Refan-728×90-July-2019
Refan-728×90-July-2019
Refan-728×90-July-2019
Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 19 АВГУСТ

  ОВЕН Трудно и напрегнато започва тази седмица за вас, с много съперничество и неяснота в службата. Профес ...

  ОВЕН Трудно и напрегнато започва тази седмица за вас, с много съперничество и неяснота в службата. Професионалният ден ще бъде успешен за вас, но и нервен. Една жена ще се опита да ви вреди чрез клеве ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 АВГУСТ

  Овен Тази неделя се пазете от зли приказки. Ще се опитат да ви въведат в нечестна игри с ласкателства. Не ...

  Овен Тази неделя се пазете от зли приказки. Ще се опитат да ви въведат в нечестна игри с ласкателства. Не се подавайте. ТелецТова е ден, в който водата ще има благотворно влияние върху вас. Всички спа ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 АВГУСТ

  ОВЕНВ събота много от вас имат стремеж за осъществяване на свой проект, но възможностите за това са крайн ...

  ОВЕНВ събота много от вас имат стремеж за осъществяване на свой проект, но възможностите за това са крайно ограничени. В някои случаи е възможен разговор по делови въпроси, който много сте разчитали д ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 АВГУСТ

  ОВЕН Днес Овните имат късмет за постигане на успехи в действията и ангажиментите си. От това положително ...

  ОВЕН Днес Овните имат късмет за постигане на успехи в действията и ангажиментите си. От това положително развитие се изключват преговорите по делови въпроси, най-добре е да ги отложите, за да остане в ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 АВГУСТ

  ОВЕН Четвъртък е изпълнен с възможности, но и трудностите не са малко. Предразположени сте към допускане ...

  ОВЕН Четвъртък е изпълнен с възможности, но и трудностите не са малко. Предразположени сте към допускане на грешки, свързани с пари и вашите лични ангажименти, наложително е да бъдете предпазливи. Орг ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 АВГУСТ

  ОВЕН За Овните сряда е успешна, като ще се опитат да наложат личното си отношение за дадени хора. В случа ...

  ОВЕН За Овните сряда е успешна, като ще се опитат да наложат личното си отношение за дадени хора. В случая някои от вас ще постигнат само конфронтация и приятелска раздяла. Мнозина от вас имат основан ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 АВГУСТ

  ОВЕН Във вторник са важни вашите контакти, ще организирате срещите си с финансова насоченост. В най-добри ...

  ОВЕН Във вторник са важни вашите контакти, ще организирате срещите си с финансова насоченост. В най-добрия случай можете да се възползвате от грижите на някакъв човек, който е близо до вас. Денят е ха ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 АВГУСТ

  ОВЕНВ понеделник много от вас ще търсят разрешение на проблемите, които често се превръщат в тягостен тов ...

  ОВЕНВ понеделник много от вас ще търсят разрешение на проблемите, които често се превръщат в тягостен товар. Притесненията не могат да доведат един Овен до отчаяние. За момента единственият път е да п ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 11 АВГУСТ

  ОВЕН В неделя ак­тив­нос­тта е на по-ви­со­ко ни­во, но ед­нов­ре­мен­но из­ник­ват слу­жеб­ни проб­ле­ми ...

  ОВЕН В неделя ак­тив­нос­тта е на по-ви­со­ко ни­во, но ед­нов­ре­мен­но из­ник­ват слу­жеб­ни проб­ле­ми, кои­то ще раз­ко­ле­баят мно­зи­на и ще ги въз­прат от ре­ши­тел­ни дей­ствия. Мно­зи­на ще б ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 АВГУСТ

  ОВЕН В съ­бот­ния ден Ов­ни­те ще се от­да­дат на прия­тни емоции сред при­ро­да­та. Някои ще уча­стват в ...

  ОВЕН В съ­бот­ния ден Ов­ни­те ще се от­да­дат на прия­тни емоции сред при­ро­да­та. Някои ще уча­стват в ин­те­лек­туал­ни иг­ри, знай­те, че не по­бе­да­та е важ­на, а уча­стие­то, при кое­то трябва ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 9 АВГУСТ

  ОВЕНОчевидно голяма част от Овните ще отдадат предпочитания на любовта. Петък се явява кризисен в делово ...

  ОВЕНОчевидно голяма част от Овните ще отдадат предпочитания на любовта. Петък се явява кризисен в делово отношение. Внимавайте, бъдете усърдни в работата си. Изпъкват неизяснени обстоятелства, които с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 АВГУСТ

  ОВЕН Неп­рия­тнос­ти­те не са го­ле­ми за вас, но у мно­зи­на ще пре­диз­ви­кат сил­но раз­драз­не­ние, з ...

  ОВЕН Неп­рия­тнос­ти­те не са го­ле­ми за вас, но у мно­зи­на ще пре­диз­ви­кат сил­но раз­драз­не­ние, за­що­то, ма­кар и нез­на­чи­тел­ни, ще след­ват през це­лия ден, сякаш някой ви пре­чи във всич ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 АВГУС

  ОВЕНДнес Овните ще имат нееднократно поводи за гняв, предизвикан от намесата на други хора, или са налице ...

  ОВЕНДнес Овните ще имат нееднократно поводи за гняв, предизвикан от намесата на други хора, или са налице домашни проблеми, които в момента не можете да решите. И в делово отношение сряда не е лека и ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 АВГУСТ

  ОВЕНВторник се характеризира с делова сполука, но ще ви върви в осъществяването и на личните намерения. Щ ...

  ОВЕНВторник се характеризира с делова сполука, но ще ви върви в осъществяването и на личните намерения. Ще получите предложение за работа по специалността си, и то при отлични условия. Никой няма да с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 АВГУСТ

  ОВЕННе се опитвайте да впечатлите някого със своята интелигентност. В крайна сметка може да направите сам ...

  ОВЕННе се опитвайте да впечатлите някого със своята интелигентност. В крайна сметка може да направите самия себе си на глупак. Не разчитайте на красноречието си в трудни ситуации. Просто оставете неща ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 АВГУСТ

  ОВЕН Неделя е ху­бав ден за Ов­ни­те. По­ве­че­то от вас ще изя­вят сво­я­та ком­би­на­тив­ност от­нос­но ...

  ОВЕН Неделя е ху­бав ден за Ов­ни­те. По­ве­че­то от вас ще изя­вят сво­я­та ком­би­на­тив­ност от­нос­но фи­нан­си. Ха­рак­тер­ни са прес­мет­лийс­ки­те и съ­раз­мер­ни дейс­т­вия, ко­и­то но­сят при ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 АВГУСТ

  ОВЕН През то­зи ден ще ви из­мъч­ват дос­та сил­ни ду­шев­ни бол­ки и най-доб­рият ле­кар ще бъ­де ва­шия ...

  ОВЕН През то­зи ден ще ви из­мъч­ват дос­та сил­ни ду­шев­ни бол­ки и най-доб­рият ле­кар ще бъ­де ва­шият лю­бим чо­век. Име­нно той най-точ­но от всич­ки ще ви пос­та­ви диаг­но­за, ще ви из­пи­ше н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 АВГУСТ

  ОВЕН При­до­би­ва­не­то на но­ви зна­ния мо­же са­мо да по­мог­не за осъ­щест­вява­не на же­ла­ния­та ви ...

  ОВЕН При­до­би­ва­не­то на но­ви зна­ния мо­же са­мо да по­мог­не за осъ­щест­вява­не на же­ла­ния­та ви и за мно­зи­на се­га се от­кри­ва та­ка­ва въз­мож­ност. Ве­роя­тно ще се въз­пол­зва­те, още п ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 АВГУСТ

  Сил­но бла­гоп­рия­тен ден и ве­роя­тно най-доб­рият за та­зи сед­ми­ца за Ов­ни­те. Благот­вор­но­то въз ...

  Сил­но бла­гоп­рия­тен ден и ве­роя­тно най-доб­рият за та­зи сед­ми­ца за Ов­ни­те. Благот­вор­но­то въз­дей­ствие ка­сае по-сил­но хо­ра­та на из­кус­тво­то и нау­ка­та. Пред­виж­да се ярка из­ява и ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 31 ЮЛИ

  ОВЕН Днес не оча­квай­те мно­го от пъ­ту­ва­ния­та си, осо­бе­но ако са на дъл­ги раз­стоя­ния. Из­бягвай ...

  ОВЕН Днес не оча­квай­те мно­го от пъ­ту­ва­ния­та си, осо­бе­но ако са на дъл­ги раз­стоя­ния. Из­бягвай­те да се об­вър­зва­те с кон­крет­ни обе­ща­ния от­нос­но бъ­де­ще­то. При­ток на хо­ра в съ­с ...

  Четете още