HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 5 МАЙ

  ОВЕН Днес нас­трое­ние­то на Ов­ни­те е обу­сло­ве­но от някои неп­рия­тни съ­би­тия. Ве­роя­тно скъс­ва­ ...

  ОВЕН Днес нас­трое­ние­то на Ов­ни­те е обу­сло­ве­но от някои неп­рия­тни съ­би­тия. Ве­роя­тно скъс­ва­не на важ­на връз­ка с бли­зък чо­век. Усе­ща­не­то ви за са­мо­та ка­то че ли оп­ре­деля цялос ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 4 МАЙ

  ОВЕН Дос­та на­то­ва­ре­на ра­бот­на сед­ми­ца има­ха Ов­ни­те и в пе­тък при по­ве­че­то от вас се наб­л ...

  ОВЕН Дос­та на­то­ва­ре­на ра­бот­на сед­ми­ца има­ха Ов­ни­те и в пе­тък при по­ве­че­то от вас се наб­лю­да­ва из­то­ще­ние и до­ри мал­ко по­ра­жен­чес­ко нас­трое­ние. Сблъс­ка­ли сте се с оби­ди, ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 3 МАЙ

  ОВЕН Чет­вър­тък ще се ока­же мал­ко неп­рия­тен ден за Ов­ни­те. При мно­зи­на от вас има ас­пек­ти за п ...

  ОВЕН Чет­вър­тък ще се ока­же мал­ко неп­рия­тен ден за Ов­ни­те. При мно­зи­на от вас има ас­пек­ти за пъ­ту­ва­не, но има и някак­ви преч­ки. В не­га­тив­но нас­трое­ние сте и е по-доб­ре да от­ло­ж ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 2 МАЙ

  ОВЕН За Ов­ни­те сряда се ха­рак­те­ри­зи­ра с пъ­ту­ва­не. То е прия­тно и в по­ве­че­то слу­чаи ста­ва ...

  ОВЕН За Ов­ни­те сряда се ха­рак­те­ри­зи­ра с пъ­ту­ва­не. То е прия­тно и в по­ве­че­то слу­чаи ста­ва въп­рос за за­ми­на­ва­не с цел по­чив­ка. Фи­нан­со­во­то със­тоя­ние на Ов­ни­те е доб­ро и и ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 МАЙ

  ОВЕН Във втор­ник ви съ­пътс­тват къс­мет и доб­ри въз­мож­нос­ти. Пред­стоят ви ус­пеш­но пъ­ту­ва­не, п ...

  ОВЕН Във втор­ник ви съ­пътс­тват къс­мет и доб­ри въз­мож­нос­ти. Пред­стоят ви ус­пеш­но пъ­ту­ва­не, пром­яна на об­стоя­телс­тва­та в до­ма към доб­ро, об­щес­тве­ни кон­так­ти, от кои­то мо­же да ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 30 АПРИЛ

  ОВЕН За по­ве­че­то от вас по­не­дел­ник е пъ­лен с къс­мет - про­фе­сио­нал­ният ден е по­ло­жи­те­лен, ...

  ОВЕН За по­ве­че­то от вас по­не­дел­ник е пъ­лен с къс­мет - про­фе­сио­нал­ният ден е по­ло­жи­те­лен, де­ла­та ви ще се дви­жат ка­чес­тве­но и дос­та­тъч­но бър­зо, има­те въз­мож­ност за фи­нан­с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 29 АПРИЛ

  ОВЕН В неделя мно­зи­на от Овен са от­да­де­ни на раз­ми­съл и не е из­клю­че­на без­сън­на нощ. Про­фе­с ...

  ОВЕН В неделя мно­зи­на от Овен са от­да­де­ни на раз­ми­съл и не е из­клю­че­на без­сън­на нощ. Про­фе­сио­нал­ният ден се ог­ра­ни­ча­ва с мно­го ра­бо­та, коя­то из­цяло ще ви по­гъл­не. Важ­но е д ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 28 АПРИЛ

  ОВЕН Съботният ден е мал­ко тру­ден и неп­рия­тен за вас. Труд­нос­ти и спън­ки в де­ла­та ви мо­гат да в ...

  ОВЕН Съботният ден е мал­ко тру­ден и неп­рия­тен за вас. Труд­нос­ти и спън­ки в де­ла­та ви мо­гат да ви из­нервят и по то­зи на­чин да пре­диз­ви­ка­те собс­тве­на­та си "ка­тас­тро­фа" - ако сте о ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 27 АПРИЛ

  ОВЕН Пе­тък е до­бър фи­нан­сов ден за мно­зи­на от Овен, но трябва да бъ­де­те по­ве­че от де­ло­ви и бъ ...

  ОВЕН Пе­тък е до­бър фи­нан­сов ден за мно­зи­на от Овен, но трябва да бъ­де­те по­ве­че от де­ло­ви и бър­зи в дей­ствия­та си. Кон­так­ти­те ви са доб­ри фак­то­ри за деня и имат от­но­ше­ние към ва ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 26 АПРИЛ

  ОВЕН Чет­вър­тък е  до­бър ден за вас и мо­же­те да реа­ли­зи­ра­те ус­пе­хи в сфе­ра­та на фи­нан­си­те ...

  ОВЕН Чет­вър­тък е  до­бър ден за вас и мо­же­те да реа­ли­зи­ра­те ус­пе­хи в сфе­ра­та на фи­нан­си­те с доб­ри ин­вес­ти­ции. Ра­бот­ният ден ще пре­ми­не по оби­кно­ве­ния на­чин, но са­мо вие сте ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 25 АПРИЛ

  ОВЕН В сряда за ро­де­ни­те под Овен не се оча­кват неб­ла­гоп­рия­тни влия­ния. За мно­зи­на денят се св ...

  ОВЕН В сряда за ро­де­ни­те под Овен не се оча­кват неб­ла­гоп­рия­тни влия­ния. За мно­зи­на денят се свър­зва с доб­ра пе­чал­ба. Яр­ка ха­рак­те­рис­ти­ка на деня е бор­ба­та за при­до­бив­ки и пос ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 24 АПРИЛ

  ОВЕН Днес мно­зи­на са пов­лия­ни от до­маш­ни­те об­стоя­телс­тва и то­ва вре­ди на де­ло­вия ви ри­тъм ...

  ОВЕН Днес мно­зи­на са пов­лия­ни от до­маш­ни­те об­стоя­телс­тва и то­ва вре­ди на де­ло­вия ви ри­тъм и ус­трем. Ве­роя­тно ще се ан­га­жи­ра­те с лич­ни­те си де­ла и за поп­рав­яне на проб­ле­ми­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 23 АПРИЛ

  ОВЕН Първият ден от деловата седмица е успешен за Овните при финансови операции, за контакти с партньори ...

  ОВЕН Първият ден от деловата седмица е успешен за Овните при финансови операции, за контакти с партньори и пътувания. Новина, която ще научите днес, ще ви ориентира за промяната, която ви предстои. Не ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 22 АПРИЛ

  ОВЕН Днес да­ми­те Овен са дос­та пред­паз­ли­ви и то­ва е доб­ре, не да­вай­те глас­ност за свои­те на­м ...

  ОВЕН Днес да­ми­те Овен са дос­та пред­паз­ли­ви и то­ва е доб­ре, не да­вай­те глас­ност за свои­те на­ме­ре­ния и пла­но­ве, за да си спес­ти­те про­ти­во­пос­тав­яне. В служ­ба­та сме­ло и нас­той­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 21 АПРИЛ

  ОВЕН Нео­чак­ва­но за вас, съ­бо­та ще бъ­де ус­пе­шен ден. Въз­мож­ни са из­вес­тия, кои­то на­ла­гат да ...

  ОВЕН Нео­чак­ва­но за вас, съ­бо­та ще бъ­де ус­пе­шен ден. Въз­мож­ни са из­вес­тия, кои­то на­ла­гат да дей­ства­те вни­ма­тел­но и до­ри мъд­ро. Ако ка­саят по­лу­ча­ва­не на нас­ледс­тво, е доб­ре ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 20 АПРИЛ

  ОВЕН Денят е до­бър за про­даж­би или сдел­ки с нед­ви­жи­мо иму­щес­тво. По-лес­но от оча­ква­ния­та ви ...

  ОВЕН Денят е до­бър за про­даж­би или сдел­ки с нед­ви­жи­мо иму­щес­тво. По-лес­но от оча­ква­ния­та ви ще се осъ­щест­вят фи­нан­со­ви­те опе­ра­ции, кои­то са ви необ­хо­ди­ми. Въп­ре­ки всич­ко из ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 19 АПРИЛ

  ОВЕН Чет­вър­тък е мно­го ин­те­ре­сен ден за Овен. Реал­но пог­лед­на­то, днес дър­жи­те в ръ­це­те си н ...

  ОВЕН Чет­вър­тък е мно­го ин­те­ре­сен ден за Овен. Реал­но пог­лед­на­то, днес дър­жи­те в ръ­це­те си някои въз­мож­нос­ти за фи­нан­со­ва реа­ли­за­ция, до­го­во­ри­ра­не на но­ва дей­ност или по­д ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 АПРИЛ

  ОВЕН В сряда ак­тив­нос­тта при Ов­ни­те е на по-ви­со­ко ни­во, но ед­нов­ре­мен­но с то­ва въз­ник­ват ...

  ОВЕН В сряда ак­тив­нос­тта при Ов­ни­те е на по-ви­со­ко ни­во, но ед­нов­ре­мен­но с то­ва въз­ник­ват слу­жеб­ни проб­ле­ми. То­ва не би­ва да ви раз­ко­ле­ба­ва за ре­ши­тел­ни дей­ствия. Денят им ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 АПРИЛ

  ОВЕН Във втор­ник проя­ва­та на дес­по­ти­зъм и ег­ои­зъм е ха­рак­тер­на за мно­зи­на от Овен. То­ва е п ...

  ОВЕН Във втор­ник проя­ва­та на дес­по­ти­зъм и ег­ои­зъм е ха­рак­тер­на за мно­зи­на от Овен. То­ва е про­дик­ту­ва­но от съм­не­ния­та, че някой ви шпио­ни­ра и оча­ква­те да ви нав­ре­ди. За някои ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 АПРИЛ

  ОВЕН В по­не­дел­ник Ов­ни­те ще на­мерят на­чин за реа­ли­за­ция, ма­кар че мно­зи­на от зна­ка са сил­н ...

  ОВЕН В по­не­дел­ник Ов­ни­те ще на­мерят на­чин за реа­ли­за­ция, ма­кар че мно­зи­на от зна­ка са сил­но обе­зпо­кое­ни по­ра­ди проб­ле­ми­те, с кои­то са зат­ру­па­ни. Ло­ши но­ви­ни ще пом­ра­чат ...

  Четете още