HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
HP-p1-728×90 Refan
Хороскоп
 • ХОРОСКОП ЗА 19 АПРИЛ

  ОВЕН Сряда не е с някаква специална характеристика за Овните, тя ще се прояви като един обикновен ден с р ...

  ОВЕН Сряда не е с някаква специална характеристика за Овните, тя ще се прояви като един обикновен ден с радости и проблеми. Вие сте благосклонно настроени към околните, но се забелязва и стремеж към п ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 18 АПРИЛ

  ОВЕН Днес със­тоя­ние­то ви е зна­чи­тел­но ста­бил­но. Нап­ре­дъ­кът ще бъ­де твър­де из­ра­зи­те­лен, а ...

  ОВЕН Днес със­тоя­ние­то ви е зна­чи­тел­но ста­бил­но. Нап­ре­дъ­кът ще бъ­де твър­де из­ра­зи­те­лен, ако ус­пее­те да се раз­гра­ни­чи­те от емо­цио­нал­ния на­чин на мис­ле­не. Се­га той съз­да­ва ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 17 АПРИЛ

  ОВЕН В по­не­дел­ник някои от Овен ще от­бе­ле­жат об­лек­че­ние за се­бе си по някои проб­ле­ми, ка­то т ...

  ОВЕН В по­не­дел­ник някои от Овен ще от­бе­ле­жат об­лек­че­ние за се­бе си по някои проб­ле­ми, ка­то то­ва е краят на неиз­год­но­то или възп­ряно раз­витие на някои де­ла. Ста­ва въп­рос за лич­ни ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 16 АПРИЛ

  ОВЕН Неделя е дос­та нап­рег­ната за Ов­ни­те. По от­но­ше­ние на фи­нан­со­ва­та стра­на на ва­ша­та ра­ ...

  ОВЕН Неделя е дос­та нап­рег­ната за Ов­ни­те. По от­но­ше­ние на фи­нан­со­ва­та стра­на на ва­ша­та ра­бо­та про­я­вя­ва­те без­по­койс­т­во, с пре­го­во­ри с ше­фа ви без уси­лия мо­же да по­лу­чи­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 15 АПРИЛ

  ОВЕН Оче­рта­ва се спо­коен ден пред Ов­ни­те, де­ла­та ви ще вървят, кон­так­ти­те ще са на ви­со­та, по ...

  ОВЕН Оче­рта­ва се спо­коен ден пред Ов­ни­те, де­ла­та ви ще вървят, кон­так­ти­те ще са на ви­со­та, пое­ти­те ан­га­жи­мен­ти от съд­руж­ни­ци­те ще се реа­ли­зи­рат... Съ­бо­та за някои е свър­за­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 14 АПРИЛ

  ОВЕН В пе­тък при по­ве­че­то от Ов­ни­те се наб­лю­да­ва из­то­ще­ние и до­ри мал­ко по­ра­жен­чес­ко на ...

  ОВЕН В пе­тък при по­ве­че­то от Ов­ни­те се наб­лю­да­ва из­то­ще­ние и до­ри мал­ко по­ра­жен­чес­ко нас­трое­ние вследс­твие на­то­ва­ре­на­та ви сед­ми­ца. Сблъс­ка­ли сте се с оби­ди, ра­зо­ча­ро ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 13 АПРИЛ

  ОВЕН За Ов­ни­те чет­вър­тък е бла­гоп­рия­тен, но­си про­ме­ни в биз­не­са и про­фе­сия­та, ка­то по то­ ...

  ОВЕН За Ов­ни­те чет­вър­тък е бла­гоп­рия­тен, но­си про­ме­ни в биз­не­са и про­фе­сия­та, ка­то по то­зи на­чин се съз­да­ват но­ви ус­ло­вия за ва­ша­та реа­ли­за­ция. Денят е по­ло­жи­те­лен и от ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 12 АПРИЛ

  ОВЕН Сряда е важен ден за Овните и зависи изцяло от тях как точно ще протече. Ако вие днес изявите присъщ ...

  ОВЕН Сряда е важен ден за Овните и зависи изцяло от тях как точно ще протече. Ако вие днес изявите присъщата си агресивност, може да се сблъскате с неочаквани неприятности. Следете поведението си на р ...

  Четете още
 • ОВЕН Вторник е много благоприятен за професионалните ви дела и обещава постигане на желаната реализация. ...

  ОВЕН Вторник е много благоприятен за професионалните ви дела и обещава постигане на желаната реализация. Предстои ви среща с високопоставени хора, които ще ви натоварят с допълнителни задачи. Ядовете ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 10 АПРИЛ

  ОВЕН В по­не­дел­ник гол­яма част от Ов­ни­те са при­тес­не­ни от въоб­ра­жае­ми неп­рия­тнос­ти. Ис­ти­н ...

  ОВЕН В по­не­дел­ник гол­яма част от Ов­ни­те са при­тес­не­ни от въоб­ра­жае­ми неп­рия­тнос­ти. Ис­ти­на е, че те са та­ки­ва и най-доб­ре е въоб­ще да не об­ръ­ща­те вни­ма­ние на слу­хо­ве или на ...

  Четете още
 • ОВЕН В неделя бла­го­ра­зу­ми­е­то над­де­ля­ва в Ов­ни­те. Мо­же да се свър­же пре­ди всич­ко с ва­шия п ...

  ОВЕН В неделя бла­го­ра­зу­ми­е­то над­де­ля­ва в Ов­ни­те. Мо­же да се свър­же пре­ди всич­ко с ва­шия про­фе­си­о­на­лен и фи­нан­сов ста­тут, кой­то бав­но за­поч­ва да по­ви­ша­ва ни­во­то си. На­ ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 8 АПРИЛ

  ОВЕН Денят е подходящ за обучение и за интелектуална работа. Партньорите по бизнес днес ще бъдат настроен ...

  ОВЕН Денят е подходящ за обучение и за интелектуална работа. Партньорите по бизнес днес ще бъдат настроени да подкрепят добрите решения. Отношенията с роднините ще се нормализират. В любовната сфера щ ...

  Четете още
 • ОВЕН Пе­тък е с прек­рас­ни ха­рак­те­рис­ти­ки и ви да­ва блест­ящи въз­мож­нос­ти. Денят е мно­го пе­че ...

  ОВЕН Пе­тък е с прек­рас­ни ха­рак­те­рис­ти­ки и ви да­ва блест­ящи въз­мож­нос­ти. Денят е мно­го пе­че­ливш, сти­га по-се­риоз­но да се зае­ме­те с де­ла­та си. Необ­хо­ди­ма е по-нас­той­чи­ва ан­ ...

  Четете още
 • ОВЕН В четвъртък Овните ще предизвикат разговори или ще бъдат въвлечени в оживен спор с роднини на тема ф ...

  ОВЕН В четвъртък Овните ще предизвикат разговори или ще бъдат въвлечени в оживен спор с роднини на тема финанси, вероятно свързан с наследство и някои неизяснени обстоятелства. Денят не е особено прия ...

  Четете още
 • ОВЕН Вторник е особено добър ден за вашата активна служебна дейност. Освен че сте заредени с много енерги ...

  ОВЕН Вторник е особено добър ден за вашата активна служебна дейност. Освен че сте заредени с много енергия, делата ви ще се развиват успешно. Действията на някои от вас в комбинация с приятели ще ви д ...

  Четете още
 • ОВЕН Понеделник идва с много проблеми за Овен. Днес те са домашни и ако сте по-търпеливи, ще намерите въз ...

  ОВЕН Понеделник идва с много проблеми за Овен. Днес те са домашни и ако сте по-търпеливи, ще намерите възможности за разрешаването на повече от тях. Силите и лидерските енергии, които сега притежавате ...

  Четете още
 • ОВЕН Неделя е бла­гоп­ри­я­тен, но е мно­го важ­но да се вла­де­е­те и да ту­ши­ра­те спо­ро­ве и кон­ф­л ...

  ОВЕН Неделя е бла­гоп­ри­я­тен, но е мно­го важ­но да се вла­де­е­те и да ту­ши­ра­те спо­ро­ве и кон­ф­лик­ти. На ра­бот­но­то мяс­то при­е­май­те съ­ве­ти­те от на­чал­с­т­во­то, но ра­бо­те­те по с ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 1 АПРИЛ

  ОВЕН В събота ще имате проблеми с общуването, които трябва да решите заедно със своя любим човек. Затрудн ...

  ОВЕН В събота ще имате проблеми с общуването, които трябва да решите заедно със своя любим човек. Затрудненията са временни, тъй като ще се справите със ситуацията. Не си заслужава да задълбавате в пр ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 31 МАРТ

  ОВЕН Единствената възможна алтернатива за вашите успешни действия днес е да се възползвате от всички сили ...

  ОВЕН Единствената възможна алтернатива за вашите успешни действия днес е да се възползвате от всички сили и умения, за да постигнете безпрепятствено своите цели и стремежи. Засиленото чувство за дом и ...

  Четете още
 • ХОРОСКОП ЗА 30 МАРТ

  ОВЕН В четвъртък Овните са доста несигурни поради трудности и проблеми около тях. Това състояние е нетипи ...

  ОВЕН В четвъртък Овните са доста несигурни поради трудности и проблеми около тях. Това състояние е нетипично за вас и мнозина биха избрали погрешното решение, отколкото решителността. Въпреки пречките ...

  Четете още