на те­ма па­ри и то­ва мо­же да бъ­де по­ра­ди за­гу­ба в спор с ...

  ОВЕН Ов­ни­те са обе­зпо­кое­ни в сряда на те­ма па­ри и то­ва мо­же да бъ­де по­ра­ди за­гу­ба в спор с влия­тел­но ли­це или разс­трой­ва­не на парт­ньор­ски от­но­ше­ния. На ра­бот­но­то си място д ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Във втор­ник се за­беля­зват се­риоз­ни на­ме­ре­ния и стре­меж за справ­яне на всяка це­на при Ов­н ...

  ОВЕН Във втор­ник се за­беля­зват се­риоз­ни на­ме­ре­ния и стре­меж за справ­яне на всяка це­на при Ов­ни­те. До­ри да няма­те кон­крет­ни неп­рия­тнос­ти, днес сте в зас­той и по­ве­че­то от дей­ств ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН По­не­дел­ник има ус­пеш­но раз­ви­тие за Ов­ни­те. Денят е бла­гоп­рия­тен за кон­так­ти. В про­фе­ ...

  ОВЕН По­не­дел­ник има ус­пеш­но раз­ви­тие за Ов­ни­те. Денят е бла­гоп­рия­тен за кон­так­ти. В про­фе­сио­нал­но от­но­ше­ние ще има­те пло­дот­во­рен ден, но не бъ­де­те наив­ни, за­що­то някой мо ...

  Четете още