Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 8 МАРТ

  ОВЕН Проявете инициатива в семейните работи. Денят е изключително подходящ за срещи и подобряване на дома ...

  ОВЕН Проявете инициатива в семейните работи. Денят е изключително подходящ за срещи и подобряване на домашната обстановка. Грижите за децата и домашната половинка ще ви донесат огромно удовлетворение. ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 7 МАРТ

  ОВЕНПроявете инициатива в семейните работи. Денят е изключително подходящ за срещи и подобряване на домаш ...

  ОВЕНПроявете инициатива в семейните работи. Денят е изключително подходящ за срещи и подобряване на домашната обстановка. Грижите за децата и домашната половинка ще ви донесат огромно удовлетворение. ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 6 МАРТ

  ОВЕНПетък е щастлив ден за Овните. Хубаво е след тежкия четвъртък денят да дойде с успокоение. Работният ...

  ОВЕНПетък е щастлив ден за Овните. Хубаво е след тежкия четвъртък денят да дойде с успокоение. Работният ден се свързва с предусещанията ви за уикенда и подготовката ви за заминаването на вила или про ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 5 МАРТ

  ОВЕН В чет­вър­тък е въз­мож­но да се сблъс­ка­те с неп­рия­тнос­ти, необ­хо­ди­ма е сдър­жа­ност. Бъ­де­ ...

  ОВЕН В чет­вър­тък е въз­мож­но да се сблъс­ка­те с неп­рия­тнос­ти, необ­хо­ди­ма е сдър­жа­ност. Бъ­де­те мно­го пред­паз­ли­ви в об­щу­ва­не­то с око­лни­те. Из­бягвай­те кон­фрон­та­ции с же­ни. В ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 МАРТ

  ОВЕНФинансовите проблеми ви създават много грижи в сряда. Денят бележи края им и още днес повечето от вас ...

  ОВЕНФинансовите проблеми ви създават много грижи в сряда. Денят бележи края им и още днес повечето от вас ще намерят разрешение на този въпрос. Настъпва обаче нов период в служебната ви дейност, който ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 МАРТ

  ОВЕНВторник носи известия за Овните, които съдържат три вида новини. За едни от вас са лични, за други - ...

  ОВЕНВторник носи известия за Овните, които съдържат три вида новини. За едни от вас са лични, за други - професионални, а за трети - за дома. Денят не блести с особен успех относно вашите делови задач ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 МАРТ

  ОВЕНПонеделник има успешно развитие за Овните. Денят е благоприятен за контакти. В професионално отношени ...

  ОВЕНПонеделник има успешно развитие за Овните. Денят е благоприятен за контакти. В професионално отношение ще имате плодотворен ден, но не бъдете наивни, защото някой може да се възползва и да ви прич ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 МАРТ

  ОВЕН За по­ве­че­то от Овен е по-доб­ре днес да се от­ка­жат от на­ме­ре­ни­я­та си, осо­бе­но ако те са ...

  ОВЕН За по­ве­че­то от Овен е по-доб­ре днес да се от­ка­жат от на­ме­ре­ни­я­та си, осо­бе­но ако те са свър­за­ни с ра­бо­та и це­лят пос­ти­га­не на оп­ре­де­ле­на при­до­бив­ка. Бла­го­ра­зум­но­т ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 29 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Нелош ден, до гол­яма сте­пен спо­собс­тващ за из­пъл­не­ние на ва­ши­те же­ла­ния. Ще ви об­хва­нат ...

  ОВЕН Нелош ден, до гол­яма сте­пен спо­собс­тващ за из­пъл­не­ние на ва­ши­те же­ла­ния. Ще ви об­хва­нат съм­не­ния в собс­тве­ни­те ви въз­мож­нос­ти за справ­яне със за­да­чи­те си. Пла­ни­рай­те н ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 28 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН При възможност ограничете кръга от хора, с които ще общувате днес. Дори и общуването с любимия човек ...

  ОВЕН При възможност ограничете кръга от хора, с които ще общувате днес. Дори и общуването с любимия човек снижете до минимум, тъй като ще имате разногласия по въпрос, чието разрешение зависи от вас, а ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 27 ФЕВРУАРИ

  ОВЕНЧетвъртък ще се окаже малко неприятен ден за Овните. При мнозина от вас има аспекти за пътуване, но и ...

  ОВЕНЧетвъртък ще се окаже малко неприятен ден за Овните. При мнозина от вас има аспекти за пътуване, но има и някакви пречки. В негативно настроение сте и е по-добре да отложите заминаването си. Забел ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 26 ФЕВРУАРИ

  ОВЕНЗа Овните сряда се характеризира с пътуване. То е приятно и в повечето случаи става въпрос за заминав ...

  ОВЕНЗа Овните сряда се характеризира с пътуване. То е приятно и в повечето случаи става въпрос за заминаване с цел почивка. Финансовото състояние на Овните е добро и имате преимуществени позиции. При ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 25 ФЕВРУАРИ

  ОВЕНВъв вторник ви съпътстват късмет и добри възможности. Предстоят ви успешно пътуване, промяна на обсто ...

  ОВЕНВъв вторник ви съпътстват късмет и добри възможности. Предстоят ви успешно пътуване, промяна на обстоятелствата в дома към добро, обществени контакти, от които може да очаквате добри перспективи. ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 24 ФЕВРУАРИ

  ОВЕНЗа повечето от вас понеделник е пълен с късмет - професионалният ден е положителен, делата ви ще се д ...

  ОВЕНЗа повечето от вас понеделник е пълен с късмет - професионалният ден е положителен, делата ви ще се движат достатъчно бързо, имате възможност за финансови придобивки. Онези от знака, които са зает ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 23 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Те­зи от вас, ко­и­то се за­ни­ма­ват с тър­го­вия или рек­ла­ма, днес трябва да вни­ма­ват да не зл ...

  ОВЕН Те­зи от вас, ко­и­то се за­ни­ма­ват с тър­го­вия или рек­ла­ма, днес трябва да вни­ма­ват да не зло­у­пот­ребят с не­чие до­ве­рие. Ако смята­те, че най-сък­ро­ве­ни­те ви вярва­ния са под­ло­ж ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 22 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Ов­ни­те в съ­бо­та ще имат ро­ман­тич­ни ув­ле­че­ния, мно­го сре­щи и за­поз­нанс­тва, кои­то ще и ...

  ОВЕН Ов­ни­те в съ­бо­та ще имат ро­ман­тич­ни ув­ле­че­ния, мно­го сре­щи и за­поз­нанс­тва, кои­то ще изи­грая­т важ­на роля в жи­во­та им. За някои са на­ли­це хар­чо­ве, кои­то зна­чи­тел­но ще ст ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 21 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Има­те зе­ле­на свет­ли­на за всич­ки твор­чес­ки на­чи­на­ния. От­де­ле­те мно­го вре­ме за уче­ние ...

  ОВЕН Има­те зе­ле­на свет­ли­на за всич­ки твор­чес­ки на­чи­на­ния. От­де­ле­те мно­го вре­ме за уче­ние­то, об­ра­зо­ва­ние­то и са­моу­съ­вър­шенс­тва­не­то си. Ака­де­мич­на­та ат­мос­фе­ра ще по­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Днес ва­ша­та го­тов­ност за ак­тив­ни дей­ствия е це­ле­на­со­че­на и се­беут­вър­жда­ва­ща. Пра­ви ...

  ОВЕН Днес ва­ша­та го­тов­ност за ак­тив­ни дей­ствия е це­ле­на­со­че­на и се­беут­вър­жда­ва­ща. Пра­ви впе­чат­ле­ние вът­реш­на­та хар­мо­ния и точ­на­та ин­туи­ция, коя­то ви по­ма­га да проя­ви­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Сряда е про­ти­во­ре­чив ден за по­ве­че­то от Ов­ни­те. При някои от вас дей­ствия­та са ак­тив­ни, ...

  ОВЕН Сряда е про­ти­во­ре­чив ден за по­ве­че­то от Ов­ни­те. При някои от вас дей­ствия­та са ак­тив­ни, но въз­ник­ват нео­чак­ва­ни и мно­го труд­но прео­до­ли­ми препя­тствия, кои­то, ако не на­пъ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 ФЕВРУАРИ

  ОВЕН Втор­ник е дос­та ус­пе­шен ден. Днес мно­го от вас мо­гат да за­вою­ват фи­нан­со­ви при­до­бив­ки ...

  ОВЕН Втор­ник е дос­та ус­пе­шен ден. Днес мно­го от вас мо­гат да за­вою­ват фи­нан­со­ви при­до­бив­ки или да по­търсят раз­го­вор с на­чал­ни­ка си в служ­ба­та за по­ви­ша­ва­не на зап­ла­ща­не­то ...

  Четете още